خدمات الكترونيك

آنچه در لينك زير مشاهده مي نمائيد چكيده اي از مجموعه مطالب ارائه شده در شماره اول دوره جديد فصلنامه تحول اداري است. براي دريافت و مطالعه كامل مطالب ارائه شده در اين شماره مي توانيد از آدرسhttps://aro.gov.ir  مشترك فصلنامه تحول اداري شويد 


                                     

                            

 

                                 همسويي استراتژيك منابع انساني در سازمان ها

                                 چابكي سرمايه انساني، حلقه اتصال سرمايه انساني و چابكي استراتژيك

                                 مفهوم سازي محيط كار ديجيتال در سازمان ها

                                 رويكرد نوين در سنجش رضايتمندي كاركنان

                                 مدل هاي تصميم گيري در مديريت منابع انساني

                              

 

                                     صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري

                                     مديريت استراتژيك در بخش دولتي ايران

                              

                             

 

                                     استقرار نظام مديريت عملكرد كاركنان 

                                     بهبود خدمات عمومي پاكستان 

                              

 

                                       مفاهيم مديريت دولتي

                                       معرفي كتاب

                              

                                

                              

                                
Powered by Tetis PORTAL