تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
17 آذر 1398 21:7:19
تصويب نامه دولت به شماره 118590/ ت 57214 ه به تاريخ 1398/09/17 در خصوص اصلاح تبصره (1) جزء (6) بند (ب) تصميم نامه شماهر 56199/164820 مورخ 8اسفند 97

Powered by Tetis PORTAL