تصويب نامه ها و بخشنامه هاي شوراي توسعه مديريت
1400/5/9 بخشنامه در خصوص اضافه شدن شغل «متصدي خدمات عمومي» در مجموعه مشاغل عمومي دستگاه‌هاي اجرايي كشور به شماره 242332 مورخ 1400/05/09
1400/1/7مصوبه شوراي توسعه مديريت در خصوص اصلاح شرايط احراز رشته شغلي‌هاي كارشناس هماهنگي، پيگيري و نظارت نهاد رياست جمهوري و كارشناس امور تشريفات نهاد رياست جمهوري به شماره 264 مورخ 1400/1/07
1399/9/11مصوبه شوراي توسعه مديريت در خصوص اصلاح شرايط احراز رشته شغلي‌هاي خلبان خدمات ويژه، كارشناس ارتباطات و خدمات فرودگاهي خدمات ويژه، كارشناس امور فني و عمومي هواپيماي خدمات ويژه،كارشناس ايمني زميني خدمات ويژه، كارشناس عمليات پرواز خدمات ويژه، كارشناس مراقبت پرواز خدمات ويژه، كاردان امور فني و عمومي هواپيماي خدمات ويژه و كاردان خدمات فرودگاهي خدمات ويژه به شماره 377384 مورخ 1399/09/11
1399/8/27مصوبه شوراي توسعه مديريت در خصوص نحوه كسر كسور بازنشستگي مستخدمين مامور به سازمان‌هاي بين المللي به شماره 374929 مورخ 1399/08/27
1399/7/21 بخشنامه در خصوص بازنگري عناوين مشاغل عمومي دستگاه‌هاي اجرايي كشور به شماره 368668 مورخ 1399/7/21
1399/7/20بخشنامه در خصوص عناوين مشاغل عمومي به شماره 368668 مورخ 1399/07/20
1399/7/1مصوبه شوراي توسعه مديريت در خصوص اصلاح شرايط احراز رشته شغلي‌هاي كارشناس امور قضاي نيروهاي مسلح، كارشناس امور دفتر قضايي، كارشناس مددكار اجتماعي نيروهاي مسلح و كاردان امور قضايي نيروهاي مسلح در سازمان قضايي نيروهاي مسلح به شماره 343661 مورخ 1399/07/01

مشاغل اختصاصي دستگاه هاي اجرايي

J
I
K
A
B
Powered by Tetis PORTAL