مصوبات شوراي عالي اداري
30 مرداد 1396 15:44:40
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص انتقال وظايف تصدي و اجرايي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران به شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)، به شماره 1351890 به تاريخ 96/4/27

Powered by Tetis PORTAL