مصوبات شوراي عالي اداري
15 مهر 1398 10:0:18
مصوبه شوراي عالي اداري با موضوع تعيين شركت هاي قابل واگذاري و منظور نمودن نام شركت هاي آب و فاضلاب روستايي در فهرست بنگاه ها و فعاليت هاي گروه دوم ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصلي چهل و چهارم قانون اساسي و ضرورت انجام اصلاحات ساختاري در شركت هاي مذكور، در اجراي بند 9 ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري به شماره 386106 مورخ 1398/7/14

Powered by Tetis PORTAL