تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
16 آذر 1398 10:52:6
تصويب نامه دولت به شماره 114447/ ت 57223 ه به تاريخ 1398/09/10 در خصوص اجراي مصوبه شماره 386106 شوراي عالي اداري مورخ 1398/7/14

Powered by Tetis PORTAL