تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
1398/9/19بخشنامه معاون اول رئيس جمهور به شماره 57070/120129 به تاريخ 1398/9/19 در خصوص دفلع از لايحه بودجه سال 1399 كل كشور و غيرمجاز بودن مقامات و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي به طرح پيشنهاد تغيير در تبصره ها، بندها و جداول
1398/9/17تصويب نامه دولت به شماره 118590/ ت 57214 ه به تاريخ 1398/09/17 در خصوص اصلاح تبصره (1) جزء (6) بند (ب) تصميم نامه شماهر 56199/164820 مورخ 8اسفند 97
1398/9/17تصويب نامه دولت به شماره 118501/ ت 55724 ه به تاريخ 1398/09/17 در خصوص نظام رتبه بندي معلمان
1398/9/16تصويب نامه دولت به شماره 114447/ ت 57223 ه به تاريخ 1398/09/10 در خصوص اجراي مصوبه شماره 386106 شوراي عالي اداري مورخ 1398/7/14
1398/8/29 اساسنامه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات به شماره 108772/ ت 53092 ه به تاريخ 1398/08/29
1398/7/9تصويب نامه دولت به شماره 86075/ ت 56881 ه به تاريخ 1398/07/09 در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ج) و (ي) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398
1398/6/30تصويب نامه دولت به شماره 79795/ ت 56610 ه به تاريخ 1398/06/30 در خصوص آيين نامه اجرايي بند (3) قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريس و آموزشياران سوادآموزي
1398/6/26تصويب نامه دولت به شماره 78335/ ت 55343 ه به تاريخ 1398/06/26 در خصوص اصلاح آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور
1398/5/28تصويب نامه دولت به شماره 65444/ ت 55376 ه به تاريخ 1398/05/27 در خصوص آيين نامه اجراي بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه ششم
1398/5/24تصويب نامه دولت به شماره 64013/ ت 55821 ه به تاريخ 1398/05/24 در خصوص لزوم استفاده از كارت هوشمند ملي به عنوان كليد دسترسي به خدمات اختصاصي دستگاه هاي اجرايي
1398/5/24تصويب نامه دولت به شماره 64012/ ت 55615 ه به تاريخ 1398/05/24 در خصوص حق الزحمه كاركنان آموزش فني و حرفه اي
1398/5/22تصويب نامه 60043/ ت 56844 ه به تاريخ 1398/05/15 در خصوص شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
1398/5/16تصويب نامه 58102/ ت 56722 ه به تاريخ 1398/05/13 در خصوص آيين نامه اجرايي بند ج تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه
1398/4/5تصويب نامه 39795/ ت 56691 ه به تاريخ 1398/04/05 در خصوص اصلاح تصويب نامه 8724/ ت 56485 ه
1398/3/30تصويب نامه 36646/ ت 54714 ه به تاريخ 1398/03/30 در خصوص اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته (شركت مادر تخصصي)

Powered by Tetis PORTAL