اخبار و رويدادها
30 فروردين 1400 15:52:37
فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي در خصوص«انجام امور خدمات پشتيباني»

سازمان اداري و استخدامي كشور در نظر دارد مناقصه عمومي«انجام امور خدمات پشتيباني» به شماره 2000004285000001 را ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. مناقصه گران براي دريافت اسناد مناقصه مي توانند از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به نشاني www.setadiran.ir  اقدام نمايند. تمامي مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، لازم است مراحل ثبت نام در سامانه ستاد را تكميل و پس از دريافت گواهي امضاي الكترونيكي ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه و شركت در مناقصه  از طريق سامانه ستاد اقدام نمايند.

  • 1-تضمين فرآيند ارجاع كار: مبلغ 000ر000ر772ر4 (چهار ميليارد و هفتصد و هفتاد و دو ميليون )ريال
  • 2-تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : همزمان با انتشار نوبت دوم فراخوان
  • 3-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سامانه : تا ساعت 14:00 روز شنبه  مورخ1400/02/11
  • 4-مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ1400/02/12
  • 5-زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ1400/02/22

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و تحويل پاكت الف

نشاني: تهران خ شهيد مطهري بعد از چهارراه مفتح خ جهانتاب پلاك 44 و46 - طبقه همكف دبيرخانه مركزحراست سازمان تلفن: 85352323-021

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 41934-021.

 


Powered by Tetis PORTAL