تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
1400/2/7تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 12514/ت 57847 ه به تاريخ 1400/02/07 در خصوص آيين نامه اجرايي نحوه بازنشستگي جانبازان
1400/2/6 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 11411/ت 52612 ه به تاريخ 1400/02/05 در خصوص منشور اخلاقي و اداري و اخلاق حرفه‌اي كارگزاران
1400/2/4 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 10674/ت 58680 ه به تاريخ 1400/02/04 در خصوص ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1400 كل كشور
1400/1/29 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 8013/ت 58708 ه به تاريخ 1400/01/29 در خصوص ضريب افزايش حقوق شاغلان و بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي بازنشستگي در سال ۱۴۰۰-و ضريب افزايش حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات
1400/1/24 تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره 6321/ت 58582 ه به تاريخ 1400/01/24 در خصوص اصلاح تبصره (2) ماده (3) آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
1399/12/18 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 149630/ت 58057 ه به تاريخ 1399/12/18 در خصوص فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف
1399/12/6 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 143092/ت 58509 ه به تاريخ 1399/12/06 در خصوص اجراي حكم بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 كل كشور
1399/12/5 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 142176/ت 56648 ه به تاريخ 1399/12/05 در خصوص فوق العاده اشتغال خارج ازكشور
1399/12/2 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 139907/ت 58519 ه به تاريخ 1399/12/02 در خصوص اصلاح آيين‌نامه نحوه فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت
1399/11/25 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 136159/ت 55289 ه به تاريخ 1399/11/25 در خصوص تصويب « آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت»
1399/11/15تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 131837/ت 58342 ه به تاريخ 1399/11/15 در خصوص اصلاح ماده (1) آيين نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مجريان و ناظران انتخابات
1399/10/20تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 119518/ت 58008 ه به تاريخ 1399/10/20
1399/10/2 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 111433/ت 58295 ه به تاريخ 1399/10/02 در خصوص فوق العاده ويژه قضات
1399/9/25تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 108136/ت 58210 ه به تاريخ 1399/09/25 در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي
1399/9/23تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 106654/ت 57732 ه به تاريخ 1399/09/23 در خصوص ايجاد پست سازماني در انيستيتو پاستور

Powered by Tetis PORTAL