اخبار و رويدادها
27 ارديبهشت 1399 12:29:48
فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي تامين خودرو سواري با راننده

سازمان اداري واستخدامي كشور در نظر دارد جهت تجديد مناقصه، مناقصه عمومي«تامين خودرو سواري با راننده براي انجام ماموريت هاي اداري» به شماره 2099004285000004 را ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. مناقصه گران براي دريافت اسناد مناقصه مي توانند از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به نشاني www.setadiran.ir  اقدام نمايند. تمامي مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، لازم است مراحل ثبت نام در سامانه ستاد را تكميل و پس از دريافت گواهي امضاي الكترونيكي ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه و شركت در مناقصه  از طريق سامانه ستاد اقدام نمايند.

  • 1-تضمين فرآيند ارجاع كار: مبلغ 000ر956ر670 (ششصد و هفتاد ميليون و نهصد و پنجاه و شش هزار)ريال
  • 2-تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : همزمان با انتشار نوبت دوم فراخوان
  • 3-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سامانه : تا ساعت 16:30 روز سه شنبه مورخ1399/03/06
  • 4-مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ1399/03/17
  • 5-زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت10:00 صبح روز يك شنبه مورخ 1399/03/18

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و تحويل پاكت الف

نشاني: تهران – خيابان شهيدمطهري – بعد از چهارراه مفتح – خ جهانتاب  پلاك 44و46- ساختمان مركزي سازمان اداري و استخدامي كشور- طبقه همكف – دبيرخانه مركزحراست سازمان – تلفن: 85352324-021

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 41934-021.

 


Powered by Tetis PORTAL