خدمات الكترونيك

عبارت جستجو
1399/11/121264.7 - وحدت رويه عدم كسر ۲ حق درمان از مستمري ايثارگران و استرداد وجوه دريافتي
1399/11/121264.7 - وحدت رويه عدم كسر ۲ حق درمان از مستمري ايثارگران و استرداد وجوه دريافتي
1399/11/79909970906011348 - اعتراض و تقاضاي ابطال بندهاي (ب) و (ز) از قسمت هاي ۴ و ۵ بخشنامه {دستورالعمل} شماره ۴۰۴۵/۳۵۰ مورخ98/3/13
1399/11/59909970906011340.1 - ابطال بند ۷؍۲ شيوه‌نامه اجرايي قانون تسري ارشديت‌هاي تحصيلي ناشي از مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدامي ناجا به كاركنان آجا و سپاه موضوع ابلاغيه شماره ۹۵؍۱۰۷۳؍ط مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۹۶
1399/11/59909970906011343 - ابطال بخشنامه شماره ۵۹۳۷۲ – ۶؍۱۱؍۹۸ سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و ابطال فرم قرار داد مدت معين مسئول امور مالي؍ فني تمام وقت (مشترك)
1399/11/59909970906011343 - ابطال بخشنامه شماره ۵۹۳۷۲ – ۶؍۱۱؍۹۸ سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و ابطال فرم قرار داد مدت معين مسئول امور مالي؍ فني تمام وقت (مشترك)
1399/11/59909970906011340.1 - ابطال بند ۷؍۲ شيوه‌نامه اجرايي قانون تسري ارشديت‌هاي تحصيلي ناشي از مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدامي ناجا به كاركنان آجا و سپاه موضوع ابلاغيه شماره ۹۵؍۱۰۷۳؍ط مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۹۶
1399/11/59909970906011345 - ابطال​بند ۷ آگهي جذب نيروي قرارداد كار معين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم در سال ۱۳۹۷
1399/11/59909970906011339 - ابطال​بند ۶ تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومي آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي آبان ماه ۱۳۹۸
1399/11/59909970906011342 - ابطال​بخشنامه شماره ۸۶۵ – ۲؍۲۰ مورخ ۲۶؍۱۲؍۹۸ وزير نفت

آرا اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري

Powered by Tetis PORTAL