انتشار مستندات ارزيابي عملكرد سال 1397
6 شهريور 1398 11:39:59
منابع و فرآيند تدوين شاخص‌هاي اختصاصي

 منابع تدوين شاخص‌هاي اختصاصي

   شاخص‌هاي پيشنهادي، بايستي مأموريت‌هاي اصلي دستگاه را پوشش دهند. براي احصاء مأموريت‌‌ها، منابع ذيل مورد استفاده قرار مي‌گيرند:

 الف) همه اسناد بالادستي ناظر به مأموريت‌هاي دستگاه از جمله:

  • سياست­هاي كلي (شامل سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ساير سياست‌هاي كلي ناظر به حوزه عملكردي هر دستگاه)
  • قانون برنامه ششم توسعه كشور
  • قانون بودجه سال 1398
  • اساسنامه دستگاه
  • اولويت‌هاي تخصصي پيوست حكم رئيس دستگاه

 ب) شاخص‌هاي بين‌المللي كه عملكرد دستگاه در آن‌ها تأثيرگذار است؛

 ج) به‌گزيني[1]؛

 د) شاخص­هاي سال قبل دستگاه مبتني بر اصل بهبود مستمر.

 

 فرآيند تدوين شاخص‌هاي اختصاصي

   بر اساس بند (ب) ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است محورها، شاخص‌هاي اختصاصي، ضريب اهميت، استاندارد عملكرد و برش‌هاي استاني پيشنهاد شده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي را با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين نهايي و ابلاغ نموده و بر اجراي آنها نظارت نمايد.

[1] benchmarking


Powered by Tetis PORTAL