مصوبات شوراي عالي اداري
30 مرداد 1396 15:53:45
مصوبه شوراي عالي اداري در زمينه شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليت هاي قابل واگذاري دستگاه هاي اجرايي به شهرداري ها به شماره 1351598 به تاريخ 96/4/27

Powered by Tetis PORTAL