سازمان از نگاه رسانه ها
25 آذر 1399 19:1:7
ايرنا/نحوه صدور احكام سهميه استخدام فرزندان ايثارگران و شهدا ابلاغ شد
تهران- ايرنا- بخشنامه تفسير بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به تمام دستگاه‌هاي اجرايي از سوي سازمان امور استخدامي كشور ابلاغ شد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از سازمان امور استخدامي كشور، به دنبال ابلاغ قانون تفسير بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران از سوي رييس جمهوري در ۱۵ آبان ماه سال جاري، گروه خدمات رساني به ايثارگران مشمول اين قانون مي شود و ضروري است دستگاه هاي اجرايي، اطلاعات و مستندات، وفق ضوابط و مقررات مربوط به صورت غير از استخدام رسمي در دستگاه هاي اجرايي داراي حكم كارگزيني يا قرارداد مستقيم با دستگاه بوده اند را با رعايت شرايط زير در سامانه كارمند ايران بارگذاري و ارسال كنند تا اقدام الزم نسبت به صدور شماره مستخدم براي افراد واجد شرايط به عمل آيد.

اين بخشنامه شامل پنج بند مي شود: نخست كارمند تا تاريخ ۲۹ اسفندماه سال ۹۵ در يكي از حالات غيررسمي از جمله پيماني، قرارداد كارمعين يا مشخص، قرارداد موقت كارگري در دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و عناوين مشابه در ساير دستگاه هاي اجرايي خارج از شمول قانون مديريت خدمات كشوري و يا دستگاه هاي داراي مقررات استخدامي خاص با دستگاه اجرايي قرارداد مستقيم داشته و يا براي وي حكم كارگزيني توسط دستگاه صادر شده باشد.

در بند دوم آن آمده است كه در حال حاضر فرد با دستگاه اجرايي مربوطه در يكي از حالات مندرج در بند يك، رابطه استخدامي يا بكارگيري داشته باشد.

سومين بند خاطرنشان كرده است: پست مورد نظر در تشكيلات دستگاه براي انتصاب افراد وجود داشته باشد و در صورت عدم وجود پست بالتصدي مناسب براي افراد مشمول، دستگاه اجرايي ميتواند از طريق سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه هاي اجرايي كشورنسبت به پيشنهاد تغيير عناوين پست هاي سازماني اقدام كند.

در بند چهارم آن آمده است: ايثارگر مشمول، براي انتصاب در پست هاي مشاغل تخصصي پيشنهادي دستگاه، داراي شرايط احراز شغل مربوط از نظر مدرك تحصيلي باشد و در آخر صلاحيت فرد براي استخدام رسمي قطعي به تاييد گزينش رسيده باشد.

تبصره نخست اين تفسير تاكيد مي كند كه نيروهاي ايثارگري كه به صورت قرارداد موقت بر اساس قانون كار در دستگاه هاي اجرايي بكارگيري شده اند از جمله كل كاركنان دستگاه مورد نظر و يا بخشي از آنها مشمول قانون كار باشند، در چارچوب قانون كار جمهوري اسلامي ايران به قرارداد دائم تبديل وضع مي شوند.

تبصره دوم اين قانون تاكيد كرده است: افراد شاغل در مشاغلي نظير متصدي تأسيسات، تلفنچي، نگهبان، نامه رسان، راننده، آبدارچي، آشپز، نظافتچي، سرايدار، متصدي چاپ و تكثير، پيشخدمت كه در تشكيلات مصوب دستگاه هاي اجرايي پست سازماني براي آنها در نظر گرفته نشده و شاغلان آنها مشمول قانون كار هستند، از شرط مندرج در بند سه مستثني مي باشند.

در تبصره ۳ آمده است: تمام نيروهاي مشمول قانون فوق كه در دستگاه هاي اجرايي، در وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي هستند، به رسمي قطعي تبديل وضع شوند.

در تبصره ۴ تاكيد شده است: ارسال اطلاعات و مستندات براي دريافت شماره مستخدم صرفاً براي دستگاههايي كه شماره مستخدم و شناسه از اين سازمان دريافت مي كنند، موضوعيت دارد و ساير دستگاهها نظير بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعات، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي تابعه آن، بنياد مستضعفان، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و يگان هاي نيروهاي نظامي و انتظامي كه از اين سازمان شماره مستخدم و شناسه براي كارمندان خود دريافت نكرده اند، بر اساس ضوابط و فرآيندهاي مورد عمل خود نسبت به تغيير وضعيت مشمولان اقدام خواهند كرد.

به گزارش ايرنا، در بند و قانون ۴۴ آمده است كه دستگاه هاي اجرايي موظف هستند ۲۵ درصد نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهدا و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگاني كه حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي و آزموني تامين و از ابتدا آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام كنند.

پنج درصد سهميه استخدامي به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مي يابد و در مواردي كه نياز به تخصص وجود دارد شرايط علمي بايد رعايت شود.


Powered by Tetis PORTAL