خدمات الكترونيك

عبارت جستجو
1399/4/289909970906010726 - ابطال نامه شماره 225006 مورخ 31؍4؍98 رييس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور و ابطال مصوبه شماره 144206؍ت 53143 هـ مورخ 18؍11؍95 هيأت وزيران
1399/4/289909970906010725 - ابطال بخشنامه به شماره 127481؍60 مورخ 6؍5؍98 مدير كل منابع انساني و رفاه سازمان صنعت ، معدن و تجارت
1399/4/219909970906010703 - ابطال دستور اداري شماره 3608/97/7100 مورخ 97/6/10 مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي
1399/4/219909970906010704 - ​ابطال آزمون تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي به پيماني سازمان امور مالياتي كشور سال 1397​
1399/4/219909970906010702 - ابطال عبارت «تاريخ 59/6/31 الي 67/6/31 » در جزء 1 الف بند 2-4-2 بخش سهميه رزمندگان دفترچه ثبت نام كنكور سال 98
1399/4/219909970906010701 - تقاضاي ابطال جزء ح ذيل تبصره 10 از بند ب بخش اول دفترچه راهنماي آزمون پذيرش دستيار تخصصي چهل و ششمين دوره سال تحصيلي 98-99
1399/4/219909970906010702 - ابطال عبارت «تاريخ 59/6/31 الي 67/6/31 » در جزء 1 الف بند 2-4-2 بخش سهميه رزمندگان دفترچه ثبت نام كنكور سال 98
1399/4/219909970906010704 - ابطال آزمون تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي به پيماني سازمان امور مالياتي كشور سال 1397
1399/4/219909970906010703 - ابطال دستور اداري شماره 3608/97/7100 مورخ 97/6/10 مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي
1399/4/159909970906010643 - ابطال سومين مصوبه از مصوبات پنجمين جلسه هيأت رييسه دانشگاه اراك مورخ 22؍2؍97

آرا اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري

Powered by Tetis PORTAL