انتشار مستندات ارزيابي عملكرد سال 1397
2 شهريور 1398 13:51:53
مسئوليت حقوقي

به نام خدا

برخي از دستگاه‌هاي اجرايي، اطلاعات تعدادي از شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد خود را غيرقابل انتشار اعلام نموده‌اند. در اين بخش مكاتبات مرتبط با اين موضوع شامل نامه سازمان اداري و استخدامي كشور به دستگاه‌هاي اجرايي براي تعيين مصاديق منع انتشار عمومي و پاسخ دستگاه‌هاي اجرايي همراه با دلايل ناظر بر عدم امكان انتشار عمومي برخي از مستندات ارزيابي عملكرد سال 1397، در دسترس قرار مي‌گيرد:

 نامه سازمان اداري و استخدامي كشور به دستگاه‌هاي اجرايي

  پاسخ دستگاه‌ها


Powered by Tetis PORTAL