سوالات متداول
18 فروردين 1398 13:59:7
مجموعه پرسش و پاسخ مربوط با امور آمار، برنامه ريزي و تامين نيروي انساني

 • 1-نحوه صدور مجوز استخدامي براي دستگاه‌هاي اجرايي چگونه است؟

  به استناد مادتين (3) و (4) دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي(موضوع تصويب نامه شماره 172556/206 مورخ 26/12/1393 شوراي عالي اداري) دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس سند برنامه نيروي انساني تاييد شده توسط اين سازمان، در صورت كمبود نيروي انساني، تقاضاي جذب نيروي انساني مورد نياز را به سازمان ارسال مي‌نمايند و سازمان در صورت عدم امكان تامين نيروي انساني مورد نياز دستگاه از بين نيروهاي اضافه بر نياز ساير دستگاه‌هاي اجرايي، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نسبت به صدور مجوز استخدامي اقدام مي‌نمايد.

   متذكر مي‌شود،  حسب بند (1-3) بخشنامه 13472/93/200 مورخ 7/10/1393 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) رييس جمهور، موضوع  ساماندهي كميته‌هاي تخصصي مرتبط با مسائل مديريتي و اداري، دستگاه قبل از ارسال تقاضاي جذب نيروي انساني به اين سازمان، بايد مراتب را براي اتخاذ تصميم در كميته سرمايه انساني مطرح نمايد و با پيشنهاد كميته مذكور به تصويب شوراي راهبري توسعه مديريت ذيربط برساند.

 • 2-نحوه اخذ مجوز به كارگيري نيروي قراردادي انجام كار معين (مشخص) چگونه است؟

  به كارگيري نيروي انساني جديد در قالب قرارداد انجام كارمعين (مشخص)، پس از محاسبه بار مالي مربوطه و تأمين آن در قانون بودجه كل كشور مذكور در بند (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه و نيز رعايت سياست ها و راهبردهاي كاهش حجم و اندازه دولت موضوع بند (الف) ماده (28) قانون مزبور و در سقف قانوني مشخص شده در تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري (حداكثر 10 درصد پست هاي سازماني مصوب)، با رعايت مفاد بخشنامه شماره 1538390 مورخ 7‏‏/9‏‏/1396 اين سازمان، با اخذ مجوز از سازمان اداري و استخدامي كشور امكان پذير مي باشد.

  لازم به ذكر است با توجه به اينكه بكارگيري نيروي قراردادي صرفا در موارد كاملا ضروري و بر اساس نياز دستگاه اجرايي به تخصص ها و مهارت ها مي‌باشد دستگاهها از ارسال مشخصات فردي براي جذب نيروي قراردادي خوداردي نمايند.

  بر اساس بخشنامه فوق الاشاره دستگاه هاي اجرايي با داشتن شرايط ذيل مي توانند مجوز نيروي قراردادي اخذ نمايند.

  1- وجود ساختار سازماني و تشكيلات تفصيلي مصوب معتبر.

  2‏- رعايت سقف مندرج در تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري

  3‏- رعايت اصول شايسته گزيني براي انتخاب افراد در فضاي رقابتي براي انجام شغل مورد نظر.

  ‏4- عدم درج و ارسال مشخصات فردي افراد مورد نياز براي به كارگيري قبل از صدور مجوز

  5- تناسب نيازهاي تخصصي مورد نظر با ساختار سازماني و تشكيلات تفصيلي مصوب دستگاه

 • 3-نحوه اخذ مجوز استخدام و به كارگيري افراد توسط واحدهاي استاني و شهرستاني چگونه است؟

  بر اساس بند (4) بخشنامه شماره 13598‏‏/92‏‏/200 مورخ 01‏‏/08‏‏/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) رييس جمهور، و هماهنگي هاي به عمل آمده با دستگاه هاي اجرايي، مسئوليت سياستگذاري و برنامه‌ريزي در زمينه منابع انساني و تشخيص ضرورت نيازهاي استخدامي واحدهاي استاني و شهرستاني بر عهده ستاد دستگاه هاي اجرايي است و واحدهاي مزبور بايد نيازهاي استخدامي خود را براي بررسي و اقدامات بعدي به ستاد دستگاه اجرايي ذيربط منعكس نمايند.

 • 4-  نحوه تبديل وضع كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي چگونه است؟

  دستگاه‌هاي اجرايي كه مشاغل حاكميتي خود را به اين سازمان اعلام نموده اند مي‌توانند با رعايت مفاد قسمت (الف) بخشنامه‌ شماره 144189 مورخ 28/03/1397موضوع دستورالعمل ماده (5) آيين‌نامه اجرايي ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري و مفاد بخشنامه شماره 671709 مورخ 05/12/1397، كارمندان پيماني شاغل در پست هاي سازماني مشاغل حاكميتي را كه داراي شرايط ذيل باشند تبديل وضع نمايند:

  1- حداقل پنج سال از استخدام پيماني كارمند سپري شده باشد.

  2- استخدام پيماني كارمند از طريق قبولي در آزمون‌هاي استخدامي موضوع ماده (44) قانون كه به صورت عمومي برگزار شده يا مي‌شود، صورت پذيرفته باشد.

  3- متوسط امتيازات ارزشيابي سالانه سه سال آخر كارمند در دوره پيماني از هشتاد درصد (%80) امتيازات ارزشيابي كمتر نباشد.

  4- عدم محكوميت كارمند به هر يك از مجازات‌هاي بندهاي «هـ»، «و» و «ز» ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري در طول دوره پيماني.

  5-دارا بودن تاييديه گزينش

  همچنين، بر اساس قسمت (ب) بخشنامه‌ شماره 144189 مورخ 28/03/1397، تبديل وضعيت استخدامي كارمندان رسمي- آزمايشي به رسمي قطعي پس از طي دوره رسمي آزمايشي سه ساله و مشروط به كسب شرايط ذيل مي‌باشد:

  1-كسب حداقل هفتاد و پنج درصد از مجموع امتيازات «فرم تعيين صلاحيت»

  2- طي دوره‌هاي آموزشي و كسب امتيازات لازم

  3- تأييد گزينش

  تذكر: تبديل وضع ايثارگران مشمول قوانين و مقررات خاص خود مي باشد.

 • 5-آيا امكان تبديل وضع نيروهاي شركتي به قراردادي وجود دارد؟

  خير- در حال حاضر جواز قانوني براي تبديل وضع نيروها از شركتي به قراردادي وجود ندارد. بنابراين،  تبديل وضعيت آنها به قراردادي امكان پذير نمي باشد.

 • 6-آيا تبديل وضعيت استخدامي براي دارندگان كارنامه قبولي آزمون هاي ادواري امكان پذير است؟

  از آنجا كه ماده (30) دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره 9757‏‏/93‏‏/200 مورخ 19‏‏/07‏‏/1393 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) رييس جمهور، مبني بر امكان‌پذير بودن استخدام پيماني كاركنان قراردادي داراي شماره شناسه شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي و داراي كارنامه مجاز آزمون‌هاي استخدام ادواري، بر اساس  دادنامه شماره 656 الي 659  مورخ 18‏‏/07‏‏/1396 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است و ترتيب اثر دادن به نتيجه آزمون ادواري با قوانين جاري مغايرت دارد، بنابراين در حال حاضر تبديل وضعيت كاركنان موصوف از قراردادي به پيماني امكان پذير نمي باشد.

 • 7-در اجراي آراء صادره از ديوان عدالت اداري، دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه چگونه صورت مي‌پذيرد ؟

  دستگاه هاي اجرايي بر اساس آراء قطعي يا قطعيت‌يافته ديوان مزبور، مشخصات افراد مشمول (ذينفع) رأي را در سامانه كارمند ايران ثبت مي‌نمايند تا موجبات بررسي و صدور شماره مستخدم يا شماره شناسه (حسب مورد) فراهم گردد.

 • 8-با چه شرايطي دستگاه هاي اجرايي اجازه دارند براي انجام بخشي از خدمات مورد نياز خود با شركتهاي پيمانكاري قرارداد منعقد نمايند ؟

  مطابق ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره ذيل آن، دستگاه هاي اجرايي اجازه دارند براي انجام بخشي از خدمات مورد نياز خود با شركتهاي پيمانكاري تعين صلاحيت شده، از طريق مناقصه و در صورت عدم مراجعه متقاضيان، با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تأييد اين سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه قرارداد منعقد نمايند. در اين راستا، مطابق بند (5) دستورالعمل ساماندهي نيروهاي شركتي تبديل وضعيت يافته و نحوه انعقاد قرارداد با شركت هاي پيمانكاري موضوع بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ مورخ 19/9/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) ريس جمهور، در صورتي كه دستگاه هاي اجرايي با رعايت بند (۴) اين بخشنامه ( داير بر اينكه براي آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي كه به استناد مصوبات ملغي الاثر هيأت وزيران نسبت به انعقاد قرارداد با كاركنان شركت هاي پيمانكاري خصوصي طرف قرارداد اقدام نموده‌اند، انعقاد قرارداد جديد با شركت هاي پيمانكاري براي انجام بخشي از خدمات مورد نياز به صورت همزمان (حفظ كاركنان تبديل وضعيت يافته و عقد قرارداد مجدد با شركت هاي پيمانكاري) مجاز نيست) و مستند به ماده (۱۷) قانون مديـريت خدمات كشوري براي تأمين خدمات موضوع اين ماده، قصد استفاده از خدمات شركت ها و موسسات غيردولتي را داشته باشند، موظفند موارد ذيل را رعايت نمايند:

 • الف- قراردادها از طريق مناقصه و فراخوان عمومي منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضيان واجد شرايط، ترك تشريفات مناقصه با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تأييد اين معاونت امكان پذير است.
 • ب- انعقاد قرارداد بر اساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص انجام شود.
 • ج- در قراردادها به هيچ وجه به موضوع نيروي انساني، بكارگيري افراد، حقوق و مزاياي كاركنان شركت خصوصي، تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود.

  بديهي است، شركت خصوصي طرف قرارداد صرفاً متهد به انجام شرح خدمات مذكور در قرارداد (بر اساس بند “ب” اين بخشنامه) مي‌باشد و مباحث نيروي انساني مربوط به شركت خصوصي طرف قرارداد است و دستگاه اجرايي هيچ‌گونه ارتباط و تعهدي در اين زمينه نخواهد داشت.

 • 9-بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري، شرايط عمومي استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي كدامند ؟

  مطابق ماده 42 قانون مزبور، شرايط عمومي استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي عبارتند از:

  الف - داشتن حداقل سن بيست سال تمام ‌و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين بامدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج‌سال .

  ب - داشتن تابعيت ايران‌.

  ج - انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان‌.

  د - عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.

   هـ- نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.

   و - دارابودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز(براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش‌بيني شده است‌) .

   ز - داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري‌كه استخدام  مي‌شوند براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.  

  ح - اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

   ط - التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

   تبصره 1 - به‌كارگيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

   تبصره 2 - استخدام افراد در دستگاههاي اجرائي در مشاغل تخصصي و كارشناسي و بالاتر منوط به احراز توانايي آنان در مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطلاعات مي‌باشد كه عناوين و محتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

  تبصره 3 - استخدام ايثارگران و خانواده هاي آنان براساس قوانين مصوب مربوط به خود خواهد بود.

  تبصره 4 - قوانين و مقررات گزينش به‌قوت خود باقي است.

  تبصره 5 - به‌كارگيري افراد با مدرك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتراز رقم مذكور در اين ماده در موارد يا مناطق خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد مجاز مي‌باشد.

 • 10-منظور از امتحان مشترك فراگير چيست؟

  بر اساس ماده (1) دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) رييس‌جمهور، منظور از امتحان مشترك فراگير، سنجش حيطه هاي عمومي و تخصصي هر يك از مشاغل مورد نياز دستگاه هاي اجرايي بوده كه در فواصل زماني مشخص (حداكثر دو بار در سال)، از طريق امتحان به صورت متمركز و سراسري، با تجميع آگهي هاي استخدامي مورد تاييد سازمان اداري و استخدامي كشور در هر دوره، توسط موسسه مجري برگزاري آزمون، برگزار مي گردد.

 • 11-چه افرادي مي توانند در امتحانات مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي شركت نمايند؟

  داوطلباني مي توانند در امتحانات مشترك فراگير شركت كنند كه داراي مدرك تحصيلي (رشته تحصيلي، گرايش و مقطع تحصيلي) مطابق با عنوان مدرك تحصيلي(رشته تحصيلي، گرايش و مقطع تحصيلي) مندرج در شرايط احراز مشاغل اعلام شده در متن آگهي استخدامي منتشره باشند و عنوان مدرك تحصيلي(رشته تحصيلي، گرايش و مقطع تحصيلي) داوطلب بايد در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه وي درج شده باشد. در غير اينصورت در مرحله بررسي مدارك حذف خواهند شد.

 • 12- مواد امتحان عمومي استخدام در امتحانات مشترك فراگير چيست؟

  بر اساس ماده (12) دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي اجرايي موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (انساني) رييس‌جمهور، مواد آزمون عمومي عبارتند از:

 • فنّاوري اطلاعات (مهارت هاي هفتگانهICDL )
 • رياضي و آمار مقدماتي
 • زبان و ادبيات فارسي
 • معارف اسلامي
 • زبان انگليسي عمومي
 • اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي
 • هوش و توانمنديهاي ذهني
 • 13-مواد و محتواي آزمون تخصصي استخدام در امتحانات مشترك فراگير بر اساس چه معياري تهيه مي گردد؟

  بر اساس ماده (13) دستورالعمل مزبور، سوالات حيطه هاي تخصصي در امتحانات مشترك فراگير بر اساس دانش و مهارت‌هاي تخصصي متناسب با خوشه‌هاي شغلي يا مشاغل تهيه مي‌شود .

  مواد آزمون فوق، همزمان با انتشار دفترچه ثبت نام راهنماي داوطلبان به اطلاع متقاضيان استخدام رسانده مي‌شود.

 • 14-حد نصاب نمره علمي امتحانات مشترك فراگير چيست؟

  بر اساس ماده (15) دستورالعمل يادشده، حد نصاب قبولي در امتحانات مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي ، معادل پنجاه درصد (50 درصد) بالاترين نمره مكتسبه در هر شغل با ارزش وزني چهل درصد (40 درصد) براي حيطه عمومي و شصت درصد (60 درصد) براي حيطه تخصصي در هر شغل، محاسبه مي شود.

 • 15- در امتحانات مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي، انتخاب و اعلام ليست چند برابر ظرفيت جهت بررسي مدارك از بين دارندگان حد نصاب علمي براي بررسي مدارك جهت انجام مصاحبه استخدامي، بر چه اساسي انجام مي شود؟

  مطابق ماده (15) دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه‌هاي اجرايي، انتخاب و اعلام ليست چند برابر ظرفيت براي بررسي مدارك جهت انجام مصاحبه استخدامي، از بين دارندگان حد نصاب علمي، بر اساس نمرات فضلي مكتسبه داوطلبان صورت مي پذيرد.

  ضمناً؛ با توجه به اينكه تعيين رتبه داوطلبان در كارنامه اوليه صادر شده از سوي موسسه مجري، صرفاً بر اساس اطلاعات خوداظهاري داوطلبان بوده و نتيجه نهايي، پس از بررسي، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتيازات و سهميه هاي قانوني و تاييد آن توسط دستگاه اجرايي مربوطه صورت مي پذيرد، بنابراين قبل از انجام مصاحبه استخدامي، بررسي صحت مدارك و مستندات داوطلبان توسط دستگاه اجرايي الزامي مي باشد. مسئوليت صحت اطلاعات اظهار شده توسط داوطلبان و مستندات مربوط به آنها بر عهده خود داوطلبان خواهد بود.

 • 16-انتخاب افراد براي شركت در مصاحبه استخدامي چگونه است؟

  بر اساس ماده (15) دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه‌هاي اجرايي، انتخاب افراد با رعايت سهميه هاي استخدامي (آزاد، ايثارگران و معلولين عادي) در سقف تعيين شده در قوانين و مقررات جاري و بر اساس مجموع نمره فضلي آنان (با وزن چهل درصد (40%) براي حيطه عمومي و شصت درصد (60%) براي حيطه تخصصي) و اعمال امتيازات بومي، به تعداد 2 تا سه (3) برابر ظرفيت پذيرش در هر شغل و محل مورد تقاضا صورت مي پذيرد.

 • 17-نمرات مربوط به آزمون كتبي و مصاحبه در اعلام نتايج داوطلبان استخدام چگونه محاسبه مي‌شود؟

  مطابق ماده (16) دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه‌هاي اجرايي و تبصره يك ذيل آن و همچنين ماده (27) اين دستورالعمل، مجموع نمرات فوق بر اساس وزن سي درصد براي نمره مصاحبه استخدامي و هفتاد درصد براي نمره آزمون كتبي (با در نظر گرفتن 60 درصد براي مواد آزمون تخصصي و 40 درصد براي مواد آزمون عمومي) و اعمال امتيازات بومي در هر يك از آزمون‌هاي كتبي و مصاحبه استخدامي محاسبه و ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

 • 18-منظور از داوطلب بومي استان يا شهرستان، در آگهي هاي استخدامي، چه افرادي مي باشد؟

  مطابق ماده (1) دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه‌هاي اجرايي، افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند، داوطلب بومي استان يا شهرستان تلقي مي‌گردند:

 • شهرستان يا استان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.
 • همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه شهرستان يا استان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد.
 • داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه ) را به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد.
 • داوطلب يا پدر، مادر و يا همسر وي، حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند. (پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است.)

   مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در زمان ثبت‌نام مي‌باشد.

   

 • 19-امتياز مربوط به افراد بومي در امتحانات مشترك فراگير چگونه عمل مي گردد؟

  به موجب ماده (27) دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه‌هاي اجرايي، نمره داوطلبان داراي حد نصاب بومي استان با ضريب يك و دو دهم (2/1) و بومي شهرستان با ضريب يك و چهار دهم(4/1) نمره مكتسبه در هر يك از آزمونهاي كتبي(عمومي و تخصصي) و مصاحبه استخدامي محاسبه مي‌گردد.

  تذكر 1- با توجه به اينكه سطح اختيارات برخي از دستگاه هاي اجرايي در سطح ملي مي باشد و تصميمات و فعاليت هاي آن ها مربوط به كل كشور مي باشد، لذا جذب نيروي انساني بومي براي اين دستگاه ها و همچنين ستاد دستگاه هاي اجرايي، موضوعيت ندارد.

  تذكر 2 - چنانچه سطح اختيارات هر يك از دستگاه هاي اجرايي در سطح استان بوده و تصميمات و فعاليت هاي آن ها مربوط به كل استان باشد، تمامي داوطلبان همان استان و شهرستان هاي تابعه، بومي استان محسوب گرديده و كليه داوطلبان بومي اعم از بومي استان و شهرستان صرفاً از امتياز يك و دو دهم (2/1) برخوردار خواهند شد.

 • 20-فرآيند جذب معلولين متقاضي برخورداري از سه درصد سهميه استخدامي مربوطه به چه صورت مي باشد؟

  بر اساس تبصره ماده 11 و همچنين ماده 15 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396 مجلس شوراي اسلامي 3 درصد سهميه هاي استخدامي به معلولين تعلق دارد، كه بايد با شركت در آزمون استخدامي،كسب حد نصاب و با رقابت با ساير مشمولين، شرايط استخدام خود را در دستگاههاي اجرايي فراهم نمايند.

 • 21-در چه شرايطي داوطلبان استخدام در دستگاه هاي اجرايي از انجام ساير فرايند استخدام حذف خواهند شد؟

  داوطلبان متقاضي استخدام در دستگاه هاي اجرايي ملزم به رعايت تمامي شرايط اعلام شده در متن آگهي استخدامي منتشره مي باشند و مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارائه مدارك به صورت ناقص در زمان بررسي مدارك، مصاحبه و گزينش برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون مشترك فراگير ، مسابقه و جذب، اگر محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم و در صورت صدور حكم استخدامي، حكم صادره لغو و بلااثر مي شود.

 • 22-چه افرادي در شمول دادنامه شماره 555 مورخ 19/8/1387 هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار مي‌گيرند ؟

       افرادي مشمول دادنامه مزبور مي شوند كه واجد شرايط ذيل باشند:

 • داشتن قرارداد خريد خدمت با دستگاه اجرايي به تاريخ قبل از 1/3/1378
 • استمرار خدمت در دستگاه اجرايي از تاريخ مذكور تا كنون
 • داشتن شرايط عمومي استخدام
 • 23-جذب قهرمانان ورزشي با چه فرآيند و شرايطي امكان‌پذير است؟

  جذب و استخدام قهرمانان ورزشي بر اساس ماده (3) آيين نامه اجرايي جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان، موضوع تصويب‌نامه شماره 47069/ت51514هـ مورخ 23/4/1395 هيات وزيران مي باشد و تاييد مقام قهرمانان ورزشي مشمولين و معرفي به دستگاه هاي اجرايي بر عهده وزارت ورزش و جوانان است. براي افراد واجد شرايط پس از معرفي وزارت ورزش و جوانان و دستگاه اجرايي و در صورت دارا بودن شرايط لازم و ثبت اطلاعات در سامانه كارمند ايران مجوز استخدام صادر مي شود.

 • 24-در كدام رشته‌هاي ورزشي و تا چه مقامي، قهرمانان مي‌توانند از تسهيلات استخدامي موضوع آيين‌نامه اجرايي جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان، بهره‌مند گردند ؟
 • قهرمانان بازيهاي المپيك شامل نفرات اول تا سوم
 • قهرمانان اول و دوم و سوم مسابقات قهرماني جهان
 • نفرات اول و دوم و سوم بازيهاي آسيايي و مسابقات جهاني در رشته هاي ورزشي تحت پوشش كميته بين المللي المپيك(IOC) حسب مورد در رشته هاي فردي و گروهي
 • مقام اول تا سوم مسابقات جام جهاني فوتبال، بسكتبال و واليبال
 • يكي از فرزندان قهرمانان پاراالمپيك شامل نفر اول در رشته هاي فردي و كليه نفرات در رشته هاي گروهي.
 • 25-آيا استخدام نخبگان بدون آزمون عمومي امكان‌پذير است؟

  به استناد ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري، بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكان پذير است. بر اين اساس، از آن جا كه نخبگان از شركت در امتحان عمومي مستثني نشده‌اند و از تاريخ ابلاغ بخشنامه شماره 9757/93/200 مورخ 19/7/1393 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) رييس جمهور، جذب و استخدام افراد به صورت رسمي و پيماني از محل مجوزهاي استخدامي، صرفاً بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه‌هاي اجرايي صورت خواهد پذيرفت ،  لذا افراد نخبه نيز مي توانند ضمن شركت در آزمونهاي استخدامي كه با فرايند دستورالعمل فوق الذكر برگزار مي گردد، زمينه استخدام خود را فراهم نمايند.

 • 26-آيا به كارگيري افراد بدون انتشار آگهي استخدام امكان پذير است؟

  خير- به استناد ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در آزمون استخدامي كه به طور عمومي نشر آگهي مي‌گردد، امكانپذير است. بنابراين داوطلبان مي‌توانند در آزمون‌هاي استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي كه مجوز انتشار آگهي استخدامي آن با تأييد اين سازمان به طور عمومي منتشر و به اطلاع عموم مي‌رسد، شركت نموده و در صورت موفقيت در آزمون مربوطه زمينه استخدام خود را فراهم نمايد.

 • 27-اعاده به خدمت جانبازان و فرزندان شهدا در چه شرايطي امكان پذير است؟

  از آنجا كه به استناد بند (ز) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، فرزندان شهداء از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر به استثناي تسهيلات خودرو، حق پرستاري، كاهش ساعت كاري و حالت اشتغال برخوردارند، بنابراين، مقرات راجع به اعاده به خدمت جانبازان، شامل فرزندان شهداء نيز مي‌شود. بدين ترتيب، مطابق ماده (4) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان و ماده 60 قانون جامع خدمات رساني به ايثاگران، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند حسب درخواست، اشخاص يادشده را كه تا تصويب قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان در خدمت دستگاه بوده اند و قطع همكاري نموده‌اند فقط براي يكبار اعاده به خدمت نمايند.

  همچنين، به موجب بند (چ) ماده 87  قانون برنامه ششم توسعه، جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده‌اند با رعايت شرط سني كمتر از شصت و پنج سال مي‌توانند به خدمت اعاده و با تكميل خدمت سي و پنج ساله خود و با رعايت شرايط عمومي به بازنشستگي نائل آيند.

  بر اين اساس، اعاده به خدمت جانبازاني كه با استفاده از سنوات ارفاقي بازنشسته شده اند، مجوزي ندارد.

 • 28-تبديل وضع استخدامي نيروهاي قراردادي ايثارگر مشمول ماده (21) اصلاحي قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، به رسمي- قطعي در چه شرايطي امكان پذير است؟

  با عنايت به ماده (21) اصلاحي قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران موضوع بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه كشور و نيز تبصره يك ذيل آن، تبديل وضعيت نيروهاي قرارداد كارمشخص يا معين مشمول ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه وفق ضوابط مربوط بكارگيري شده‌اند و داراي شناسه مي‌باشند، در صورت وجود سهميه استخدامي و پست سازماني بلاتصدي متناسب با شرايط احراز، با رعايت شرايط عمومي استخدام و اخذ تاييديه گزينش، با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران در سقف سهميه ايثارگران، پس از سه ماه به رسمي قطعي امكانپذير است.

  لازم به ذكر است، نيروي هاي قراردادي كه از محل سهميه استخدامي مربوط به ايثارگران (25 درصد و 5 درصد) به كارگيري شده يا بشوند مشمول تبديل وضع استخدام بر اساس تبصره مذكور خواهند شد.

 • 29-تبديل وضع كاركنان رسمي‏- آزمايشي و پيماني ايثارگر مشمول ماده (21) اصلاحي قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، در چه شرايطي امكان پذير است؟

  كارمندان رسمي‏- آزمايشي و پيماني كه از محل سهميه استخدامي مربوط به ايثارگران (25 درصد و 5 درصد) به كارگيري شده يا بشوند، بر اساس تبصره يك بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، وضعيت استخدامي آنان با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه پس از 3 ماه رسمي قطعي مي‌گردد.

  براي اين منظور، دستگاه هاي اجرايي مي توانند اطلاعات افراد واجد شرايط را در سامانه كارمند ايران ثبت نمايند تا موجبات صدور شماره مستخدم رسمي قطعي فراهم گردد.

 • 30-تبديل وضع نيروهاي شركتي ايثارگر مشمول ماده (21) اصلاحي قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، در چه شرايطي امكان پذير است؟

  با توجه به اينكه حكم ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران شامل كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) قانون فوق الذكر از جمله شركت‌ها و مراكز توليدي و توزيعي و خدماتي كه تحت پوشش قانون كار يا مقررات تأمين اجتماعي و قوانين خاص مي‌باشد، لذا در خصوص نيروهاي شركتي اجراي تبصره (1) بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه كشور مبني بر تثبيت رابطه كاري به صورت قرارداد دائم (قطعي) بر عهده شركت‌هاي مذكور مي باشد.

 • 31-تبديل وضع استخدامي نيروهاي سامد چگونه است؟

  به استناد ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري، از تاريخ تصويب اين قانون استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي به دو روش پيماني و رسمي انجام مي‌پذيرد كه حسب ماده 44 قانون مزبور، پس از پذيرفته‌شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي در چارچوب دستورالعمل مربوط امكانپذير است‌.

  بر اين اساس، از آنجا كه حكمي در خصوص تبديل وضع نيروهاي قراردادي پيش‌بيني نشده است، استخدام پيماني يا رسمي نيروهاي قراردادي استانداري‌ها (نيروهاي سامد) نيز موكول به شركت در آزمون‌هاي استخدامي و طي فرايند مربوط است.

 • 32-ايثارگران مشمول سهميه  25 درصد و 5 درصد چگونه مي توانند موضوع استخدام خود را پيگيري نمايند؟

     ايثارگران در ابتدا بايد وضعيت ايثارگري خود را در سامانه سجايا بنياد شهيد و امور ايثاگران مشخص نمايند سپس در آزمون مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي شركت نموده و در رقابت با ساير ايثارگران مشمول شرايط استخدام خود را در دستگاه‌هاي اجرايي فراهم نمايند.

 • 33-مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران چه كساني هستند ؟

  مطابق ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و اصلاحيه آن موضوع بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه كشور، مشمولين (25) درصد نيازهاي استخدامي و تأمين نيروي انساني مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و شركتي عبارتند از: جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يك سال و بالاي يكسال اسارت و خواهر و برادر شاهد.

 • 34-مشمولين سهميه 5 درصد ايثارگران چه كساني هستند ؟

  مطابق ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و اصلاحيه آن موضوع بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه كشور، مشمولين (5) درصد نيازهاي استخدامي و تأمين نيروي انساني مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و شركتي عبارتند از: رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 درصد) و فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت.

 • 35-تاييد مدت حضور داوطلبانه در جبهه بر عهده كدام مراجع است ؟

  مطابق بند (8-9) سند راهبردي خدمات‌رساني به رزمندگان موضوع تصويب‌نامه شماره 50639/ت49185هـ مورخ 23/4/1394 هيأت وزيران، تائيد مدت حضور در جبهه (اعم از داوطلبانه و موظفي) جهت بهره‌مندي رزمندگان از امتيازات، تسهيلات و خدمات حسب مورد برعهده مراجع ذيل مي‌باشد:

  - معاونت نيروي انساني هر يك از رده‌هاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود.
  - معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مورد بسيجيان و نيروهاي مردمي اعم از مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل.

  - معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران.

 • 36-آيا ممنوعيت پيش بيني شده در قسمت اخير بخشنامه شماره 1538390 مورخ 07/09/1396 اين سازمان در مورد بكارگيري افراد به صورت قرارداد مشاوره اي، شامل خريد خدمات مشاوره موضوع ماده 24 آيين نامه بند « هـ» ماده (۲۹) قانون برگزاري مناقصات (تصويبنامه شماره 93542/ت42986ك مورخ 1/10/1388 هيأت وزيران) مي‌شود؟ 

   از آنجا كه "خريد خدمات مشاوره" موضوعاً متفاوت با "جذب و به‌كارگيري نيروي انساني" است، لذا ممنوعيت اشاره شده در فراز انتهايي بخشنامه فوق، به خريد خدمات مشاوره تعرضي نداشته و دستگاه هاي اجرايي كماكان مي توانند با رعايت همه قوانين و مقررات موضوعه از جمله قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه خريد خدمات مشاوره نسبت به خريد خدمات مشاوره در اقسام و مصاديق گوناگون آن اقدام نمايند. بديهي است استفاده از خريد خدمات مشاوره براي فعاليتها و وظايف جاري دستگاه امكان پذير نمي باشد.

  همچنين به استناد تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري  به‌كارگيري افراد به صورت ساعتي يا كار معين در دستگاه هاي اجرايي صرفا از محل مجوز هاي قانوني صادره امكان پذير خواهد بود.

 • 37-آيا تصميم‌نامه‌هاي كارگروه انتقال در مورد تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي در قابليت اجراء دارد ؟

  با عنايت به ابطال تصميم‌نامه‌هاي كارگروه انتقال در مورد تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي، اين تصميم‌نامه‌ها قابليت اجراء ندارد.

 • 38-آيا دستگاه‌هاي اجرايي مشمول و غير مشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظفند آمار و اطلاعات كليه كاركنان خود را در پايگاه اطلاعاتي سازمان اداري و استخدامي كشور ( سامانه كارمندايران) ثبت نمايند؟

  بر اساس بخشنامه شماره 166731 مورخ 09/04/1397 اين سازمان و در اجراي ماده (15)ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397 كل كشور، كليه دستگاه هاي اجرايي اعم از مشمول و غير مشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظفند، اطلاعات كاركنان خود اعم از رسمي پيماني ، قرارداد كار معين، قراردادهاي كارگري و ساير نيروها را براساس دستورالعمل و راهنماي مربوطه در سامانه كارمندايران به نشاني  karmandiran.irارسال نموده و تاييديه آن را دريافت نمايند. بررسي درخواست‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي توسط اين سازمان، منوط به ارسال اطلاعات موصوف در سامانه كارمند ايران مي‌باشد. تخصيص اعتبار دستگاه هاي مشمول مبادله موافقتنامه هزينه اي، صرفاً از طريق سامانه مذكور ميسر است.

  راهنماي مربوط به نحوه بارگذاري اطلاعات در سامانه موصوف قابل مشاهده مي باشد.

 • 39-نحوه دريافت نام كاربري و كلمه عبور زيرسيستم استخدام و بكارگيري نيروي انساني در سامانه كارمندايران چگونه است؟

   بالاترين مقام ستادي هر دستگاه اجرايي مي تواند با درخواست مكتوب و معرفي رسمي نماينده خود به امور آمار، برنامه‌ريزي و تأمين نيروي انساني اين سازمان (سازمان اداري و استخدامي)، نسبت به دريافت نام كاربري و كلمه عبور در زيرسيستم استخدام و بكارگيري نيروي انساني سامانه كارمندايران اقدام نمايند. ايجاد نام كاربري و كلمه عبور اين سامانه با توجه به درخواست كتبي دستگاه ها و واحدهاي اجرايي استان توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان صورت مي گيرد. تغيير كلمه عبور در اولين ورود به سيستم براي همه كاربران الزامي مي باشد.

 • 40- نحوه ابطال شماره مستخدم/شناسه در زيرسيستم استخدام و بكارگيري نيروي انساني سامانه كارمند ايران چگونه است؟

  با توجه به اينكه اختصاص بيش از يك شماره مستخدم/شناسه براي يك فرد امكانپذير نمي باشد، درصورت درخواست جديد براي شماره مستخدم/شناسه جديد براي فردي كه قبلا از همين سامانه شماره‌اي دريافت نموده است، شماره مستخدم/شناسه قبلي به صورت اتوماتيك ابطال مي شود. اما در صورتي كه هر يك از كاركنان داراي شماره مستخدم/شناسه دستگاه هاي اجرايي به نحوي از انحاء از خدمت خارج يا بازنشسته و يا قرارداد آنها خاتمه يابد، كارگزين آن دستگاه مي بايست در صفحه ابطال شماره مستخدم/شناسه با ضميمه نمودن مستندات مرتبط نسبت به درخواست ابطال آن اقدام نمايد. پس از تاييد درخواست توسط مديركل امور اداري و ذيحساب، اگر محل خدمت اين فرد در سامانه حوزه ستادي درج شده باشد، ابطال ان شماره توسط كارشناس سازمان اداري و استخدامي كشور انجام خواهد شد. در غير اينصورت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مربوط مي تواند ابطال آن شماره را قطعي نمايد.

 • 41-استعلام درخصوص كارمند دولت بودن يا نبودن افراد از چه طريقي صورت مي پذيرد؟

درخصوص كارمند دولت بودن يا نبودن افراد صرفا به مراجع قانوني پاسخ داده مي شود. با عنايت به هماهنگي هاي به عمل آمده با مراجع قانوني ذيربط، هرگونه استعلام درخصوص كارمند دولت بودن يا نبودن افراد صرفاً در بستر سامانه كارمند ايران صورت مي پذيرد.

                                                                        


Powered by Tetis PORTAL