مصوبات شوراي عالي اداري
7 مرداد 1398 14:16:14
مصوبه شوراي عالي اداري با موضوع برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه هاي اجرايي به شماره 226725 مورخ 1398/4/31

Powered by Tetis PORTAL