خدمات الكترونيك

ميزخدمت

صدور مجوز بكارگيري نيروي قراردادي دستگاههاي اجرايي     

كد: 10031771100    https://estekhdam.karmandiran.ir

صدور شناسه بكارگيري نيروي قراردادي دستگاههاي اجرايي

كد: 10031771101    https://estekhdam.karmandiran.ir

صدور مجوز استخدام نيروي رسمي و پيماني دستگاههاي اجرايي

كد: 10031771102     https://estekhdam.karmandiran.ir

صدور شماره مستخدم نيروي رسمي و پيماني دستگاههاي اجرايي

كد: 10031771103    https://estekhdam.karmandiran.ir

نظارت، پايش و تجميع اطلاعات كاركنان دولت 

كد: 10011772000     https://form6.karmandiran.ir

ارائه تائيديه نمودار سازماني دستگاه‌هاي اجرائي

كد: 10011774100      https://sakhtar.karmandiran.ir

ارائه تائيديه تشكيلات تفصيلي دستگاه‌هاي اجرايي

كد: 10011774101      https://sakhtar.karmandiran.ir

ارائه تائيديه تغييرات ساختاري دستگاه هاي اجرائي

كد: 10011774102     https://sakhtar.karmandiran.ir

پاسخ به استعلام كارمند بودن مراجعين به دستگاه هاي اجرايي

كد: 10031778100  https://estelam.karmandiran.ir

صدور مجوز و تاييد صلاحيت مشاوران خدمات مديريت 

كد: 10031779000  https://satam.aro.gov.ir

نظارت بر انتصاب اعضا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري 

كد: 12031780100       https://takhalofat.aro.gov.ir

بازنگري و نظارت بر آراء صادره هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري

كد:12031780101     https://stre.aro.gov.ir

مديريت فرصت ها و بورس هاي آموزشي خارج از كشور 

كد: 18081781101     https://bourse.aro.gov.ir

راهبري شوراي توسعه مديريت دستگاه هاي اجرايي 

كد: 10011794000     https://srtm.aro.gov.ir 

نظرسنجي، انتقاد، پيشنهاد و شكايت خدمات سازمان
Powered by Tetis PORTAL