تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
1399/6/23 تصويب‌نامه دولت به شماره 68919/ ت 57740 ه به تاريخ 1399/06/22 در خصوص آيين‌نامه اجرايي بند (د) تبصره (21) قانون برنامه بودجه سال 1399 كل كشور
1399/6/11 تصويب‌نامه دولت به شماره 64540/ ت 57954 ه به تاريخ 1399/06/11 در خصوص سقف فوق العاده جذب مورد عمل كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور
1399/6/10 تصويب‌نامه دولت به شماره 62432/ ت 57558 ه به تاريخ 1399/06/04 در خصوص اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
1399/4/30 تصويب‌نامه دولت به شماره 44961/ ت 55447 ه به تاريخ 1399/04/28 در خصوص دستوالعمل اجرايي بند (خ) ماده (113) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
1399/4/18تصويبنامه دولت در خصوص رفع ايراد تصويبنامه شماره 138920 /ت55342 ه مورخ 29 دي 1398 (موضوع آيين نامه اجرايي بند «ط» ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري به شماره 40553/ ت57784ه مورخ 1399/4/18
1399/4/10 تصويبنامه دولت در خصوص آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شماره 36442/ت55283 ه مورخ 1399/4/9
1399/3/21مكاتبه در مورد تصويبنامه شماره 21885/ ت57680ه تاريخ 6 خرداد 1399 در خصوص اصلاح نظام رتبه بندي معلمان
1399/3/19تصويب‌نامه دولت به شماره 27256/ ت 57705 ه به تاريخ 1399/03/19 در خصوص آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (20) ماهد واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور
1399/3/17تصويب‌نامه دولت به شماره 24965/ ت 56336 ه به تاريخ 1399/03/13 در خصوص اصلاح بند 2 تصويب‌نامه شماره 138091/ ت 50000ه مورخ 1393/11/15
1399/3/6تصويب‌نامه دولت به شماره 21855/ ت 57680 ه به تاريخ 1399/03/06 در خصوص اصلاح نظام رتبه‌بندي معلمان موضوع تصويب‌نامه شماره 118501/ ت 55724 مورخ 1398/9/17
1399/2/7تصويب نامه دولت به شماره 9810/ ت 57602 ه به تاريخ 1399/02/07 در خصوص امهال يا بخشودگي كامل اجاره بهاي اماكن واگذار شده به بخش خصوصي در طول دوره تعطيلي مربوط به جلوگيري از انتشار ويروس كرونا
1399/1/24تصويب نامه دولت به شماره 4667/ ت 57550 ه به تاريخ 1399/01/24 در خصوص اصلاح تبصره ماده 37 آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري موضوع تصويب نامه شماره 26222/ ت 304 ه مورخ 2 آبان 98
1399/1/20تصويب نامه دولت به شماره 3718/ ت 57593 ه به تاريخ 1399/01/20 در خصوص تعيين ضريب حقوق و ميزان افزايش و تعيين حداقل حقوق كاركنان سال 1399
1399/1/20تصويب نامه دولت به شماره 3707/ ت 57594 ه به تاريخ 1399/01/20 در خصوص آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399
1398/12/27تصويب نامه دولت به شماره 164977/ ت 57532 ه به تاريخ 1398/12/27 در خصوص آيين نامه دوركاري كاركنان دولت

Powered by Tetis PORTAL