مصوبات شوراي عالي اداري
5 خرداد 1397 15:45:13
مصوبه شوراي عالي اداري با موضوع بهره برداري مطلوب از ساختمان ها و اراضي در اختيار دستگاه هاي اجرايي به شماره 102353 مورخ 1397/03/05

Powered by Tetis PORTAL