سوالات متداول
18 فروردين 1398 13:58:20
مجموعه پرسش و پاسخ مربوط به امور آموزش و بهسازي نيروي انساني

الف- نظام آموزش كاركنان

  1. منظور از دوره هاي آموزشي مصوب چيست؟  

    به استناد بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/01/139( موضوع نظام آموزش كاركنان دولت) و بخشنامه شماره  18819/92/200 مورخ 14/11/1392(اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي )، دوره هاي آموزشي كه به تاييد مراجع  تعيين شده در نظام آموزش كاركنان دولت (شامل سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت كشور، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وقت رئيس جمهور، كميته راهبري آموزشي با حضور نماينده اين سازمان) در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت رسيده باشد و دوره هاي آموزشي كه به استناد بند (3/5) و (4/5) نظام آموزش كاركنان دولت (موضوع بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/01/139)، شامل؛ دوره هاي عمومي، دوره هاي مشاغل عمومي، دوره هاي عمومي مديريتي و دوره هاي توجيهي بدوخدمت)كه توسط اين سازمان ابلاغ شده باشند، مصوب تلقي مي‌شوند.

  2. دوره هاي آموزشي طي شده توسط كارمندان دولت از چه سالي  براي بهره مندي از امتيازات آموزشي، قابل احتساب هستند ؟

 بر اساس ماده (3) دستورالعمل نحوه احتساب و تطبيق آموزش هاي كارمندان دولت و نحوه بررسي، تاييد و صدور گواهينامه هاي نوع دوم موضوع بخشنامه شماره 31146/90/200 مورخ 04/12/1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) رييس جمهور، دوره هاي آموزشي مصوب كه از سال 1379 تا قبل از ابلاغ نظام جديد در چارچوب مقررات آموزشي قبلي اجرا شده باشند، جهت دريافت امتيازات آموزشي، مشروط بر اينكه قبلاً از همان امتياز برخوردار نشده باشند، قابل احتساب هستند.

3) مشمولين  "نظام آموزش كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي" چه كساني هستند؟

به استناد بند (1) بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/1/1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) رييس جمهور موضوع "نظام آموزش كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي"، تمامي كارمندان رسمي و پيماني (اعم از مديران و كاركنان) در شمول اين نظام آموزشي قرار داشته و شركت كارمندان قراردادكار معين نيز در دوره‌هاي آموزشي موضوع اين نظام بر اساس مفاد اين بخشنامه و نياز دستگاه اجرايي، الزامي است.

4) آيا دوره هاي آموزشي توجيهي بدو استخدام براي اخذ گواهي نامه هاي آموزشي نوع دوم قابل احتساب است؟

خير- به استناد قسمت اخير بند (3/12) اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) رييس جمهور، آموزش هاي توجيهي بدو استخدام براي گواهينامه هاي آموزشي نوع دوم قابل احتساب نيست.

5) آيا كاركنان شركت كننده در دوره هاي آموزشي كوتاه مدت خارج از كشور(بورس آموزشي) مي‌توانند از امتيازات مترتب بر نظام آموزش بهره مند شوند؟

خير- بر اساس جدول نحوه احتساب آموزش‌هاي كارمندان و مديران دولت موضوع ماده (12) نظام آموزش كاركنان دولت- (بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/1/139 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)، دوره هاي آموزشي كوتاه مدت خارج از كشور براي استفاده از امتيازات مترتب بر نظام آموزش قابل احتساب نمي باشند.

6) آيا گواهينامه هايي كه در سمينارها، همايش ها و گردهمايي ها بين المللي، ملي يا استاني در موارد خاص از سوي ارگان ها، سازمان ها و.... براي كاركنان دولت صادر مي‌شود، براي بهره مندي از امتيازات پيش بيني شده در نظام آموزش قابل احتساب مي‌باشند؟

خير - به استناد ماده (12) نظام آموزش كاركنان دولت(موضوع بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/01/139) همايش‌ها، سمينارها و گردهمايي هاي بين المللي، ملي و يا استاني كه در موارد خاص به منظور تبيين و تشريح مسائل فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و...، با ارائه يافته هاي پژوهشي در حوزه هاي مختلف علمي از سوي ارگان ها و سازمان هاي كشور برگزار مي گردد، براي احتساب امتيازات محاسبه نمي گردد. بديهي است اعزام كارمندان براي بهره مندي از توليدات دانشي اين گونه مجامع علمي با رعايت مقررات بلامانع است.

7) اجراي دوره هاي آموزش عمومي مديران حرفه اي بر عهده چه مرجعي است؟

به استناد شماره بخشنامه شماره 1361158 مورخ 04/06/1396 اين سازمان، اجراي دوره هاي آموزش عمومي مديران حرفه اي  بر عهده مركز آموزش مديريت دولتي و مديريت هاي آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها مي باشد.

8) آيا دوره هاي آموزشي كه براي امتياز حق شاغل (موضوع دستورالعمل هاي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري) مورد محاسبه قرار گرفته باشند، براي اخذ گواهينامه نوع دوم نيز كاربرد دارند؟

بلي- برابر جدول شماره (1) موضوع ماده (12) نظام آموزش كاركنان دولت (موضوع بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/1/1390) دوره هاي آموزشي كه براي امتياز حق شاغل مورد محاسبه قرار گرفته باشند، براي اخذ گواهينامه نوع دوم نيز كاربرد دارند.

9) آيا گواهينامه هاي آموزشي كه تحت عنوان« گواهينامه نوع دوم» از سوي برخي از دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي كشور و شركت هاي پژوهشي صادر مي گردد، داراي ارزش استخدامي مي باشند؟

خير-  به استناد بند (3) بخشنامه شماره 15879/92/200 مورخ 16 09/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) رييس جمهور، گواهينامه هاي آموزشي كه تحت عنوان« گواهينامه نوع دوم» توسط اين گونه مراكز صادر مي گردد، وجاهت قانوني نداشته و فاقد ارزش استخدامي است.

10) آيا دستگاه هاي اجرايي كشور مكلف به اعمال مدارك تحصيلي بالاتر كه كارمندان در حين اشتغال به خدمت اخذ مي نمايند، در وضعيت استخدامي كارمندان مي باشند؟

خير- به استناد بند (3) بخشنامه شماره 849042 مورخ 25/08/1395، دستگاه هاي اجرايي پس از جذب و استخدام افراد، الزامي براي پذيرش مدارك تحصيلي بالاتر كه كاركنان در زمان اشتغال كسب مي نمايند، ندارند. در صورت نياز دستگاه مي تواند حداكثر يك مقطع تحصيلي در طول خدمت با رعايت شرايط و ضوابط مربوطه و رعايت شرايط احراز شغل آنرا بپذيرد.

11) آيا كارمندان دولت براي ادامه تحصيل مي توانند از مأموريت آموزشي استفاده نمايند؟

خير- به استناد ماده (58) قانون مديريت خدمات كشوري، اعزام كارمندان دستگاه هاي اجرايي براي طي دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه‌ دستگاه هاي مربوطه و استفاده از مأموريت آموزشي ممنوع مي‌باشد. ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي باشند.

12) آيا شاغلين قراردادي مي توانند از امتيازات پيش بيني در نظام آموزش براي دوره هاي آموزشي، بهره مند شوند؟

بر اساس بند(11/1) نظام آموزش كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/1/1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) رييس جمهور، دوره هاي آموزشي طي شده توسط شاغلين قراردادي قابل پيش بيني در شناسنامه آموزشي آنان مي باشند و صرفاً براي برخورداري از امتياز تمديد قرارداد قابل احتساب است و در صورت تبديل وضعيت استخدامي آنها به پيماني يا رسمي، آموزش هاي گذرانده شده در صورت مرتبط بودن با شغل مورد تصدي محاسبه خواهد شد.

13) مهمترين شرايط پذيرش دوره هاي آموزشي براي بهره مندي از امتيازات پيش بيني شده كدامند؟

بر اساس بند (3/1) بخش اول دستورالعمل نحوه احتساب و تطبيق آموزش هاي كارمندان دولت (موضوع بخشنامه شماره 31146/90/200 مورخ 04/12/1390) ، دوره هاي آموزشي مبتني بر نيازهاي آموزشي سازماني، شغلي و نيازسنجي فردي باشد. در برنامه آموزشي سالانه كارمندان دستگاه اجرايي پيش بيني شده باشد. به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد. در شناسنامه آموزشي كارمند پيش بيني شده باشد. توسط مؤسسات آموزشي تعيين صلاحيت شده اجرا شده باشد. امتياز لازم را در پايان دوره بر اساس ارزشيابي كسب كرده باشد.

14) در چه صورتي دوره هاي آموزشي كه به استناد قوانين و مقررات خاص براي كاركنان دولت الزامي مي شود، قابليت اجرا دارد؟

به استناد ماده(15) اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي(موضوع بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392)، دوره هاي آموزشي كه به استناد قوانين و مقررات خاص، گذراندن آنها براي كارمندان دولت الزامي مي شود. پس از طراحي توسط مراجع مشخص شده در مقررات مذكور و ابلاغ آنها توسط سازمان اداري و استخدامي كشور براي كاركنان دولت قابل اجرا است.

15) آيا گذراندن دوره هاي آموزشي توجيهي بدوخدمت براي كاركنان جديد استخدام الزامي مي باشد؟

بلي-  بر اساس بند يك بخشنامه شماره 26680/200 مورخ 20/10/1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) رييس‌جمهور، گذراندن اين دوره ها در بدو ورود به خدمت و قبل از صدور حكم كارگزيني براي كليه كاركنان جديد استخدام(ديپلم و بالاتر)  الزامي مي باشد و صدور حكم كارگزيني افراد قبل از طي آموزش هاي توجيهي، ممنوع است.

16) چه نوع مدارك تحصيلي داراي ارزش استخدامي مي باشد؟

به استناد بند يك بخشنامه شماره 15879/92/200 مورخ 16/9/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) رييس‌جمهور، تمامي مدارك تحصيلي كه در يكي از مقاطع تحصيلي رسمي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي با ارزش علمي و بدون ذكر«معادل» صادر مي شود و براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بالاتر ملاك عمل قرار گيرد، اين مدارك داراي ارزش استخدامي بوده و دستگاه هاي اجرايي مي توانند در چارچوب رعايت كليه قوانين و مقررات مربوطه در وضعيت  استخدامي كارمندان خود ملاك عمل قرار دهند.

قابل ذكر است، بر اساس بند (2) اين بخشنامه،  مدارك و گواهينامه هايي كه فاقد شرايط فوق بوده و تحت عناوين (پايان دوره هاي آموزش عالي آزاد MB)، DBA) تكميلي، تخصصي، گواهي نامه هاي نوع دوم، دوره هاي معادل سازي شده و...) صادر شده و يا مي شوند، از ارزش استخدامي معادل با مقاطع تحصيلي خاصي در نظام آموزش عالي كشور برخوردار نيست.

17) با توجه به ابلاغ دوره هاي آموزشي فناوري اطلاعات(موضوع بخشنامه شماره 145099 مورخ 20/11/1393)، آيا دستگاه هاي اجرايي همچنان موظف به برگزاري دوره هاي آموزشي مهارت هاي هفتگانه (ICDL) براي كاركنان خود مي باشند؟

بر اساس بند (1) بخشنامه شماره 82999 مورخ 14/05/1394 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‌ها (راهنماي عمل كاركنان دولت در حوزه فناوري اطلاعات موضوع بخشنامه شماره 145099 مورخ 20/11/93)، با عنايت به اينكه تمامي كاركنان دولت بايد مهارت هاي هفتگانه (ICDL) موضوع بخشنامه شماره 203222/1903 مورخ 2/11/1381 را در سنوات قبل گذرانده باشند و يكي از شرايط لازم براي افراد جديد استخدام دارا بودن گواهي و مهارت لازم در اين خصوص مي باشد، لذا نيازي به ادامه برگزاري اين دوره هاي توسط دستگاه هاي اجرايي نمي‌باشد و كارمنداني كه نياز به طي دوره هاي مذكور دارند، بايد از طريق خودآموزي نسبت به فراگيري آن اقدام نمايند.

18) چه كساني مي توانند دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان دولت را تدريس نمايند؟

به استناد ماده(5) اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) رييس‌جمهور، افرادي كه در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت و دستورالعمل مرتبط داراي گواهينامه تعيين صلاحيت باشند، مي‌توانند دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان دولت را تدريس نمايند.

ب) گواهينامه آموزشي نوع دوم

1) گواهينامه آموزشي نوع دوم چيست؟

مطابق بند (2/د) نظام‌ آموزش‌ كاركنان‌ دولت‌ موضوع بخشنامه شماره 105/22554 مورخ 1380/12/28 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور(سابق)گواهينامه نوع دوم به گواهينامه هايي اطلاق مي گردد كه افراد با گذراندن دوره هاي آموزشي مصوب در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت دريافت مي نمايند. بر اساس «اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي» به شماره ۱۸۸۱۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (وقت) رييس جمهور، اين گواهينامه ها در سه سطح مهارتي ، تخصصي و تخصصي-پژوهشي مي باشند و دارندگان آنها مي توانند از مزاياي استخدامي مترتب بر مدارك تحصيلي فوق ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس بهره مند شوند.

2) مطابق نظام‌ آموزش‌ كاركنان‌ دولت موضوع بخشنامه شماره 105/22554 مورخ 1380/12/28 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور(سابق) و اصلاحيه‌هاي بعدي آن شرايط لازم براي دريافت گواهينامه نوع دوم توسط كارمندان عبارتند از:

-  استخدام رسمي يا پيماني (در كليه سطوح)

 - دارا بودن  مدرك تحصيلي پايه علمي در يكي از مقاطع ديپلم ، فوق ديپلم يا ليسانس  (مدارك معادل و مدارك با ارزش استخدامي پذيرفته نمي شود)

- گذراندن1200ساعت دوره آموزشي(شامل960 ساعت شغلي و240 ساعت عمومي)حداقل درطي شش سال براي اخذ گواهينامه مهارتي

- گذراندن 1000 ساعت دوره آموزشي (شامل 800 ساعت شغلي 200 ساعت عمومي) حداقل در طول پنج سال براي اخذ گواهينامه تخصصي

- گذراندن  800  ساعت  دوره آموزشي( شامل 640 ساعت شغلي و بهبود و 160 ساعت عمومي) حداقل در طول پنج سال براي اخذ گواهينامه تخصصي- پژوهشي

-  شركت در آزمون جامع  و كسب حد نصاب 70 درصد از كل نمره آزمون

-  تهيه و انجام يك طرح تحقيقي كاربردي ( پايان نامه ) در زمينه شغل مورد تصدي براي متقاضيان دريافت گواهينامه تخصصي- پژوهشي

3) شرايط عمومي احتساب آموزشهاي كارمندان رسمي و پيماني به منظور برخورداري از امتيازات جهت دريافت گواهينامه نوع دوم كدامند ؟

مطابق ماده (1) دستورالعمل نحوه احتساب و تطبيق آموزش‌هاي كارمندان دولت و نحوه بررسي، تأييد و صدور گواهينامه‌هاي نوع دوم" موضوع بخشنامه شماره 31146/90/200 مورخ 4/12/1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (وقت) رييس جمهور شرايط فوق‌اذكر عبارتند از:

- دوره هاي آموزشي بايد بر اساس نيازهاي آموزشي سازماني، شغلي و فردي در شناسنامه آموزشي كارمند(شاغل) پيش‌بيني شده باشند.

 - دوره هاي آموزشي بايد به تصويب مراجع تعيين شده در نظام آموزش كاركنان دولت رسيده باشد.

-  عنوان، سرفصل ، ساعت و . . . . دوره هاي عمومي، مديريتي و مشاغل عمومي بايد مطابق با استانداردها و ضوابط ابلاغي از سوي سازمان، و دوره هاي شغلي براساس فرايند تعريف شده در نظام آموزش كاركنان دولت باشد

-  گواهينامه‌هاي آموزشي بايد توسط مراكز و موسسات مجاز در چارچوب برنامه هاي مصوب سالانه دستگاه ها صادر شده باشند.

4) مبناي احتساب ساعات گواهي نامه هاي آموزشي براي يك سال از لحاظ زماني چيست؟

پاسخ: تاريخ "پايان دوره آموزشي" ملاك عمل مي باشد.

5) آزمون جامع گواهينامه نوع  دوم چگونه برگزار مي شود؟

مطابق ماده (7) دستورالعمل نحوه احتساب و تطبيق آموزش‌هاي كارمندان دولت و نحوه بررسي، تأييد و صدور گواهينامه‌هاي نوع دوم" موضوع بخشنامه شماره 31146/90/200 مورخ 4/12/1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (وقت) رييس جمهور، آزمون جامع گواهينامه هاي نوع دوم به صورت متمركز توسط مركز آموزش مديريت دولتي براي كاركناني كه شرايط اخذ گواهينامه هاي مذكور را كسب نمايند ، برگزار مي شود.

 6) سئوالات اختصاصي آزمون جامع چگونه طراحي مي شود؟   

پاسخ: با توجه به آخرين رشته شغلي كارمند و دوره هاي آموزشي پيش بيني شده براي آن شغل ، سئوالات آزمون جامع طراحي مي گردد .

 7) سئوالات آزمون جامع چند بخش مي باشد و توسط كدام مرجع طراحي مي شود؟  

پاسخ: سئوالات آزمون داراي سه بخش عمومي ، مديريتي و بخش تخصصي مي باشد. بخش هاي عمومي و مديريتي از سرفصل ها و محتواي آموزش هاي عمومي و مديريتي ابلاغي از سوي اين سازمان است كه سئوالات آن توسط مركز آموزش مديريت دولتي طراحي مي شود و بخش تخصصي از سرفصل ها و محتواي دوره هاي آموزشي تعيين شده براي مشاغل اختصاصي است كه طراحي سئوالات اين بخش به عهده دستگاه اجرايي مي باشد.(سئوالات مديريتي براي كارمنداني است كه دوره هاي مديريتي براي آنان بعنوان ساعات گواهي نامه نوع دوم مورد محاسبه قرار گرفته است ) .

سئوالات آزمون جامع شامل چند بخش مي باشد ؟  

مطابق ماده (7) دستورالعمل نحوه احتساب و تطبيق آموزش‌هاي كارمندان دولت و نحوه بررسي، تأييد و صدور گواهينامه‌هاي نوع دوم" موضوع بخشنامه شماره 31146/90/200 مورخ 4/12/1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (وقت) رييس جمهور، سئوالات آزمون جامع براي هر شغل از دو بخش عمومي و تخصصي تشكيل شده كه بخش تخصصي آن از مجموع سرفصل ها و محتواي دوره هاي آموزشي تعيين شده استاندارد آموزشي مشاغل عمومي و اختصاصي و بخش‌ عمومي آن از محتواي آموزشهاي مصوب فرهنگي- عمومي و مديريتي به نسبت تعيين شده قابل احتساب براي اخذ گواهينامه طراحي مي‌شود.

سئوالات مديريتي براي كارمنداني است كه دوره هاي مديريتي براي آنان بعنوان ساعات گواهي نامه نوع دوم مورد محاسبه قرار گرفته است .

8) در صورت عدم قبولي كارمند در آزمون جامع، آيا وي مجاز به شركت در آزمون هاي جامع بعدي مي‌باشد ؟

بلي- مطابق بند (4/ج) بخشنامه شماره 6326/1803 مورخ 20/1/1385 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سابق)، شركت متوالي كارمندان در سنوات متوالي آزمون جامع بلامانع است.

9)  آيا آموزشهاي كارمندان قراردادي براي دريافت گواهينامه نوع دوم قابل احتساب است ؟           

مطابق بند 11/1 ماده (1) دستورالعمل نحوه احتساب و تطبيق آموزش‌هاي كارمندان دولت و نحوه بررسي، تأييد و صدور گواهينامه‌هاي نوع دوم" موضوع بخشنامه شماره 31146/90/200 مورخ 4/12/1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (وقت) رييس جمهور، دوره‌هاي آموزشي كارمندان قراردادي كه در اجراي نظام آموزش و دستورالعمل آن، برنامه‌ريزي و اجراء مي‌گردد، صرفاً براي برخورداري از امتياز تمديد قرارداد قابل احتساب است. ليكن، در صورت تبديل وضعيت استخدامي آنان به پيماني يا رسمي، آموزشهاي گذرانده شده در صورت مرتبط بودن با شغل مورد تصدي، محاسبه خواهد شد.

10) آيا كارمند در آستانه بازنشستگي، مي‌تواند گواهينامه نوع دوم درخواست نمايد ؟

تمام كارمندان رسمي يا پيماني در زمان اشتغال و قبل از بازنشستگي، در صورت دارا بودن شرايط لازم مي توانند گواهينامه نوع دوم درخواست نمايند.

11)  هر كارمند در طول خدمت چند سطح از گواهينامه نوع دوم را مي تواند دريافت كند ؟    

مطابق بند (1/12)  ماده 12  «اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي» به شماره ۱۸۸۱۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (وقت) رييس جمهور، اعطاي گواهينامه نوع دوم در صورت دارا بودن مدرك تحصيلي رسمي با ارزش علمي (به عنوان مدرك پايه) و ديگر شرايط لازم، صرفاً يك بار در طول خدمت براي هر كارمند امكان‌پذير است.                                                          

12) چنانچه با توجه به نياز  دستگاه، كاركنان ملزم به طي دوره هاي آموزشي گردند كه مجموع ساعات آموزشي آنان از سقف ساعات آموزشي تعيين شده در سال بالاتر رود، آيا مازاد ساعات آموزشي قابل ذخيره سازي براي سالهاي بعد براي بهره مندي از مزاياي پيش بيني شده است؟ 

  خير. دوره هاي مازاد بر سقف ساعات آموزش سالانه ، مورد پذيرش و قابل ذخيره سازي براي سالهاي بعد نخواهد بود.

13) مدارك مورد نياز براي اخذ گواهينامه نوع دوم چيست ؟

- مجموعه دوره هاي آموزشي استاندارد مصوب شغل

- كاربرگ اطلاعات و مشخصات متقاضي كه به تأييد شده توسط كميته سرمايه انساني دستگاه

 - تصوير مدارك هويتي شامل شناسنامه و كارت ملي

- تصوير اصل مدرك تحصيلي علمي ديپلم ، فوق ديپلم يا ليسانس

- تصويرآخرين حكم كارگزيني

- تصوير شناسنامه آموزشي كارمند مبتني بر نيازسنجي رشته شغلي مندرج در حكم كارگزيني

- تصوير گواهينامه دوره هاي آموزشي ضمن خدمت

 

ج: بورس هاي آموزشي خارج از كشور كاركنان

1) آيا كارمندان قراردادي مجاز به شركت در دوره هاي آموزشي خارج از كشور مي باشند؟

به استناد بند ب - 1 ماده (6) بخشنامه21285/204 مورخ 28/04/89  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) رئيس جمهور، موضوع دستورالعمل نحوه توزيع بورس‌هاي آموزشي خارج از كشور، صرفاٌ كارمندان رسمي و پيماني مجاز به شركت در دوره‌هاي آموزشي خارج از كشور كه از طرف سازمان اداري و استخدامي كشور توزيع مي گردد، مي باشند.

معهذا؛ بر اساس بخشنامه شماره 1132012 مورخ 02/02/96 اين سازمان متضمن مصوبه مورخ 24/12/1395 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني موضوع الحاق يك تبصره به بند (4) بخشنامه مزبور، دوره هايي كه بر اساس قراردادهاي فيمابين دستگاه اجرايي و مؤسسات و شركت هاي خارجي طرف قرارداد براي انتقال فناوري، يادگيري كاربردها و راه اندازي نظام هاي مربوط به موضوع قرارداد برگزار مي گردد،  نيروهاي قراردادي داراي شناسه از سازمان اداري و استخدامي كشور نيز كه متولي موضوع قرارداد فيمابين در دستگاه تابعه هستند، مي‌توانند با رعايت ضوابط و مقررات در آن دوره‌ها شركت نمايند.

2) دستگاه هاي اجرايي به هنگام معرفي كتبي كارمندان براي شركت در دوره هاي آموزشي خارج از كشور، چه نوع مداركي را بايد ارسال نمايد؟

در اجراي  ماده 6دستورالعمل مربوط به نحوه توزيع بورس‌هاي آموزشي موضوع بخشنامه شماره 21285/204 مورخ 28/04/89 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (وقت) رييس جمهور، دستگاه هاي اجرايي به هنگام معرفي كتبي كارمندان براي شركت در دوره هاي آموزشي خارج از كشور، بايد مدارك زير را ارسال نمايند:

- تائيديه حراست

- فرم مشخصات عكسدار داوطلبان

- آخرين حكم كار گزيني

 - گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار.

3) در مورد دوره‌هاي آموزشي كه از طرف دولت‌هاي خارجي يا از طرف مؤسسات بين‌المللي بطور مستقيم در اختيار دستگاه اجرائي قرار گيرد، به چه نحو اقدام مي‌گردد ؟

به استناد قسمت اخير ماده (60) قانون مديريت خدمات كشوري، دوره هايي كه طبق قرارداد دو جانبه برگزار مي گردد توسط دستگاه اجرايي مربوط اقدام مي‌شود. دستگاه اجرايي در اقدام خود بايد كليه ضوابط و مقررات مربوط از جمله كسب موافقت هيات نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت را رعايت نمايد.

ضمناً؛ بر اساس تبصره (1) ماده (3) 6دستورالعمل مربوط به نحوه توزيع بورس‌هاي آموزشي موضوع بخشنامه فوق‌الذكر، بورس‌هاي آموزشي كه مستقيماً از طرف مراجع بورس‌دهنده در اختيار دستگاه اجرايي گذاشته مي‌شود، بايد بلافاصله به وزارت امور خارجه ارجاع تا پس از ارسال به سازمان اداري و استخدامي كشور، بر اساس نيازهاي آموزشي دستگاه‌هاي اجرايي توزيع گردد.

4) آيا به كاركناني كه در دوره هاي آموزشي خارج از كشور شركت مي نمايند، فوق العاده مأموريت تعلق مي گيرد؟

پاسخ: خير، صرفاٌ از حقوق  ثابت و مزاياي پست ثابت سازماني كه قبلاٌ به آن اشتغال داشته اند بهره مند مي گردند و فوق العاده ماموريت روزانه خارج از كشور به آنها تعلق نمي گيرد.

5) آيا براي اعزام كاركنان به دوره هاي آموزشي خارج از كشور، كسب موافقت هيات نظارت بر سفرهاي خارجي، الزامي است؟

بلي- به استناد  ماده 8 دستورالعمل مربوط به نحوه توزيع بورس‌هاي آموزشي، اعزام داوطلبان به دورهاي مذكور و صدور حكم مأموريت آموزشي منوط به موافقت هيات نظارت بر مسافرتهاي خارجي موضوع قانون نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي كاركنان دولت (مصوب 20/6/1373 مجلس شوراي اسلامي) با اعزام كارمند خواهد بود.

6) آيا كارمند مي‌تواند با استفاده از مرخصي و بدون موافقت هيات نظارت بر سفرهاي خارجي  از بورس آموزشي بهره‌مند گردند ؟

خير-به استناد تبصره ماده (8) دستورالعمل مربوط به نحوه توزيع بورس‌هاي آموزشي، بهره‌مندي كارمند از بورس آموزشي قبل از كسب نظر هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي در هر صورت حتي با استفاده از مرخصي مجاز نمي‌باشد.

7) آيا استفاده‌كنندگان از بورس آموزشي مكلف به ارايه گزارش دوره مي باشند؟

بلي- به استناد ماده(11) دستورالعمل مربوط به نحوه توزيع بورس‌هاي آموزشي، استفاده‌كنندگان از بورس آموزشي مكلفند در پايان دوره گزارش جامعي از برنامه‌هاي آموزشي را برابر فرم ابلاغي مربوطه به دستگاه اجرايي متبوع تسليم نمايد.

8)  وضعيت كارمندي كه از ادامه بورس انصراف مي‌دهد و يا پس از دريافت پذيرش و كسب موافقت هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي،  در بورس آموزشي شركت نمي‌نمايد، چگونه تعيين تكليف مي‌شود؟

حسب مفاد ماده (13) دستورالعمل مربوط به نحوه توزيع بورس‌هاي آموزشي، در صورت انصراف كارمند از ادامه بورس قبل از اتمام دوره، وي ملزم به ايفاي تعهد موضوع اين ماده، مبني بر پرداخت كليه هزينه‌هاي مترتب به دوره برابر برآورد دستگاه اجرايي مي‌باشد. همچنين بر طبق تبصره ماده (9) دستورالعمل مزبور، در صورتي‌كه به تشخيص دستگاه اجرايي عدم شركت در بورس آموزشي به واسطه قصور و يا كوتاهي كارمند باشد، وي تا سه سال از شركت در بورس‌هاي آموزشي خارج از كشور محروم مي‌گردد.

د: اعتبار سنجي مراكز و مؤسسات مجري آموزش كاركنان دولت مبتني بر دستورالعمل اعتبارسنجي و تعيين صلاحيت مراكز و مؤسسات آموزشي موضوع بخشنامه شماره 1558505 مورخ 18/9/1396

1) منظور از موافقت اصولي در فرآيند اعتبارسنجي چيست؟

منظور از موافقت اصولي، موافقت مكتوب سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مبني بر درج عبارت " برگزاري/اجراي دوره آموزشي" يا هر عبارت ديگر با مضمون آن، صرفاً براي ارايه به " اداره كل  ثبت شركت ها" جهت درج آن در اسناد قانوني موسسه متقاضي مي باشد.لازم به توضيح است كه موافقت اصولي صادره به منزله مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان دولت نمي باشد.

2) با توجه به اينكه در دستورالعمل اعتبارسنجي، حداقل مدرك تحصيلي مدير عامل فوق ليسانس لحاظ گرديده است، تكليف مؤسساتي كه مدير عامل آنها داراي مدرك تحصيلي ليسانس مي باشند و قصد تمديد مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي را دارند، چيست؟

پاسخ: در صورت دارا بودن ساير شرايط مندرج در بخشنامه شماره 1558505 مورخ 18‏‏‏/09‏‏‏/1396، فقط براي يك دوره سه ساله تمديد بلامانع مي باشد. بديهي است پس از آن، تمديد گواهينامه، منوط به داشتن كليه شرايط از جمله دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس براي مدير عامل مي باشد. 

3) پس از اتمام دوره اوليه مجوز اعتبار سنجي، موسسه حداكثر در چند حيطه آموزشي مي تواند درخواست صدور مجوز نمايد؟

 مطابق بند (9) قسمت (الف) ماده 3 دستورالعمل مزبور، مؤسسه  در صورت تقاضا و كسب امتيازهاي لازم (به ويژه حداقل امتيازهاي بازديدهاي دوره اي و نتايج ارزيابي ها) مي‌تواند در بيش از سه حيطه در يك گروه گواهينامه صلاحيت اخذ نمايد.  طبق بند (3) ماده 4 اين دستورالعمل، گواهينامه صلاحيت متقاضي به مدت 3 سال، صادر خواهد شد.

4) مدارك تحصيلي قابل پذيرش براي اعتبارسنجي كدامند؟

مدارك تحصيلي ذيل با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه مي توانند بعنوان مدرك تحصيلي قابل پذيرش براي طي فرآيند اعتبار سنجي محسوب شوند:

- گواهينامه هاي دوره هاي اموزشي بلند مدت معادل كه بر اساس مجوز صادره از سوي اين سازمان و يا سازمان مديريت و برنامه ريزي (سابق)  كشور برگزار شده است.

- گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي بلند مدت معادل كه توسط مركز آموزش مديريت دولتي(يا عناوين متفاوت آن در سنوات گذشته) بر اساس  مجوز اين سازمان و يا سازمان مديريت و برنامه ريزي(سابق) كشور برگزار گرديده است.

- ساير مدارك و گواهينامه هاي مشمول مفاد بند(1) بخشنامه شماره 15879/92/200 مورخ 16/09/1392.

5)  براي حيطه آموزشي اوليه مورد تقاضا جهت اعتبارسنجي، مدرك تحصيلي كداميك از اعضاي مؤسسه ملاك عمل مي باشد؟

مستفاد از بند (4) قسمت (الف) ماده 3 دستورالعمل، مدرك و رشته تحصيلي مدير عامل ملاك بررسي براي صدور مجوز مي باشد، براي حيطه هاي آموزشي بعدي در زمان ارتقاء حيطه، در صورت دارا بودن ساير شرايط مي توان مدرك تحصيلي اعضاي هيئت مديره را ملاك عمل قرار داد.

6) منظور از گواهينامه صلاحيت گستره كشوري چيست؟

مطابق ماده يك دستورالعمل، منظور اجازه فعاليت براي برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت به مؤسسه در بيش از يك استان و در يك يا چند حيطه آموزشي است. براي اين منظور، به مؤسساتي كه در اسناد قانوني آن اجازه تأسيس شعبه در آن استان داده شده و از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تأييد صلاحيت شده باشد گواهينامه در گستره  كشوري صادر مي گردد.

7) در صورتي كه دوره آموزشي در مؤسسه تأييد صلاحيت شده برگزار گردد و شركت كنندگان آن از دستگاه هاي مختلف باشند، گواهينامه هاي آنها چگونه صادر مي شود؟

گواهينامه هاي شركت كنندگان بايد به امضاي مؤسسه برگزار كننده و دستگاه مربوط به هر يك از شركت كنندگان رسيده باشد. همچنين بايد در گواهينامه صادره براي هر شركت كننده بصورت جداگانه، شماره و تاريخ تصويب دوره آموزشي مربوط به هر دستگاه، در گواهينامه صادره توسط مؤسسه داراي گواهينامه صلاحيت، درج گردد.

8) در صورتي كه يك دوره آموزشي در يك مؤسسه برگزار مي گردد و شركت كنندگان آن از دستگاه هاي مختلف مي باشند، اين دوره در سوابق مؤسسه چگونه منظور خواهد شد؟

اين دوره صرفاً بعنوان يك دوره در سوابق مؤسسه  برگزار كننده، منظور خواهد شد.

9) نحوه فعاليت مؤسساتي كه در حوزه فنآوري اطلاعات از طريق امور دولت الكترونيك اين سازمان تأئيد صلاحيت شده و  داراي كد رهگيري مي باشند، چگونه است؟

اسامي مؤسساتي كه داراي كد رهگيري هستند، در سايت اين سازمان درج شده است كه دستگاه هاي اجرايي مي توانند با مراجعه به آن از خدمات اين موسسات صرفاً در حيطه فناوري اطلاعات و در چارچوب نظام آموزش كارمندان دولت تا 31/06/1397بهره مند شوند. پس از سپري شدن مهلت تعيين شده، براساس دستورالعمل اعتبارسنجي موسسات آموزشي(موضوع بخشنامه شماره 1558505 مورخ 18‏/09‏/1396) صلاحيت آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

10) آيا مؤسساتي كه در يك استان تأييد صلاحيت شده اند و به صرف اينكه داراي شعب در ديگر استانها باشند مي توانند نسبت به اجراي دوره در آن استان ها اقدام نمايند؟

خير- كليه موسسات تأييد صلاحيت شده صرفا مي توانند در استانهايي فعاليت نمايند كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مربوطه تأييد صلاحيت شده باشند، مگر اينكه گواهي صلاحيت در گستره كشوري دريافت كرده باشند.

11) نحوه برخورد با مؤسسات علمي كاربردي متقاضي اعتبار سنجي چگونه است؟

 موسسات آموزش عالي علمي كاربردي صرفاً در صورت داشتن مجوز قطعي از شوراي گسترش آموزش عالي مي توانند مشمول تبصره ذيل ماده(59) قانون مديريت خدمات كشوري باشند و صرفاً مي توانند دوره هاي مرتبط با رشته هاي تخصصي موسسه متبوع خود براي دستگاه هاي اجرايي و در چارچوب نظام آموزش كارمندان دولت برگزار نمايند.

12) مبلغ شهريه دوره هاي آموزشي بر اساس چه شاخص‌هايي تعيين مي‌شود ؟

 از آنجا كه مبلغ شهريه دوره هاي آموزشي به عوامل و متغيرهاي مختلفي از جمله نوع دوره، توانايي و تجربه مدرس، كيفيت مواد آموزشي، نحوه اجرا، پشتيباني هاي مختلف، و ... بستگي دارد، لذا موضوع با توافق مؤسسه برگزار كننده و دستگاه  اجرايي مربوط در شرايط رقابتي و حفظ كيفيت استاندارد، انجام مي پذيرد.

13) آيا مراكز آموزشي دستگاه هاي اجرايي مجاز به برگزاري دوره هاي آموزشي براي كاركنان ساير دستگاه هاي اجرايي مي باشند؟

خير- مطابق ماده (13) دستورالعمل، مراكز، مؤسسات و واحدهاي آموزشي وابسته و يا تابعه دستگاه هاي اجرايي كه به عنوان متولي آموزش كارمندان آن دستگاه شناخته شده‌اند، صرفاً مي توانند براي كارمندان دستگاه متبوع خود و واحدهاي تابعه دوره‌هاي آموزشي را  اجراء نمايند.

هـ- ارزشيابي عملكرد كاركنان مبتني بر دستورالعمل اجرايي فرآيند ارزشيابي عملكرد مديران و كارمندان رسمي و پيماني و كاركنان قراردادي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع بخشنامه شماره1308186 مورخ 10/5/1396 سازمان

 

  1. عوامل اختصاصي در ارزشيابي عملكرد كدامند؟

     بر اساس جزء (الف) بند (8) فرم ارزشيابي عملكرد كاركنان، عوامل اختصاصي ارزشيابي، اقدامات، فعاليت‌ها و پروژه‌هاي مورد انتظار واحد سازماني ارزشيابي شونده هستند كه براي تحقق برنامه هاي عملياتي سالانه دستگاه اجرايي در طول دوره ارزشيابي انجام و مورد ارزشيابي قرار مي گيرند.

  2. منظور از عوامل عمومي مديريتي، عوامل عمومي پشتيبان و عوامل فرآيندي در ارزشيابي عملكرد چيست؟

بر اساس ماده يك دستورالعمل، منظور از عوامل مذكور بدين شرح است:

- عوامل عمومي مديريتي: نقش ها و مهارت هاي عمومي مديريتي از جمله برنامه ريزي، اجرا، نظارت و ارزشيابي  هستند كه توسط ارزشيابي  شونده(مدير) در طول دوره ارزشيابي  اجراء مي گردد و مورد ارزشيابي قرار مي گيرند.

- عوامل عمومي پشتيبان: عواملي هستند كه بعنوان پشتيبان موجب تسريع و تسهيل عملكرد ارزشيابي  شونده در انجام برنامه هاي مورد توافق در طول دوره ارزشيابي مي شود.

- عوامل فرآيندي: شامل عوامل توسعه اي، عوامل رفتاري و تشويقات هستند كه ارزشيابي  شونده در طول دوره ارزشيابي از آنها برخوردار مي گردد.

3) دوره ارزشيابي عملكرد كاركنان چه مدت زمان را شامل مي‌شود ؟

مطابق ماده يك دستورالعمل، براساس دستورالعمل اجرايي، دوره ارزشيابي از فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال مي باشد. دوره ارزشيابي براي كادر آموزشي آموزش و پرورش سال تحصيلي يعني مهر ماه هرسال تا پايان شهريور ماه سال بعد مي باشد.

4) ارزشيابي كننده، تأييد كننده و ارزشيابي شونده چه افرادي هستند؟

مطابق ماده يك دستورالعمل:

- ارزشيابي كننده، مسئولي است كه از لحاظ سلسله مراتب سازماني بطورمستقيم مسئوليت سرپرستي و ارجاع كار به ارزشيابي  شونده را دارد و از وي گزارش دريافت مي كند.

- تأييد كننده، مديري است كه از لحاظ سطح سازماني بالاتر از ارزشيابي كننده قرار دارد.

- ارزشيابي شونده، مدير و كارمندي است كه در طي دوره ارزشيابي  حداقل شش ماه به خدمت اشتغال دارد.   

5) حد نصاب مقرر در ارزشيابي سالانه براي كاركنان به چه ميزان است؟

 به تصريح ماده يك دستورالعمل، حد نصاب مقرر در ارزشيابي سالانه براي مديران و كارمندان رسمي عبارت از كسب حداقل 50 امتياز از مجموع 100 امتياز فرم ارزشيابي مي باشد (موضوع ماده (1) آيين نامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري). حد نصاب مقرر در ارزشيابي عملكرد سالانه براي كارمندان پيماني و كاركنان قراردادي حداقل 70 امتياز از مجموع 100 امتياز فرم ارزشيابي مي باشد.

6) حيطه شمول هر يك از فرم هاي ارزشيابي عملكرد "مديران" و  "كارمندان رسمي و پيماني و كاركنان قراردادي" (فرم‌هاي شماره 1 و 2) به تفكيك كدام است؟

 حيطه شمول هر يك از فرم هاي ارزشيابي فوق به شرح ذيل مي باشد:

الف- فرم ارزشيابي عملكرد مديران (فرم شماره 1) شامل معاونين سازمان هاي وابسته، مديران كل، معاونين مديركل و مشاغل همتراز ، مي شود.

ب-  فرم ارزشيابي  عملكرد"كارمندان رسمي و پيماني و كاركنان قراردادي" (فرم شماره 2)، رؤساي گروه ها، ادارات و مشاغل همتراز و ساير كارمندان رسمي و پيماني و كاركنان قرارداري)، را در بر مي‌گيرد.

 

  1. ارزشيابي عملكرد مديران اجرايي مستقر در مراكز استان‌ها و رؤساي ادارات شهرستان‌ها بر اساس كداميك از فرم‌‌هاي ارزشيابي عملكرد، صورت مي‌گيرد ؟

بر اساس دستورالعمل و پيوست‌هاي آن، مديركل واحد استاني بر اساس فرم‌هاي شماره (1) و (3) و رؤساي ادارات شهرستان‌ها بر اساس فرم هاي شماره هاي (2) و (3) ارزشيابي مي شوند.

8) واحد منابع انساني دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي اجراي فرايند ارزشيابي عملكرد كاركنان چه اقداماتي را بايد انجام دهد؟

مطابق ماده (7) دستورالعمل، واحد منابع انساني دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي اجراي فرايند ارزشيابي عملكرد كاركنان موظف است اقدامات زير را انجام دهد:

- اعلام ضرورت و روش تكميل دقيق فرم هاي ارزشيابي عملكرد براي مديران و كارمندان و اطلاع رساني در خصوص عوامل ارزشيابي  و نقش هاي هر يك از افراد در فرآيند ارزشيابي عملكرد؛

- تحويل فرم هاي خام ارزشيابي عملكرد به ارزشيابي كنندگان(مديران مافوق واحد ذيربط) براي توافق با ارزشيابي شوندگان بر روي اقدامات و پروژه هاي مرتبط با برنامه هاي سالانه در ابتداي دوره ارزشيابي و دريافت آن پس از تكميل بند الف/1 تا پايان فروردين ماه؛

- تكميل اطلاعات مربوط به معيار "رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع" براساس مقررات و ضوابط طرح تكريم ارباب رجوع (موضوع بخشنامه شماره 195166/1900 مورخ 4/10/1381) سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(وقت) و حقوق شهروندي در نظام اداري (موضوع تصويب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شوراي عالي اداري) و ارائه هر يك از فرم هاي ارزشيابي مديران و كارمندان براي مقام مافوق واحد ذيربط در اول بهمن ماه براي ارزشيابي و دريافت فرم هاي تكميل شده، حداكثر تا پايان بهمن ماه هرسال؛

- اخذ امضاهاي مربوط به "تأييد كننده" و "ارزشيابي شونده" طبق فرم ارزشيابي عملكرد مديران و كارمندان و اقدام بر اساس ضوابط مربوطه و اطلاع رساني به مدير ذيربط، تا 15 اسفند ماه هر سال؛

- تكميل شناسنامه و نيمرخ ارزشيابي براي هر يك از مديران و كارمندان براساس جدول شماره (2) دستورالعمل.

9) مسئوليت واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات (يا عناوين مشابه)  در دستگاه هاي اجرايي در ارتباط با دستورالعمل ارزشيابي عملكرد كاركنان چيست؟

مطابق بند (الف) ماده (3) دستورالعمل، واحدهاي ارزيابي عملكرد يا عناوين مشابه دستگاه هاي اجرايي موظفند اهداف عملياتي سالانه تمامي واحدهاي سازماني كه توسط بالاترين مقام دستگاه تعيين شده است را در فروردين ماه هر سال براي اجرا در همان سال ابلاغ نمايند. چرا كه ارزشيابي كنندگان، كاركنان را با رعايت بند مزبور و طبق راهنماي عمل مربوط مورد ارزشيابي قرار مي‌دهند.

10) آيادردستورالعمل،براي رسيدگي به شكايات امتيازات ارزشيابي عملكرد مرجعي تعيين شده است ؟

بلي-  مطابق پيوست (3) دستورالعمل، براي رسيدگي به شكايات امتيازات ارزشيابي عملكرد، در هر دستگاه و واحد استاني مربوط، "كميته رسيدگي به شكايات ارزشيابي" با تركيب مقرر در پيوست مزبور تشكيل مي‌شود.

11) در هر دوره ارزشيابي، كاركنان بايد حداقل چه مدت زمان اشتغال داشته باشند تا مورد ارزشيابي قرار گيرند ؟

مديران و كارمندان بايد در هر دوره ارزشيابي، حداقل شش ماه اعم از پيوسته يا منقطع به خدمت اشتغال داشته باشند تا مورد ارزشيابي  قرار گيرند.

12) فرم هاي ارزشيابي در چه زماني و به چه منظور بايد در اختيار كاركنان قرار گيرد ؟

بر اساس پيوست (1) و (2) دستورالعمل (راهنماي تكميل فرم‌ها) فرم ارزشيابي در ابتداي دوره ارزشيابي (فروردين ماه) توسط واحد منابع انساني/استانداري‌ها/فرمانداري‌ها در اختيار ارزشيابي شونده قرار مي‌گيرد و ارزشيابي شونده پس از تكميل مشخصات خود در بندهاي 1 الي 7، با هماهنگي ارزشيابي كننده، بند (الف-1) از بند 8 فرم (اقدامات، فعاليت‌ها و پروژه‌هاي مورد انتظار) را تكميل نموده و توسط واحد مربوط حسب مورد به واحد منابع انساني/ استانداري/ فرمانداري ذيربط عودت داده مي شود.

فرم هاي ارزشيابي در پايان دوره ارزشيابي (ابتداي بهمن ماه) توسط واحد منابع انساني/استانداري‌ها/فرمانداري‌ها در اختيار ارزشيابي شونده قرار مي گيرد و ارزشيابي شونده اهم اقدامات و فعاليت‌هاي انجام شده و نتايج به دست آمده در راستاي بند (الف-1) از بند 8 فرم كه در طول دوره ارزشيابي به آن دست يافته است را در بند الف-2 فرم درج نموده و ميزان تحقق آن را در بخش مربوط لحاظ مي نمايد.

13) چنانچه برخي از برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با عوامل اختصاصي با اهداف اهداف عملياتي سالانه دستگاه منطبق نباشد،آيا مقام مسئول ارزشيابي،مجاز به پذيرش اين برنامه‌ها واقدامات خواهد بود؟

خير- با عنايت به تعريف ارزشيابي عملكرد به شرح ماده يك دستورالعمل، آز آنجا كه سنجش و ارزش گذاري سالانه عملكرد مديران و كارمندان در مورد ميزان تحقق برنامه هاي مورد توافق بين ارزشيابي شونده و مقام مسؤول انجام مي گيرد، و حسب بند (ب) ماده 3 دستورالعمل، ارزشيابي كنندگان موظفند عملكرد كاركنان را با رعايت اهداف عملياتي سالانه مورد ارزشيابي قرار دهند، بنابراين، چنانچه ارزشيابي‌شوندگان برنامه‌ها و فعاليت هايي را پيشنهاد نمايند كه در چارچوب برنامه هاي عملياتي سالانه دستگاه اجرايي نباشد مقام مسئول در انجام توافق اين نكته را لحاظ خواهد كرد تا اقدام اصلاحي لازم معمول و در اين چارچوب توافق انجام پذيرد.

14) منظور از گواهينامه آموزشي در معيار توسعه فردي  (موضوع قسمت ب-2-1 فرم‌هاي ارزشيابي 1 و 2) چيست؟

منظور گواهينا‌مه‌هاي موضوع بند (1) ماده (9) نظام آموزش كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي (بخشنامه شماره1834/200 مورخ 30/1/1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سابق رييس جمهور) است كه در پايان هر يك از دوره‌ها يا پودمانهاي آموزشي كوتاه مدت به شركت‌كنندگان اعطاء مي‌گردد.

15) آيا برنامه‌ها، اقدامات و فعاليت‌هايي كه فرد در يك دوره ارزشيابي از امتيازات آن برخوردار گرديده، در ارزشيابي‌هاي سال هاي بعد نيز قابل احتساب است؟

خير- از آنجا كه ارزشيابي‌شونده از امتيازات عوامل مذكور در يك دوره بهره‌مند گرديده است و مطابق دستورالعمل، ارزشيابي بر اساس عملكرد ارزشيابي‌شوندگان در بازه زماني هر دوره انجام مي‌گيرد، لذا برنامه‌ها، اقدامات و فعاليت‌هاي مربوط به دوره‌هايي غير از دوره ارزشيابي قابيليت محاسبه ندارد.

16) كاركناني كه بنا به ماهيت مشاغل مورد تصدي ارباب رجوع ندارند، اخذ امتياز اين معيار چگونه خواهد بود؟

بر اساس ماده (5) دستورالعمل، دستگاه مي تواند، متناسب با شرايط و ويژگي هاي اختصاصي مشاغل خود، چنانچه امتياز هر يك از عوامل، نيازمند تغيير و يا اضافه نمودن عامل جديد باشد با تأييد شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه، حداكثر تا 20 امتياز از سقف 100 امتياز فرم را تغيير دهد، به نحوي كه اين تغيير منجر به حذف هيچ يك از عوامل مندرج در فرم نشود (كاهش يا افزايش امتياز و يا اضافه نمودن عامل جديد). بر اين اساس، دستگاه مي‌تواند در ارتباط با مشاغلي كه ارباب رجوع ندارند از ظرفيت تغيير امتياز عوامل ارزشيابي در چارچوب اين ماده استفاده نمايد.

 17) اگر ارباب رجوع ارزشيابي شونده درون سازماني باشد، آيا با منبع ارزشيابي همكاران تداخل پيدا نمي كند؟

خير- از آنجا كه ارباب رجوع مي تواند درون سازماني و برون سازماني باشد در حالي كه همكاران به افرادي گفته مي‌شود كه مستقيماً در يك گروه كاري با ارزشيابي شونده مشغول فعاليت هستند، لذا در فرم ارزشيابي عملكرد، معيارها و شاخص‌هاي رفتار شغلي ارزشيابي‌شونده كه در ارتباط با ارباب رجوع و همكاران وي مورد ارزشيابي قرار مي‌گيرند، متفاوت طراحي شده‌اند.

18) با عنايت به عوامل رفتاري مندرج در فرم ارزشيابي عملكرد، معيارهاي مرتبط با مرئوسان، همكاران و ارباب رجوع به چه نحو در ارزشيابي اعمال مي‌شود ؟

ارزشيابي كننده بايد امتياز مربوط به معيارهاي مذكور را باتوجه به نتايج حاصل از فرم نظرسنجي تكميل شده توسط ارباب رجوع و رعايت منشور حقوق شهروندي در نظام اداري، واخذ نظر از مرئوسان و همكاران، در قسمت مربوط درج نمايد.

19) آيا تقديرنامه هايي را كه كاركنان از مقامات و مديران ساير دستگاه ها دريافت مي‌نمايند، در دوره ارزشيابي قابل محاسبه مي‌باشد؟

با عنايت به تعريف واژه "تشويقات" به شرح ماده يك دستورالعمل و نيز استعمال قيد "ذيربط" و "مربوط"  در فرم‌هاي شماره (1) و (2) ارزشيابي در ارتباط با تشويقات وزراء و مديران كل، چنانچه تقديرنامه هاي رسمي و مكتوب دريافت شده از مقامات و مديران ساير دستگاه‌ها (به غير از تقديرنامه وزير يا مدير كل) مرتبط با شغل باشد و به تأييد مقام مسئول در دستگاه متبوع فرد ارزشيابي شونده رسيده باشد، قابل محاسبه مي‌باشد.

20)  نحوه امتيازدهي تقديرنامه ها در معيار تشويقات چگونه است ؟

پاسخ: امتيازدهي معيار تشويقات براساس تعداد تقديرنامه ها، سطوح اهداء كننده تقديرنامه ها و سقف امتياز تعيين شده براي هريك از آنها صورت مي گيرد.

با توجه به سؤال 22 حذف شود.

21) سقف تعداد تقديرنامه هاي قابل قبول از هر يك از مقامات اعطاء كننده و امتياز هر يك از آن تقديرنامه‌ها به چه ميزان است ؟

مستنداً به قسمت تشويقات از فرم‌هاي (1) و (2) ارزشيابي،

الف- در ارزشيابي مديران:

- حداكثر 2 تقدير نامه از رييس جمهور ، هر كدام 5/3 امتياز و حداكثر امتياز آن 7 مي‌باشد.

- حداكثر 3 تقدير نامه از وزير ذيربط يا معاون رييس جمهور ، هر كدام 5/1 امتياز و حداكثر امتياز آن 5/4 مي‌باشد.

- حداكثر 3 تقدير نامه از استاندار يا معاون وزير و همتراز آن ، هر كدام 1 امتياز و حداكثر امتياز آن 3 مي‌باشد.

- حداكثر 4 تقدير نامه از رييس يا معاون مؤسسه دولتي، هر كدام 5/0 امتياز و حداكثر امتياز آن 2 مي‌باشد.

- حداكثر 1 تقدير نامه از مدير نمونه در سطح دستگاه و حداكثر امتياز آن 5 مي‌باشد.

ب- در  ارزشيابي كارمندان:

- حداكثر 2 تقدير نامه از رييس جمهور، هر كدام 5/3 امتياز و حداكثر امتياز آن 7 مي باشد. 

- حداكثر 2 تقدير نامه از وزير ذيربط يا معاون رييس جمهور، هر كدام 2 امتياز و حداكثر امتياز آن 4 مي‌باشد.  

- حداكثر 2 تقدير نامه از استاندار يا معاون وزير و همتراز آن، هر كدام 5/1 امتياز و حداكثر امتياز آن 3 مي‌باشد.                                                                               

- حداكثر 3 تقدير نامه از رييس يا معاون مؤسسه دولتي قابل قبول، هر كدام 1 امتياز و حداكثر امتياز آن 3 مي‌باشد.

- حداكثر 4 تقدير نامه از مدير كل مربوط، امتياز هر كدام 5/0 و حداكثر امتياز آن 2 مي‌باشد.

22)  چنانچه براي موضوع واحدي، توسط دو يا چند مقام به ارزشيابي شونده تقديرنامه اعطا گردد، چگونه محاسبه خواهد شد؟

به استناد بند (5-2) پيوست شماره يك دستورالعمل (راهنماي تكميل فرم‌هاي ارزشيابي شماره يك و دو) در حالت مزبور، صرفاً تقديرنامه مربوط به بالاترين مقام ملاك عمل خواهد بود.

23)  آيا وظايف شغلي مرتبط با ابلاغ انشايي كاركنان، مي تواند مبناي ارزشيابي قرار گيرد ؟

خير- از آنجا كه بر طبق دستورالعمل مزبور و پيوست‌هاي ان، ارزشيابي عملكرد كاركنان و مديران در چارچوب وظايف شغلي و سازماني مبتني بر پست سازماني مورد تصدي صورت مي‌گيرد، لذا  ابلاغ انشايي مبناي ارزشيابي قرار نمي‌گيرد.

24) آيا امتياز مقرر در دستورالعمل براي هريك از عوامل ارزشيابي، قابل تغيير مي باشد؟

به تصريح ماده (5) دستورالعمل، دستگاه مي تواند متناسب با شرايط و ويژگي هاي اختصاصي مشاغل خود، چنانچه امتياز هر يك از عوامل، نيازمند تغيير و يا اضافه نمودن عامل جديد باشد با تأييد شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه، حداكثر تا 20 امتياز از سقف 100 امتياز فرم را تغيير دهد، به نحوي كه اين تغيير منجر به حذف هيچ يك از عوامل مندرج در فرم نشود (كاهش يا افزايش امتياز و يا اضافه نمودن عامل جديد)

25) آيا پس از تأييد نتيجه ارزشيابي توسط تأييد كننده و واحد ارزشيابي، امكان تغيير امتياز ارزشيابي بر اساس مستندات جديد ارزشيابي‌شونده، وجود دارد ؟

طبق دستورالعمل، ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان، بر اساس مستندات مربوط به دوره ازشيابي، صورت مي‌گيرد. بنابراين پس از تأييد نتيجه ارزشيابي، امكان تغيير امتياز بر پايه مستندات جديد ارزشيابي‌شونده وجود ندارد.

 

و) كانون هاي ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران

1) آيا مديران حرفه اي كه در حال حاضر داراي سمت مديريتي هستند لازم است در همان سطح مديريتي داراي گواهينامه شايستگي باشند؟

خير- مطابق تبصره (1) ماده (2) دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي موضوع تصويب‌نامه تصويب نامه شماره 579095 مورخ 1/4/1395 شوراي عالي اداري، افرادي كه قبل از ابلاغ اين دستورالعمل، در يكي از سطوح مديريت حرفه‌اي منصوب شده اند از شرايط عمومي مندرج در اين دستورالعمل از جمله ارايه «گواهينامه شايستگي عمومي احراز سمت هاي مديريتي» در همان سطح مستثني خواهند بود.

2) آيا هنگام جابه جايي مديران در سطوح مختلف مديريت حرفه اي از دستگاهي به دستگاه ديگر، اخذ گواهينامه شايستگي عمومي در همان سطح الزامي است؟

از آنجا كه بر طبق بند 1-2 دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي موضوع بخشنامه 1657363 مورخ 4/11/1396 اين سازمان، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند شايستگي‌هاي عمومي مديران را در "ارتقاء به سطوح بعدي مديريتي" از طريق كانون ارزيابي مورد سنجش قرار دهند، لذا با توجه به اطلاق عبارت مذكور، حكم يادشده شامل جابجايي مديران نيز مي‌شود. بدين‌ترتيب چنانچه مدير در همان سطح مديريتي از دستگاهي به دستگاه ديگر مأمور يا منتقل شود، به سنجش شايستگي عمومي و اخذ گواهينامه مربوط نيازي نيست.

3) آيا مي توان بعد از انتصاب افراد در سمت‌هاي مديريتي، آنان را براي سنجش شايستگي‌هاي عمومي مديران به كانون معرفي كرد؟

خير- مطابق ماده (2) دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي، دارا بودن" گواهينامه شايستگي عمومي مديريت حرفه اي" از شرايط عمومي لازم براي انتخاب و انتصاب در سمت‌هاي مديريت حرفه‌اي است، بنابراين سنجش شايستگي‌هاي عمومي مديران و صدور گواهينامه مربوط بايد قبل از انتصاب صورت گيرد.

4) آيا كارمندان دولت مي توانند رأساً به كانون هاي ارزيابي مراجعه و درخواست سنجش شايستگي‌هاي عمومي مديران و صدور گواهينامه مربوط نمايند ؟

خير- زيرا بر طبق بند (5-2) دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي موضوع بخشنامه شماره 1657363 مورخ 4/11/1396 اين سازمان، كارنون‌هاي ارزيابي، موظفند شايستگي افراد معرفي شده توسط دستگاه اجرايي را مورد ارزيابي قرار دهند.

5) آيا طي دوره هاي آموزشي و توسعه اي مذكور در دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي، بدون تعيين نياز‌هاي آموزشي افراد بر اساس نتايج ارزيابي و نيمرخ شايستگي از سوي كانون‌هاي ارزيابي، براي اخذ گواهينامه صلاحيت عمومي مديريت حرفه اي از اعتبار لازم برخوردار است؟

خير- مطابق بند (2-3) دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي، عناوين نيازهاي آموزشي و توسعه اي به تفكيك هر يك از شايستگي هاي عمومي مديران حرفه‌اي بر اساس نتايج فرآيند ارزيابي و نيمرخ شايستگي افراد توسط كانون هاي ارزيابي مشخص مي‌گردد.

6) آيا كاركنان و مديران بعد از شركت در ارزيابي و در صورت كسب امتياز كمتر از 50 امتياز مي‌توانند دوباره در كانون ارزيابي‌ شركت كنند؟

بلي- مطابق بند(1-2) دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي، افراد مذكور در صورت دارابودن شرايط زير در برنامه‌هاي بعدي سنجش شايستگي‌هاي عمومي مديران شركت نمايد:

- تصدي پست‌هاي مديريت حرفه اي و پست‌هاي كارشناسي

- داشتن حداقل سه سال تجربه مرتبط براي دارندگان مدرك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و يا 7 سال تجربه براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس

- داشتن حداكثر 45 سال سن

7) مبناي موفقيت ارزيابي شوندگان در فرآيند ارزيابي در كانون و صدور "گواهينامه شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي" براساس امتيازات كسب شده در هر شايستگي و شركت در برنامه هاي توسعه اي چيست؟

مبناي موفقيت و صدور گواهينامه شايستگي عمومي مديران حرفه اي، كسب حد نصاب امتيازات 60 درصد در هر شايستگي مي باشد. داوطلبان براي شركت در برنامه هاي آموزشي و توسعه اي حاصل از نيمرخ شايستگي، در هيچ يك از شايستگي ها نبايد امتياز زير 50 درصد كسب نمايد.

8) مراكز برگزاري و اجراي برنامه هاي آموزشي و توسعه مربوط به شايستگي هاي عمومي مديران حرفه‌اي كدامند؟

بر طبق بند (9-2) دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي، برنامه هاي آموزشي و توسعه مربوط به شايستگي هاي عمومي مديران حرفه‌اي، توسط مراكز آموزشي دستگاه يا ساير مراكز آموزشي تأييد صلاحيت شده، اجراء مي‌گردد.

9) آيا دوره هاي آموزشي طي شده مختص مديران در سنوات قبل، براي انتصاب و يا ارتقاء افراد به پست هاي مديريت حرفه‌اي كفايت لازم را دارد ؟

خير- شرايط عمومي لازم براي انتخاب و انتصاب در سمت‌هاي مديريت حرفه‌اي، به شرح ماده (2) و موارد مندرج در جدول شماره (1) دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي، تعيين شده و طي دوره‌هاي اموزشي سطح مديريتي مربوط تنها يكي از شرايط مذكور محسوب مي‌شود.

10) براي احراز شرايط عمومي و معيارهاي تخصصي تعيين صلاحيت كانون‌هاي ارزيابي شايستگي چه مستنداتي لازم است ؟

مستندات لازم براي احراز شرايط عمومي و معيارهاي تخصصي تعيين صلاحيت كانون‌هاي ارزيابي شايستگي مندرج در پيوست شماره (9) دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي، به شرح زير است:

1) اساسنامه و روزنامه هاي رسمي تاسيس و آخرين تغييرات شركت

2) سند مالكيت يا اجاره نامه معتبر كه آدرس مندرج در آن با آدرس مندرج در روزنامه رسمي و اساسنامه شركت ( براي شركت ها و موسسه هاي غير دولتي) مطابقت داشته باشد.

3) سوابق و تجربه كاري مرتبط با موضوع ارزيابي و توسعه شايستگي هاي منابع انساني شركت متقاضي

4) سوابق كاري مرتبط و مدرك تحصيلي نيروهاي انساني اداري، كارشناسي، روانشناس و ارزياب حرفه اي همراه با  قراردادهاي همكاري بين مؤسسه و نيروهاي ياد شده

5) مستندات فني مربوط به ابزارهاي شايستگي و فرايند هاي اجرا

6) دموي سامانه تخصصي مربوط به ارزيابي شايستگي

11) شرايط پذيرش ارزياب براي كانون هاي ارزيابي چيست؟

مطابق بند (7-2) دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه "شايستگي عمومي مديران حرفه‌اي، كانون‌هاي ارزيابي موظف به استفاده از ارزيابان حرفه‌اي تربيت شده مركز آموزش مديريت دولتي و ساير مراكز معتبر و داراي سابقه ارزيابي، در تيم‌هاي ارزيابي خود مي‌باشند.

بعلاوه؛ به موجب تبصره بند مزبور، دستگاه هاي اجرايي مي توانند از ارزياباني كه تا قبل از تاريخ صدور اين دستورالعمل داراي حداقل دو سال تجربه مستند به گواهي دو سازمان يا دو كانون صلاحيت دار باشند نيز استفاده نمايند.

12) آيا براي دريافت مجوز توسط شركت هاي خصوصي لازم است تا مدير عامل و هيئت مديره در زمينه مديريت و منابع انساني دانش و تجربه مفيد داشته باشند؟

بلي- از آنجا كه بر طبق بند (3) از قسمت الف پيوست شماره (9) دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي، داشتن فعاليت در زمينه مديريت و توسعه منابع انساني يا عناوين تخصصي مرتبط و مشابه، از شرايط عمومي تعيين صلاحيت كانون‌هاي ارزيابي شايستگي مي‌باشد، لذا مدير عامل و اعضاي هيئت مديره شركت خصوصي بايد در زمينه فعاليت خود، دانش و تجربه مفيد را داشته باشند.

13) آيا اشخاص حقيقي به تنهايي و بصورت مستقل مي توانند مجوز تشكيل كانون ارزيابي را دريافت نمايند؟

خير- مطابق بند (1) از قسمت الف پيوست شماره (9) دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي، داشتن شخصيت حقوقي ثبت شده در مراجع قانون (براي كانون‌هاي ارزيابي غير دولتي)، از شرايط عمومي الزامي براي تعيين صلاحيت كانون‌هاي ارزيابي شايستگي مي باشد.

14- آيا كانون هاي ارزيابي تاييد شده، مي توانند از هر "ارزياب" در كانون ارزيابي استفاده كنند؟

خير- براساس بند 6/ب پيوست شماره(9) دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي، كانون هاي ارزيابي بايد از  ارزياباني استفاده كنند كه اسامي آنها بعنوان ارزياب به هنگام اخذ مجوز، به اين سازمان ارايه شده است. در صورت ضرورت به استفاده از ارزيابان ديگر، لازم است مشخصات و سوابق ارزيابي آنها را به همراه مستندات مربوط به اين سازمان ارسال گردد.

 


Powered by Tetis PORTAL