تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
30 شهريور 1398 18:21:18
تصويب نامه دولت به شماره 79795/ ت 56610 ه به تاريخ 1398/06/30 در خصوص آيين نامه اجرايي بند (3) قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريس و آموزشياران سوادآموزي

Powered by Tetis PORTAL