تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
1399/4/10 تصويبنامه دولت در خصوص آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شماره 36442/ت55283 ه مورخ 1399/4/9
1399/3/21مكاتبه در مورد تصويبنامه شماره 21885/ ت57680ه تاريخ 6 خرداد 1399 در خصوص اصلاح نظام رتبه بندي معلمان
1399/3/19تصويب‌نامه دولت به شماره 27256/ ت 57705 ه به تاريخ 1399/03/19 در خصوص آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (20) ماهد واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور
1399/3/17تصويب‌نامه دولت به شماره 24965/ ت 56336 ه به تاريخ 1399/03/13 در خصوص اصلاح بند 2 تصويب‌نامه شماره 138091/ ت 50000ه مورخ 1393/11/15
1399/3/6تصويب‌نامه دولت به شماره 21855/ ت 57680 ه به تاريخ 1399/03/06 در خصوص اصلاح نظام رتبه‌بندي معلمان موضوع تصويب‌نامه شماره 118501/ ت 55724 مورخ 1398/9/17
1399/2/7تصويب نامه دولت به شماره 9810/ ت 57602 ه به تاريخ 1399/02/07 در خصوص امهال يا بخشودگي كامل اجاره بهاي اماكن واگذار شده به بخش خصوصي در طول دوره تعطيلي مربوط به جلوگيري از انتشار ويروس كرونا
1399/1/24تصويب نامه دولت به شماره 4667/ ت 57550 ه به تاريخ 1399/01/24 در خصوص اصلاح تبصره ماده 37 آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري موضوع تصويب نامه شماره 26222/ ت 304 ه مورخ 2 آبان 98
1399/1/20تصويب نامه دولت به شماره 3718/ ت 57593 ه به تاريخ 1399/01/20 در خصوص تعيين ضريب حقوق و ميزان افزايش و تعيين حداقل حقوق كاركنان سال 1399
1399/1/20تصويب نامه دولت به شماره 3707/ ت 57594 ه به تاريخ 1399/01/20 در خصوص آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399
1398/12/27تصويب نامه دولت به شماره 164977/ ت 57532 ه به تاريخ 1398/12/27 در خصوص آيين نامه دوركاري كاركنان دولت
1398/11/28تصويب نامه دولت به شماره 151339/ ت 57442 ك به تاريخ 1398/11/27 در خصوص فوق العاده جذب مورد عمل كاركنان شهرداري ها و اصلاح جدول حقوق و مزاياي شهرداران
1398/11/5تصويب نامه دولت به شماره 141498/ ت 56684 ك به تاريخ 1398/11/05 در خصوص اصلاح نام بهره بردار از ساختمان هاي سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/10/29تصويب نامه دولت به شماره 138920/ ت 55342 ه به تاريخ 1398/10/29 در خصوص «ابلاغ آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري»
1398/9/19بخشنامه معاون اول رئيس جمهور به شماره 57070/120129 به تاريخ 1398/9/19 در خصوص دفلع از لايحه بودجه سال 1399 كل كشور و غيرمجاز بودن مقامات و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي به طرح پيشنهاد تغيير در تبصره ها، بندها و جداول
1398/9/17تصويب نامه دولت به شماره 118590/ ت 57214 ه به تاريخ 1398/09/17 در خصوص اصلاح تبصره (1) جزء (6) بند (ب) تصميم نامه شماهر 56199/164820 مورخ 8اسفند 97

Powered by Tetis PORTAL