تصويب نامه ها و بخشنامه هاي شوراي توسعه مديريت
1397/3/28بخشنامه به شماره 144189 مورخ 1397/3/28 در خصوص تبديل وضعيت كارمندان رسمي آزمايشي به رسمي
1396/6/18بخشنامه به شماره 1498676 مورخ 1396/8/15 با موضوع بهره گيري از توانمندي هاي زنان و جوانان مستعد كشور براي تصدي پستهاي مديريت حرفه اي و افزايش سهم و نقش آنان در مديريت اجرايي كشور
1396/4/17بخشنامه به شماره 200/93/5271 مورخ 93/4/17 در خصوص امكان كسر حق بيمه از اضافه كار كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري
1394/6/21تصويب نامه به شماره 126339 مورخ 1394/6/21 در خصوص ضوابط رتبه بندي حرفه اي مشمولين طرح طبقه بندي مشاغل معلمان
1393/12/24بخشنامه به شماره 170061 مورخ 1393/12/24 در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامي مدارك تحصيلي ماخوذه در حين خدمت كارمندان دولت
1393/9/11 بخشنامه به شماره 200/93/12175 مورخ 1393/1/11 در خصوص دستورالعمل تعيين وضعيت كارمندان آزمايشي
1393/7/22مصوبه در خصوص امكان احتساب مصوبات هيات هاي امنا .....دائر برافزايش فوق العاده ويژه اعضاء هيات علمي در تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه به شماره 9941/93/233

مشاغل اختصاصي دستگاه هاي اجرايي

Powered by Tetis PORTAL