تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
24 مرداد 1398 11:43:19
تصويب نامه دولت به شماره 64012/ ت 55615 ه به تاريخ 1398/05/24 در خصوص حق الزحمه كاركنان آموزش فني و حرفه اي

Powered by Tetis PORTAL