خدمات الكترونيك

شناسه خدمتعنوان خدمت
10031771000راهبري استخدام نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي
 • 10031771100صدور مجوز بكارگيري نيروي قراردادي دستگاههاي اجرايي    
 • 10031771101صدور شناسه بكارگيري نيروي قراردادي دستگاههاي اجرايي      
 • 10031771102صدور مجوز استخدام نيروي رسمي و پيماني دستگاههاي اجرايي      
 • 10031771103صدور شماره مستخدم نيروي رسمي و پيماني دستگاههاي اجرايي     
 • 10011771104راهبري آزمونهاي استخدامي دستگاههاي اجرايي    
 • 10011772000نظارت، پايش و تجميع اطلاعات كاركنان دولت    
 • 10011773000بررسي و تاييد سند برنامه نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي      
 • 10011774000تصويب ساختار سازماني و تشكيلات تفصيلي دستگاههاي اجرايي      
  • 10011774100ارائه تائيديه نمودار سازماني دستگاه‌هاي اجرائي    
  • 10011774101ارائه تائيديه تشكيلات تفصيلي دستگاه‌هاي اجرايي     
  • 10011774102ارائه تائيديه تغييرات ساختاري دستگاه هاي اجرائي     
  • 10011774103اعلام نظر در خصوص ايجاد واحدهاي سازماني جديد بر اساس تقسيمات كشوري          
  • 10011774104اعلام نظر در خصوص تشكيلات كلان دولت       
 • 10011775000     بررسي و تحليل ساختار دستگاه هاي اجرايي       
 • 10011776000ارزيابي عملكرد سالانه دستگاههاي اجرايي     
  • 10011776100ارزيابي و پايش دستگاههاي اجرايي (در حوزه هاي ساختار، دولت الكترونيك، خدمات عمومي، سرمايه انساني، فناوري هاي مديريتي و حقوق مردم و سلامت اداري و ...)   
  • 10011776101ارائه جايزه دولت الكترونيك       
 • 10011777000ارائه ارزيابي هاي راهبردي كشور      
 • 10031778000پاسخ به استعلامات دستگاههاي اجرايي و نظارتي
  • 10031778100پاسخ به استعلام كارمند بودن مراجعين به دستگاههاي اجرايي     
  • 10031778101پاسخ به استعلامات مربوط به امور بازنشستگي كاركنان دولت     
  • 10031778102پاسخ به استعلامات مربوط به امور رفاهي كاركنان دولت      
  • 10031778103پاسخ به استعلامات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان دستگاه هاي اجرايي     
  • 10031778104پاسخ به استعلامات مربوط به نظام پرداخت    
  • 10031778105پاسخ به استعلامات مربوط به ارتقاء رتبه، طبقه و تجربه كارمندان دولت 
  • 10031778106پاسخ به استعلامات مربوط به جذب، استخدام و فرآيندهاي بكارگيري نيروي انساني    
  • 10031778107پاسخ به استعلامات مربوط به مسايل حقوقي و مجلس     
  • 10031778108پاسخگويي به استعلامات مربوط به حوزه ساختار از مراجع مختلف     
  • 10031778109پاسخ به استعلامات مربوط به امور ايثارگران     
  • 10031778110پاسخ به استعلامات مربوط به انتصاب و شرايط احراز كاركنان     
  • 10031778111پاسخ به استعلام دستگاه هاي اجرايي در خصوص  آموزش مديران و كارمندان، توسعه شايستگي هاي مديران    
  • 10031778112پاسخ به استعلام ارزشيابي كارمندان دولت    
 • 10031779000صدور مجوز و تاييد صلاحيت مشاوران خدمات مديريت     
 • 12031780000رسيدگي به تخلفات اداري
  • 12031780100نظارت بر انتصاب اعضا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري     
  • 12031780101بازنگري و نظارت بر آراء صادره هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري      
  18081781000راهبري نظام آموزش، ارتقاء و بهسازي كارمندان دولت
  • 18081781100 مديريت و بروز رساني بانك اطلاعات مدارك تحصيلي دوره هاي آموزشي بلند مدت با ارزش استخدامي      
  • 18081781101مديريت فرصت ها و بورس هاي آموزشي خارج از كشور     
  • 18081781102بررسي و تاييد صدور گواهينامه هاي نوع دوم    
  • 18081781103اعتبارسنجي مراكز و مؤسسات آموزشي در حيطه هاي مختلف    
  • 18081781104برنامه ارزيابي و تربيت مديران و مديريت كانون هاي ارزيابي و شايستگي مديران   
  • 18081781105راهبري ارزشيابي مديران و كارمندان دولت      
  10011782000راهبري خدمات دستگاه هاي اجرايي
  • 10011782100مديريت خدمات دستگاه هاي اجرايي    
  • 10011782101مديريت برونسپاري خدمات به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي      
 • 10011783000    راهبرد اصلاح فرايندهاي دستگاه هاي اجرايي  
 • 10011784000راهبري فضاها و ساختمان هاي اداري          
 • 10011785000    تدوين ضوابط مديريتي حوزه دولت الكترونيك         
 • 10011786000راهبري ميز خدمت         
 • 10031787000مديريت تدوين مقررات نظام پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان دولت
  • 10031787100تعيين مصاديق فوق‌العاده سختي شرايط محيط كار و كار در محيط‌هاي غير متعارف (موضوع بند (3) ماده (68) قانون م.خ.ك)     
  • 10031787101تعيين مقررات فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور    
  • 10031787102تدوين يا اعلام نظر كارشناسي در مورد پيش‌نويس آئين نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبه‌هاي مرتبط با نظام پرداخت دستگاه‌هاي اجرائي      
  • 10031787103تعيين مصاديق مشاغل سخت و زيان آور دستگاه‌هاي اجرائي (جهت طرح موضوع در شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني جهت تصويب در هيأت دولت)    
  • 10031787104پيشنهاد تعيين ميزان افزايش سالانه حقوق شاغلين و بازنشستگان كشور 
  10031788000صدور مجوزهاي پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان دولت
  • 10031788100صدور مجوز فوق العاده هاي موضوع ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ضوابط مرتبط   
  • 10031788101پيشنهاد صدور مجوز مشاغل سخت و زيان آور دستگاه هاي اجرايي    
  • 10031788102موافقت با نظام هاي پرداخت خاص دستگاههاي اجرايي    
  • 10031788103صدور مجوز گروه بندي شركت هاي دولتي    
  • 10031788104تعيين همترازي برخي مشاغل با مديريت سياسي و يا مديران حرفه اي   
  • 10031788105همسان سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري بر اساس الزامات قانوني     
  10031789000مديريت مشاغل دستگاههاي اجرايي     
  • 10031789100طراحي مشاغل عمومي دستگاه هاي اجرايي     
  • 10031789101طراحي مشاغل اختصاصي دستگاه هاي اجرايي     
  • 10031789102تطبيق پست هاي مورد عمل با مشاغل ابلاغي دستگاه هاي اجرايي  
 • 10031790000راهبري امور بازنشستگي، ايثارگري و رفاهي كاركنان دولت    
 • 10011791000رسيدگي به شكايات مردمي از دستگاههاي اجرايي     
 • 10011792000     نظارت بر حقوق شهروندي در نظام اداري     
 • 10011793000     راهبري فرهنگ سازماني در دستگاه هاي اجرايي     
 • 10011794000     راهبري شوراي توسعه مديريت دستگاه هاي اجرايي      
 • 10011795000     تدوين و ابلاغ مقررات مرتبط با نظام اداري و استخدامي كشور      
 •                      مديريت ثبت حقوق و مزايا         • Powered by Tetis PORTAL