تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
1397/11/13تصويب نامه 151254/ت 55244 ه به تاريخ 97/11/13 در خصوص آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (64) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
1397/8/21تصويب نامه ۱07832/ت ۵4004 ه به تاريخ ۹7/08/15 آيين نامه اجرايي ماده 6 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان
1397/8/15تصويب نامه ۱07837/ت ۵4251 ه به تاريخ ۹7/08/15 در خصوص ارائه خدمات مالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بستر دولت الكترونيك
1397/8/15تصويب نامه ۱07821/ت 52504 ه به تاريخ ۹7/08/15 با موضوع تعيين معاونين سازمان ملي استاندارد به عنوان همتراز بند ه ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري
1397/7/27تصويب نامه 99145/ت 55223 ه به تاريخ 1397/7/27 در خصوص ثبت اطلاعات پرداخت هاي كاركنان و مديران دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 29 قانون پنج ساله ششم در سامانه ثبت حقوق و مزايا
1397/4/6 تصويب نامه 42632/ت 55339 ه به تاريخ 97/3/27 آئين نامه تبصره 14 قانون بودجه
1397/3/20تصويب نامه 32051/ت 55313 ه به تاريخ 97/03/19 در خصوص اصلاح تصويب نامه 14896/ت 55313 ه مورخ 97/2/16
1397/3/20تصويب نامه 32072/ت 55420 ه به تاريخ 97/03/19 در خصوص ساعات كار ادارات و دستگاه هاي دولتي
1397/3/20تصويب نامه 32060/ت 55408 ه به تاريخ 97/03/19 در خصوص تغيير دستگاه اجرايي تعداد 48 پروژه بيمارستاني از سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دستگاه هاي دولتي و عمومي به شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي، درماني و تجهيزات پزشكي كشور
1397/2/18تصويب نامه 12154/ت 55257 ه به تاريخ ۹7/2/16 با موضوع ضريب افزايش حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي
1397/2/16تصويب نامه 14896/ت 55313 ه به تاريخ ۹7/2/16 با موضوع ضريب افزايش حقوق شاغلين، اعضاي هيأت علمي، كاركنان مؤسسات غيرانتفاعي و ...
1397/2/9آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 97
1397/2/9فهرست پروژه هاي اولويت دار دولت الكترونيك
1397/1/29بخشنامه در خصوص استفاده از پيام رسان هاي داخلي
1397/1/28تصويب نامه 6611/ت ۵5229 ه به تاريخ ۹7/1/28 با موضوع شرايط و زمانبندي خدمات قابل برونسپاري به دفاتر پيشخوان دولت و و بخش عمومي غيردولتي

Powered by Tetis PORTAL