مصوبات شوراي عالي اداري
1400/5/4 مصوبه شوراي عالي اداري در مورد طرح«برنامه جامع اصلاح نظام اداري- دوره دوم» به شماره 23090 مورخ 1400/05/04
1399/12/18 مصوبه شوراي عالي اداري در مورد طرح«ابطال مصوبه اصلاح دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي» به شماره 397371 مورخ 1399/12/18
1399/11/20 مصوبه شوراي عالي اداري در مورد طرح«ساده سازي مراحل شروع كسب و كار» به شماره390825 مورخ 1399/11/20
1399/10/27 مصوبه شوراي عالي اداري در مورد اضافه‌شدن يك تبصره به بند اول ماده (۲) تصويب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ اين شورا به شماره 386060 مورخ 1399/10/27
1399/10/27​مصوبه شوراي عالي اداري در مورد تسريع در انجام «اصلاحات فرآيندي در نظام اداري» به شماره 386059 مورخ 1399/10/27
1399/10/27 مصوبه شوراي عالي اداري در مورد دستورالعمل مديريت دانش در دستگاه‌هاي اجرايي به شماره 386056 مورخ 1399/10/27
1399/2/1مصوبه شوراي عالي اداري در مورد واگذاري اختيارات مرتبط با نگهداري و بهره برداري از اماكن ورزشي متعلق به اداره كل ورزش و جوانان استانها كه در روستاها واقع هستند به دهياري ها و سازمانهاي مردم نهاد به شماره 31011 مورخ 1399/2/1
1399/2/1مصوبه شوراي عالي اداري در مورد تغيير عنوان شوراي عالي عشاير به شوراي عالي عشاير و توسعه روستايي به شماره 30937 مورخ 1399/2/1
1399/2/1مصوبه شوراي عالي اداري در مورد اصلاح ساختار سازماني ، حذف واحدهاي موازي و سازماندهي مراكز و موسسات تحقيقات وابسته به وزارت جهاد كشاورزي به شماره 30822 مورخ 1399/2/1
1398/7/15مصوبه شوراي عالي اداري با موضوع تعيين شركت هاي قابل واگذاري و منظور نمودن نام شركت هاي آب و فاضلاب روستايي در فهرست بنگاه ها و فعاليت هاي گروه دوم ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصلي چهل و چهارم قانون اساسي و ضرورت انجام اصلاحات ساختاري در شركت هاي مذكور، در اجراي بند 9 ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري به شماره 386106 مورخ 1398/7/14
1398/7/14مصوبه شوراي عالي اداري با موضوع بهره گيري بهينه از ظرفيت هاي موجود در «نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد» به شماره 386034 مورخ 1398/7/14
1398/5/7مصوبه شوراي عالي اداري با موضوع برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه هاي اجرايي به شماره 226725 مورخ 1398/4/31
1397/6/14مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص نظامنامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني به شماره 302550 به تاريخ 97/6/14
1397/6/14مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص برنامه جامع اصلاح نظام اداري-دوره دوم به شماره ۳۰۲۵۹۶ و تاريخ ۱۳۹۷/۶/۱۴​
1397/6/7مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 1/12/8784 مورخ 1377/06/07

Powered by Tetis PORTAL