تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
5 بهمن 1398 12:41:31
تصويب نامه دولت به شماره 141498/ ت 56684 ك به تاريخ 1398/11/05 در خصوص اصلاح نام بهره بردار از ساختمان هاي سازمان اداري و استخدامي كشور

Powered by Tetis PORTAL