تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
1397/4/6 تصويب نامه 42632/ت 55339 ه به تاريخ 97/3/27 آئين نامه تبصره 14 قانون بودجه
1397/3/20تصويب نامه 32051/ت 55313 ه به تاريخ 97/03/19 در خصوص اصلاح تصويب نامه 14896/ت 55313 ه مورخ 97/2/16
1397/3/20تصويب نامه 32072/ت 55420 ه به تاريخ 97/03/19 در خصوص ساعات كار ادارات و دستگاه هاي دولتي
1397/3/20تصويب نامه 32060/ت 55408 ه به تاريخ 97/03/19 در خصوص تغيير دستگاه اجرايي تعداد 48 پروژه بيمارستاني از سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دستگاه هاي دولتي و عمومي به شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي، درماني و تجهيزات پزشكي كشور
1397/2/18تصويب نامه 12154/ت 55257 ه به تاريخ ۹7/2/16 با موضوع ضريب افزايش حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي
1397/2/16تصويب نامه 14896/ت 55313 ه به تاريخ ۹7/2/16 با موضوع ضريب افزايش حقوق شاغلين، اعضاي هيأت علمي، كاركنان مؤسسات غيرانتفاعي و ...
1397/2/9آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 97
1397/2/9فهرست پروژه هاي اولويت دار دولت الكترونيك
1397/1/29بخشنامه در خصوص استفاده از پيام رسان هاي داخلي
1397/1/28تصويب نامه 6611/ت ۵5229 ه به تاريخ ۹7/1/28 با موضوع شرايط و زمانبندي خدمات قابل برونسپاري به دفاتر پيشخوان دولت و و بخش عمومي غيردولتي
1397/1/26تصويب نامه 4430/ت ۵5241 ه به تاريخ ۹7/1/23 با موضوع ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397 كل كشور
1396/12/19تصويب نامه ۱62655/ت ۵5179 ه به تاريخ ۹۶/12/19 با موضوع امتيازات كاركنان سازمان امور مالياتي كشور
1396/11/28تصويب نامه ۱50914/ت ۵۴594 ه به تاريخ ۹۶/11/28 با موضوع اساسنامه سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور
1396/10/26تصويب نامه ۱35046/ت ۵۴993 ه به تاريخ ۹۶/10/۲6 با موضوع طرح هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
1396/10/25تصويب نامه ۱34684/ت ۵3706 ه به تاريخ ۹۶/10/۲5 با موضوع آيين نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقيقي يا حقوقي

Powered by Tetis PORTAL