مصوبات شوراي عالي اداري
14 مهر 1398 10:13:40
مصوبه شوراي عالي اداري با موضوع بهره گيري بهينه از ظرفيت هاي موجود در «نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد» به شماره 386034 مورخ 1398/7/14

Powered by Tetis PORTAL