تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
1398/12/27تصويب نامه دولت به شماره 164977/ ت 57532 ه به تاريخ 1398/12/27 در خصوص آيين نامه دوركاري كاركنان دولت
1398/11/28تصويب نامه دولت به شماره 151339/ ت 57442 ك به تاريخ 1398/11/27 در خصوص فوق العاده جذب مورد عمل كاركنان شهرداري ها و اصلاح جدول حقوق و مزاياي شهرداران
1398/11/5تصويب نامه دولت به شماره 141498/ ت 56684 ك به تاريخ 1398/11/05 در خصوص اصلاح نام بهره بردار از ساختمان هاي سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/10/29تصويب نامه دولت به شماره 138920/ ت 55342 ه به تاريخ 1398/10/29 در خصوص «ابلاغ آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري»
1398/9/19بخشنامه معاون اول رئيس جمهور به شماره 57070/120129 به تاريخ 1398/9/19 در خصوص دفلع از لايحه بودجه سال 1399 كل كشور و غيرمجاز بودن مقامات و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي به طرح پيشنهاد تغيير در تبصره ها، بندها و جداول
1398/9/17تصويب نامه دولت به شماره 118590/ ت 57214 ه به تاريخ 1398/09/17 در خصوص اصلاح تبصره (1) جزء (6) بند (ب) تصميم نامه شماهر 56199/164820 مورخ 8اسفند 97
1398/9/17تصويب نامه دولت به شماره 118501/ ت 55724 ه به تاريخ 1398/09/17 در خصوص نظام رتبه بندي معلمان
1398/9/16تصويب نامه دولت به شماره 114447/ ت 57223 ه به تاريخ 1398/09/10 در خصوص اجراي مصوبه شماره 386106 شوراي عالي اداري مورخ 1398/7/14
1398/8/29 اساسنامه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات به شماره 108772/ ت 53092 ه به تاريخ 1398/08/29
1398/7/9تصويب نامه دولت به شماره 86075/ ت 56881 ه به تاريخ 1398/07/09 در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ج) و (ي) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398
1398/6/30تصويب نامه دولت به شماره 79795/ ت 56610 ه به تاريخ 1398/06/30 در خصوص آيين نامه اجرايي بند (3) قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريس و آموزشياران سوادآموزي
1398/6/26تصويب نامه دولت به شماره 78335/ ت 55343 ه به تاريخ 1398/06/26 در خصوص اصلاح آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور
1398/5/28تصويب نامه دولت به شماره 65444/ ت 55376 ه به تاريخ 1398/05/27 در خصوص آيين نامه اجراي بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه ششم
1398/5/24تصويب نامه دولت به شماره 64013/ ت 55821 ه به تاريخ 1398/05/24 در خصوص لزوم استفاده از كارت هوشمند ملي به عنوان كليد دسترسي به خدمات اختصاصي دستگاه هاي اجرايي
1398/5/24تصويب نامه دولت به شماره 64012/ ت 55615 ه به تاريخ 1398/05/24 در خصوص حق الزحمه كاركنان آموزش فني و حرفه اي

Powered by Tetis PORTAL