آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 8993116 تعداد بازدید از صفحه 546539 تعداد بازدید امروز صفحه 199

عبارت جستجو
بخشنامه ها، قوانين و دستور العمل ها
1400/7/27 بخشنامه به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع مادۀ (2) قانون مديريت بحران (به استثناي نيروهاي مسلح) در خصوص لغو دوركاري كارمندان(موضوع بخشنامه شماره 374899 مورخ 1399/07/28) به شماره 39158 مورخ 1400/07/27
1400/7/6بخشنامه به دستگاه‌هاي اجرايي مشمول مادۀ (2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مشمولان تبديل وضعيت به شماره 34872 مورخ 1400/07/06
1400/5/13بخشنامه در خصوص اشتغال تمام وقت اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي در دستگاه‌هاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري به شماره 25436 مورخ 1400/5/13
1400/5/9 بخشنامه در خصوص اضافه شدن شغل «متصدي خدمات عمومي» در مجموعه مشاغل عمومي دستگاه‌هاي اجرايي كشور به شماره 242332 مورخ 1400/05/09
1400/4/26 بخشنامه در خصوص لغو افزايش امتيازات فوق‌العاده مديريت به شماره 22271 مورخ 1400/4/26
1400/4/26بخشنامه در خصوص نظام نامه تعالي مديريت منابع انساني دستگاه‌هاي اجرايي به شماره 22296 مورخ 1400/4/26
1400/4/22بخشنامه در خصوص ابطال بند (3) ماده 13 مصوبه شماره 1127128 مورخ 1395/12/28 شوراي عالي اداري، به شماره 13758 مورخ 1400/3/19
1400/4/9نحوۀ برگزاري آزمون استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي
1400/3/26بخشنامه در خصوص نظام‌نامۀ مديريت دانش در دستگاه‌هاي اجرايي به شماره 15474 مورخ 1400/3/26
1400/3/19بخشنامه در خصوص دستورالعمل تبديل وضعيت مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به شماره 13758 مورخ 1400/3/19
1400/3/10 بخشنامه در خصوص ابطال بند « د » ماده 3 دستور العمل موضوع ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 46 قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بخشنامه شماره 144189 مورخ 28‏/3‏/97 سازمان اداري و استخدامي كشور، به شماره 12049 مورخ 1400/3/10
1400/2/29 بخشنامه در خصوص صدور مجوزهاي استخدام كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مطابق با بند (ب) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 كل كشور به شماره 9705 مورخ 1400/2/29
1400/2/19بخشنامه در خصوص به‌روزرساني اطلاعات كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه پاكنا به شماره 7279 مورخ 1400/2/19
1400/2/15بخشنامه به كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (2) قانون مديريت بحران (به استثناي نيروهاي مسلح) در خصوص اجراي دقيق مفاد بخشنامه شماره 374899 مورخ 27‏/8‏/1399 با موضوع نحوه فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي و ادارات مركز و استان‌ها و شهرستان‌ها در هر يك از شرايط سه‌گانه هشدار و كاهش حضور نيروي انساني به شماره 6920 مورخ 1400/02/15
1400/1/23بخشنامه در خصوص جشنواره شهيد رجايي سال 1400 به شماره 2701 مورخ 1400/1/23

Powered by Tetis PORTAL