اخبار و رويدادها
24 ارديبهشت 1399 11:55:16
فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله‌اي «خريد، حمل، نصب و راه‌اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتور»

سازمان اداري واستخدامي كشور در نظر دارد مناقصه عمومي«خريد ، حمل ، نصب و راه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتور» به شماره 2099004285000003را ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. مناقصه گران براي دريافت اسناد مناقصه مي توانند از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به نشاني www.setadiran.ir  اقدام نمايند. تمامي مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، لازم است مراحل ثبت نام در سامانه ستاد را تكميل و پس از دريافت گواهي امضاي الكترونيكي ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه و شركت در مناقصه  از طريق سامانه ستاد اقدام نمايند.

  • 1-تضمين فرآيند ارجاع كار: مبلغ 000ر000ر658(ششصد و پنجاه و هشت ميليون)ريال
  • 2-تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : همزمان با انتشار نوبت دوم فراخوان
  • 3-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سامانه : تا ساعت 16:30 روز چهارشنبه مورخ 1399/02/24
  • 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد: تا ساعت 16:30 روز چهارشنبه مورخ 1399/003/07
  • 5-زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 11:00 صبح روز شنبه مورخ 1399/03/10 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و تحويل پاكت الف

نشاني: تهران خ شهيد مطهري بعد از چهارراه مفتح خ جهانتاب پلاك 44 و46 - طبقه همكف دبيرخانه مركزحراست سازمان تلفن: 85352324-021

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 41934-021. 


Powered by Tetis PORTAL