مصوبات شوراي عالي اداري
1398/7/15مصوبه شوراي عالي اداري با موضوع تعيين شركت هاي قابل واگذاري و منظور نمودن نام شركت هاي آب و فاضلاب روستايي در فهرست بنگاه ها و فعاليت هاي گروه دوم ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصلي چهل و چهارم قانون اساسي و ضرورت انجام اصلاحات ساختاري در شركت هاي مذكور، در اجراي بند 9 ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري به شماره 386106 مورخ 1398/7/14
1398/7/14مصوبه شوراي عالي اداري با موضوع بهره گيري بهينه از ظرفيت هاي موجود در «نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد» به شماره 386034 مورخ 1398/7/14
1398/5/7مصوبه شوراي عالي اداري با موضوع برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه هاي اجرايي به شماره 226725 مورخ 1398/4/31
1397/6/14مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص نظامنامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني به شماره 302550 به تاريخ 97/6/14
1397/6/14مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص برنامه جامع اصلاح نظام اداري-دوره دوم به شماره ۳۰۲۵۹۶ و تاريخ ۱۳۹۷/۶/۱۴​
1397/6/7مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 1/12/8784 مورخ 1377/06/07
1397/3/5 مصوبه شوراي عالي اداري با موضوع بهره برداري مطلوب از ساختمان ها و اراضي در اختيار دستگاه هاي اجرايي به شماره 102353 مورخ 1397/03/05
1397/2/23مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ايجاد سازمان ملي مهاجرت به شماره 73229 به تاريخ 1397/2/23
1396/12/28مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ضوابط تأمين دستياران ستادي دستگاه هاي اجرايي كشور
1396/12/2مصوبه اصلاحي ساماندهي موسسات آموزشي علمي كاربردي كشور
1396/11/17مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تعيين تكليف موسسات آموزشي و پژوهشي دستگاه هاي اجرايي، موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري
1396/5/30مصوبه شوراي عالي اداري در زمينه شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليت هاي قابل واگذاري دستگاه هاي اجرايي به شهرداري ها به شماره 1351598 به تاريخ 96/4/27
1396/5/30مصوبه شوراي عالي اداري در مورد انتزاع «مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور» از شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران به شماره 1351761 به تاريخ 96/4/27
1396/5/30مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي به شماره 1351824 به تاريخ 96/4/27
1396/5/30مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص انتقال وظايف تصدي و اجرايي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران به شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)، به شماره 1351890 به تاريخ 96/4/27

Powered by Tetis PORTAL