خدمات الكترونيك

آنچه در لينك زير مشاهده مي نمائيد چكيده اي از مجموعه مطالب ارائه شده در شماره اول دوره جديد فصلنامه تحول اداري است. براي دريافت و مطالعه كامل مطالب ارائه شده در اين شماره مي توانيد از آدرسhttps://aro.gov.ir  مشترك فصلنامه تحول اداري شويد 


                                     

                            

 

                               نظام شورايي و شوراهاي عالي در نظام حكمراني

                               نظام جبران خدمات در اروپا آسيا و امريكا

                               اقدام پژوهي در سازمان ها

                               شناسايي عوامل نگرشي مديريت موثر بر ريسك نگهداشت استعدادها

                             

 

                           نگاهي به خط مشي گذاري عمومي در ايران در گفتگو با دكتر سيدمهدي الواني  

                           نشست علمي بازطراحي ساختاركلان دولت الزامات و راهبردها

                             

 

                                استخدام در بخش عمومي كشور اندونزي

                                گزارش دهي و شفافيت در اداره امور عمومي كشور كره جنوبي

                              

 

                                مفاهيم مديريت دولتي

                                معرفي كتاب

                              

                                

                              

                                
Powered by Tetis PORTAL