سازمان از نگاه رسانه ها
13 اسفند 1398 12:56:6
ايرنا/رفع مشكلات كارمندان قراردادي با تدوين دستورالعمل تعيين حقوق و مزايا

رييس امور مديريت مشاغل و نظام‌هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور معتقد است كه دستورالعمل اجرايي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قراردادي بسياري از مشكلات پرداختي اين بخش از كارمندان را مرتفع كرده است.

به گزارش روز دوشنبه سازمان اداري و استخدامي كشور، «همت علي شاهنظري» در تشريح اين دستورالعمل گفت: چند سالي بود كه نيروهاي قرارداد كار معين مشكلاتي بابت پرداخت و دريافتي حقوق خود داشتند كه با تدوين دستورالعمل اجرايي تعيين حقوق و مزاياي اين بخش از مشكلات اين كارمندان اصلاح شده است.

وي با اشاره به مشكلات اين بخش از كارمندان در گذشته، افزود: در گذشته، سنوات به كارمندان قرادادي تعلق نمي‌گرفت و اگر كسي ۲۰ سال سابقه خدمت داشت با فردي كه تنها يكسال سابقه كار داشت، تفاوتي نداشت. اگر طبق قانون، پستي به آنها تعلق مي گرفت براي آن دريافتي نداشتند، سقف ساعت اضافه كاري آنها ۱۲۰ ساعت بود و يا ارزش مدرك تحصيلي، خواربار و مسكن هم طبق ضوابط وزارت كار محاسبه نمي‌شد.

رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور افزود: تلاش دولت و سازمان اداري و استخدامي كشور ترميم حقوق كارمندان قرارداد معين بود، به همين دليل اين دستورالعمل جديد جايگزين دستورالعمل قبلي شده است و اتفاق هاي بسيار مثبتي را براي اين بخش از كارمندان رقم زده است.

وي افزود: اصلي ترين موضوع در اين دستور العمل اين است كه نيروهاي قرارداي كار معين از اين پس  ۸۰ درصد حقوق و مزاياي كارمندان پيماني و رسمي هم سطح خودشان را دريافت مي كنند و با همين ضريب برخي موارد كه پيش از اين لحاظ نمي شد مانند حق سنوات يا حق پست نيز به اين دسته از كارمندان تعلق مي گيرد. همچنين سقف اضافه كار كارمندان قراردادي مانند كارمندان پيماني و رسمي به ۱۷۵ ساعت افزايش يافته كه با همان ضريب محاسبه مي‌شود.

شاهنظري تصريح كرد: اقدام بسيار خوبي ديگر اين است كه كارمندان قراردادي نيز مي‌توانند از ۸۰ درصد قانون دريافت طبقه كه هر چهار سال يكبار و دريافت رتبه كه هر ۶ سال يكبار براي كارمندان رسمي و پيماني است، بهره مند شوند.

 رييس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور با رد اين موضوع كه بر اساس اين دستورالعمل حقوق عده‌اي از كارمندان قرارداد كار معين كاهش مي‌يابد، گفت: اين صحت ندارد كه با اين فرمول حقوق كارمندي كم شود با اين دستورالعمل حقوق همه­ كارمندان رشد دارد مگر اينكه ضوابط قبلاً رعايت نشده باشد.

شاهنظري افزود: احكام جديد همه كارمندان اعم از رسمي، پيماني و قراردادي از تاريخ اول اسفند ۹۸ اصلاح خواهد شد و شايعه اصلاح احكام كارمندان قراردادي براي سال آينده درست نيست. بعد از بخشنامه افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات  كشوري نياز بود براي كارمندان قرارداد كار معين دستورالعملي تدوين شود كه منجر به تاخير در صدور احكام اين دسته از كارمندان شد. با اين حال تمامي اين احكام در سال ۹۸ اصلاح خواهد شد.

به گزارش ايرنا، رييس سازمان برنامه و بودجه اول اسفندماه با صدور بخشنامه‌اي به كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري از ابلاغ دستور رييس جمهوري در خصوص رفع تبعيض از پرداخت‌هاي كاركنان دولت خبر داد.
به موجب اين بخشنامه آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي كه افزايش تا ۵۰ درصد فوق العاده‌ها و امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري را در مورد كاركنان خود اعمال نكرده‌اند، اجازه يافته‌اند در سقف اعتبارات و تخصيص ابلاغي از اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به اعمال اين افزايش‌ها اقدام كنند.

افزايش امتيازات و فوق العاده‌هاي كاركنان دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري تا پيش از اين فقط شامل كاركنان قوه قضائيه و سازمان‌هاي تابعه آن قوه و نهاد رياست جمهوري شده بود اما با ابلاغ آن به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، اين تبعيض رفع شد.


Powered by Tetis PORTAL