تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
19 آذر 1398 22:8:17
بخشنامه معاون اول رئيس جمهور به شماره 57070/120129 به تاريخ 1398/9/19 در خصوص دفلع از لايحه بودجه سال 1399 كل كشور و غيرمجاز بودن مقامات و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي به طرح پيشنهاد تغيير در تبصره ها، بندها و جداول

Powered by Tetis PORTAL