آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1171766 تعداد بازدید از صفحه 54706 تعداد بازدید امروز صفحه 12

بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان
1397/2/19بخشنامه شماره 66111 مورخ 1397/02/18 به تمامي دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درخصوص ورود اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزاياي مقامات، روسا، مديران و كارمندان دستگاه هاي اجرايي
1397/1/28بخشنامه در خصوص حذف و استفاده از عنوان «قائم مقام» در مكاتبات اداري
1396/12/28بخشنامه در خصوص كارت شناسايي ايثارگري
1396/12/27بخشنامه در خصوص نحوه اعمال افزايش ضريب حقوق
1396/12/23بخشنامه در خصوص يكسان سازي كدگذاري اطلاعات مربوط به پست هاي سازماني و واحدهاي سازماني
1396/12/21بخشنامه در خصوص گزارش مستند نحوه اجراي تصويب نامه حقوق شهروندي در استان ها
1396/12/3بخشنامه در خصوص نحوه اجراي ماده 17 آيين نامه اجرايي
1396/11/4دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي
1396/11/1بخشنامه به دستگاه هاي مشمول تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداري كشور (ابلاغي رياست محترم جمهوري به شماره 1127128 مورخ 95/12/28)
1396/10/28بخشنامه درخصوص برقراري و پرداخت برخي از فوق العاده هاي مشاغل و پست هاي سازماني خاص
1396/10/25بخشنامه جشنواره شهيد رجايي
1396/10/9بخشنامه در خصوص عدم احتساب گواهينامه هاي همايش ها
1396/10/6بخشنامه به منظور پرهيز از بروز مشكل در نحوه تطبيق و همترازي در پست هاي سازماني
1396/10/6بخشنامه به منظور پرهيز از بروز مشكل در نحوه تطبيق و همترازي در پست هاي سازماني مصوب دستگاه هاي اجرايي
1396/10/6بخشنامه در خصوص حذف پست هاي تركيبي

Powered by Tetis PORTAL