سازمان اداري و استخدامي كشور از نگاه رسانه ها
30 آبان 1396 13:14:45
خبرگزاري فارس/از سوي رئيس سازمان اداري استخدامي نحوه اجراي رسيدگي به تخلفات اداري ابلاغ شد

بخشنامه نحوه اجراي رسيدگي به تخلفات اداري از سوي رئيس سازمان اداري استخدامي به دستگاه‌هاي مشمول قانون ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، جمشيد انصاري رئيس سازمان اداري و استخدامي بخشنامه نحوه اجراي رسيدگي به تخلفات اداري را به كليه دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را ابلاغ كرد.

در اين بخشنامه آمده است: به استناد بندهاي 4 و 5 رديف (ب) ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري؛ نحوه اجراي مجازات‌هاي موضوع بندهاي ج، ز، ط و ح ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه در جلسه 1396/08/01 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است جهت اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد:

1- در مورد مجازات موضوع بند «ج» ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري:

از آنجايي كه حقوق و فوق‌العاده شغل در قانون مديريت خدمات كشوري نيز با همين عناوين ذكر گرديده بنابراين ابهامي وجود نداشته و مبناي عمل «حق شعل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل» قرار گيرد.

2- در مورد مجازات موضوع بندهاي «ز» و «ط» ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري:

بجاي گروه، طبقه‌ شغلي محاسبه شود.

3- در مورد مجازات موضوع بند «ح» ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري:

مصوبه مورخ 1392/09/27شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني به شرح زير اصلاح گرديد، بجاي حقوق مبنا، حق شغل موضوع ماده (65) قانون مديريت خدمات كشوري منظور شود.


Powered by Tetis PORTAL