تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
24 مرداد 1398 13:49:57
تصويب نامه دولت به شماره 64013/ ت 55821 ه به تاريخ 1398/05/24 در خصوص لزوم استفاده از كارت هوشمند ملي به عنوان كليد دسترسي به خدمات اختصاصي دستگاه هاي اجرايي

Powered by Tetis PORTAL