خدمات الكترونيك

محورهاي موضوعي

 

 • 1-سياست هاي كلّي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري
 • 2-قانون مديريت خدمات كشوري
 • 3-برنامه هاي اصلاح و توسعه نظام اداري
 • 4-نظريه هاي دولت و سياستگذاري عمومي
 • 5-توسعه رهبري و مديران آينده در بخش دولتي
 • 6-ساختار و سازماندهي دولت
 • 7-توسعه سرمايه انساني
 • 8-دولت الكترونيك
 • 9-نظام هاي مديريتي نوين
 • 10-سلامت و شفافيت اداري
 • 11- فرهنگ سازماني در نظام اداري
 • 12- مديريت اطلاعات نظام اداري
 • 13- نظام هاي تنظيم گري
 • 14- تئوري ها و رويكردهاي مديريت بخش عمومي
 • 15- مديريت توسعه استعدادها
 • 16- رويكردهاي مديريت هزينه نيروي انساني
 • 17- آينده پژوهي در مديريت سرمايه انساني
 • 18- مديريت شايستگي و شايسته پروري
 • 19-حرفه اي گرايي در مديريت
 • 20- جانشين پروري
 • 21- فناوري هاي مديريتيPowered by Tetis PORTAL