تصويب نامه ها و بخشنامه هاي شوراي توسعه مديريت
22 آبان 1396 10:36:0
بخشنامه به شماره 1512844 مورخ 1396/8/22 در خصوص نحوه اجراي مجازات هاي بندهاي ج ز ط ح ماده 9 قانون رسيذگي به تخلفات اداري

Powered by Tetis PORTAL