آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 3854670 تعداد بازدید از صفحه 181515 تعداد بازدید امروز صفحه 215

بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان
1398/7/16بخشنامه در خصوص دوره هاي تربيت ارزياب به شماره 389261 مورخ 1398/7/16
1398/7/14بخشنامه در خصوص اعمال مدارك تحصيلي بيش از يك مقطع به شماره 385996 مورخ 1398/7/14
1398/7/14بخشنامه در خصوص ابطال شماره شناسه نيروهاي قطع همكاري به شماره 383689 مورخ 1398/7/14
1398/7/8بخشنامه در خصوص صدور حكم به ورود شكايات كاركنان دولت به شماره 371717 مورخ 1398/7/8
1398/6/20بخشنامه در خصوص درج و يا اصلاح كدملي و نام متصديان پست هاي موضوع ماده 3 قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران و همترازان آنها در سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه هاي اجرايي كشور به شماره 329351 مورخ 1398/6/20
1398/5/16بخشنامه در خصوص مجاز بودن دستگاه هاي اجرايي كشور براي عقد قرارداد با موسسات خصوصي تاييد صلاحيت شده توسط سازمان اداري و استخدامي كشور به شماره 261255 مورخ 98/5/15
1398/5/15بخشنامه در خصوص تعيين ، تدوين و اصلاح معيارهاي پرداخت فوق العاده ايثارگري به شماره 259047 مورخ 98/5/15
1398/2/23بخشنامه در خصوص همترازي رئيس دفتر به شماره 83197 مورخ 1398/2/23
1398/2/10بخشنامه حق مأموريت روزانه داخل و خارج از كشور و فوق العاده اشتغال خارج از كشور به شماره 54962 مورخ 1398/2/10
1398/2/3مصوبه در خصوص نحوه و زمان ارائه گزارش تصويب نامه حقوق شهروندي به شماره 39371 مورخ 1398/02/03
1398/1/31بخشنامه نحوه سنجش فرهنگ سازماني در دستگاه هاي اجرايي كشور به شماره 34084 مورخ 1398/1/31
1397/12/22بخشنامه نحوه صدور احكام پرداخت براي كاركنان شاغل در مناطق عملياتي دفاع مقدس به شماره 723424 مورخ 1397/12/22
1397/12/18بخشنامه در خصوص انتصاب مشاوران در چارچوب پستهاي سازماني مصوب به شماره 707832 مورخ 1397/12/18
1397/12/5بخشنامه به دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص تبديل وضع كارمندان پيماني به رسمي آزمايشي در مشاغل حاكميتي به شماره 671709 مورخ 1397/12/05
1397/11/29بخشنامه اصلاح فرم كاركنان قراداد كار معين به شماره 658466 مورخ 1397/11/29

Powered by Tetis PORTAL