اخبار و رويدادها
3 اسفند 1399 13:16:9
دستورالعمل اعطاي يك گروه/ طبقه شغلي بالاتر و پرداخت فوق‌العاده ايثارگري بازنشستگان ابلاغ شد

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در بخشنامه‌اي به استناد به ماده (7) دستورالعمل ابلاغي شماره ۲۴۱۸۶۲ مورخ 1399/7/1  و ماده (2) دستورالعمل شماره ۳۸۲۸۵۴ مورخ 1399/7/19  و به منظور رفع مشكلات اجرايي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگي كشوري، اصلاحات و الحاقات دستورالعمل‌هاي قبلي را ابلاغ كردند.

به موجب اين بخشنامه، كليه بازنشستگان مشمول جدول گروه هاي شغلي بيست‌گانه قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و طبقات شغلي شانزده‌گانه قانون مديريت خدمات كشوري كه تاريخ بازنشستگي آنان قبل از بخشنامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ 1396/1/26 سازمان اداري و استخدامي كشور بوده است، مشروط به رعايت سقف گروه‌هاي استحقاقي سطوح مندرج در نامه فوق، از يك گروه/ طبقه شغلي بالاتر برخوردار خوواهند شد.

همچنين امتياز ايثارگري براي كليه بازنشستگان، مطابق  جدول بند (۴) بخشنامه شماره 200/4593 مورخ 1388/2/21  معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (سابق) و بخشنامه شماره ۲۵۹۰۴۷ مورخ 1398/5/15  سازمان اداري و استخدامي كشور با اعمال افزايش ۵۰ درصد موضوع بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ 1398/11/30  سازمان برنامه و بودجه كشور با ارائه گواهي‌هاي ايثارگري و رزمندگي صادره توسط مراجع قانوني ذي‌ربط از تاريخ 1399/7/1 اضافه مي‌شود. دستگاه‌هاي اجرايي زمان برقراري اولين حقوق بازنشستگي ذي‌نفعان مكلفند گواهي‌هاي فوق الذكر را از طريق سازوكاري كه صندوق بازنشستگي كشوري ظرف مدت يك هفته اعلام مي‌نمايد، به صندوق مزبور ارسال كنند.

 


Powered by Tetis PORTAL