خدمات الكترونيك

ساختار و اركان فصلنامه


صاحب امتياز :   

                   سازمان اداري و استخدامي كشور

 

مدير مسئول:

                  جناب آقاي مهندس جمشيد انصاري(رييس سازمان اداري و استخدامي كشور)

 

اعضاي شوراي سياستگذاري:

 

معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان- جناب آقاي مهندس داود ملايي( رييس شورا)؛

رييس مركز آموزش مديريت دولتي -سركار خانم دكتر احمدي پور؛

معاون سرمايه انساني سازمان - جناب آقاي سيد صدرالدين صدري؛

معاون نوسازي اداري سازمان - جناب آقاي علي صفدري؛

رييس حوزه رياست، روابط عمومي و بين الملل - جناب آقاي محمد آقاجاني؛

رئيس امور مديريت عملكرد و ارتقاء فرهنگ سازماني آقاي دكتر علاءالدين رفيع زاده 

آقاي دكتر سيد مهدي ميرحسيني

آقاي دكتر آرين قلي پور

رييس امور مطالعات نظام ها و فناوري هاي مديريتي - آقاي دكتر رحمت اله پاكدل ( دبير).

 

شرح وظايف شوراي سياستگذاري:

 

* بررسي، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد خط مشي ها و سياست هاي كلي فصلنامه با توجه به اهداف و ماموريت هاي آن؛

* بررسي و تاييد چارچوب ها و محورهاي موضوعي مورد تاكيد هر فصل از فصلنامه؛

* بررسي و اتخاذ تدابير لازم در جهت هماهنگي و همسوئي محتوا و فعاليت هاي نشريه با نيازهاي نظام اداري و مديريت عمومي كشور با ملحوظ داشتن اولويت؛

* تاييد ضوابط و نحوه پذيرش مقاله هاي دريافتي و چگونگي داوري مقالات؛

* انتخاب نهايي مقاله ها و گزارشهاي علمي- پژوهشي براي درج در فصلنامه پس از طي فرايند داوري؛

* تصميم گيري در خصوص انتشار ويژه نامه ها و نيز ارائه پيشنهادهايي در خصوص زمان انتشار و شمارگان آن؛

* اتخاذ تصميم در خصوص نحوه مديريت چاپ و انتشار و ساير امور اجرايي فصلنامه؛

* بررسي پيامدهاي فعاليت فصلنامه و اتخاذ تدابير لازم براي پيشرفت و حسن جريان امور مربوطه؛

* بررسي و ارائه طريق در خصوص چگونگي همكاري فصلنامه با نهادهاي علمي، پژوهشي، آموزشي و حرفه اي و نشريات مرتبط؛

نحوه تشكيل جلسات شوراي سياستگذاري و داوري مقالات به پيشنهاد سردبير به تصويب شوراي سياستگذاري خواهد رسيد.

 

سردبير :

آقاي دكتر رحمت اله پاكدل (رئيس امور مطالعات نظام ها و فناوري هاي مديريتي)

 

وظايف سردبير :

*هدايت و تدوين محتوي فصلنامه بر پايه خط مشي هاي شوراي سياستگذاري

* مديريت امور سايت و امور الكترونيكي فصلنامه با هماهنگي واحد هاي ذيربط

* مديريت و هدايت عوامل داخلي و دبير بخش هاي مختلف فصلنامه

* پيشنهاد انتشار ويژه نامه و نيز ارائه پيشنهادهايي در خصوص زمان انتشار و شمارگان آن به شوراي سياستگذاري

* پيشنهاد ضوابط پذيرش مقاله هاي دريافتي و چگونگي داوري مقالات به شوراي سياستگذاري

*  فراهم كردن زمينه تهيه و انتخاب مقالات مناسب براي درج در فصلنامه

* انتخاب مقالات مورد تاييد شوراي سياستگذاري جهت درج در هر شماره فصلنامه و ترتيب آنها

* پيشنهاد داوران مقالات و معرفي آنها به شوراي سياستگذاري فصلنامه

* تاييد نهايي داوران پيشنهادي مقالات

* تصميم گيري در خصوص قابل ارجاع يا غيرقابل ارجاع بودن مقالات براي داوري

* طرح مقالات و ارائه نتايج داوري ها در شوراي سياستگذاري

* اعلام نظرات اصلاحي داوران و مكاتبات مرتبط با آن بصورت محرمانه

* اجراي مصوبات داخلي شوراي سياستگذاري در چارچوب اساسنامه

* دعوت و تشكيل منظم جلسات و ارسال صورت جلسات براي شوراي سياستگذاري

* ارائه گزارش فعاليت هاي سالانه به شوراي سياستگذاري

* پيشنهاد تعرفه هاي پرداختي به داوران، مديرداخلي و مقاله دهندگان به مديرمسئول

* انجام مكاتبات مربوط به چاپ و انتشار فصلنامه با مراكز مسئول

 

مدير اجرايي:

آقاي رضا مهديان

 

وظايف مدير اجرايي:

* هدايت امور سايت و امور الكترونيكي فصلنامه با هماهنگي واحد هاي ذيربط

* دريافت مقالات و ارسال پاسخ شوراي سياستگذاري، سردبير و داوران براي نويسندگان

* انجام هماهنگي لازم  براي تشكيل ميزگردها و مصاحبه هاي فردي و گروهي

* ارسال مطالب تصويب شده بطور منظم براي صفحه بندي ، ويراستاري و ارسال به چاپخانه

* نظارت بر امور داخلي فصلنامه و اداره كاركنان فني،هنري، اداري و خدماتي بنحوي كه هيچگونه تاخير و يا بي نظمي در انتشار مجله نباشد

* پاسخ نامه ها، صدور گواهي و تامين ارتباطات بين فصلنامه و ساير ذينفعان با نظر سردبير

* تنظيم آمار دقيق از تعداد مجلات چاپ شده در هر شماره و تعداد مجلات فروش رفته

* سنجش افكار و نظر خواهي درباره فصلنامه و پيشنهاد راه حل هاي اصلاحي به سردبير جهت ارائه به مديرمسئول و شوراي سياستگذاري

* ساير وظايفي كه بنا به تشخيص مدير مسئول و سردبير به وي محول خواهد شد.

 

شوراي نويسندگان:

دكتر بهزاد ابوالعلايي

دكتر سيد علي صدرالسادات

دكتر محمد ابويي اردكان

دكتر مهدي هداوند

دكتر حميد كلانتري

دكتر علي اصغر پورعزت

دكتر حسن عابدي جعفري

خانم دكتر رويا طباطبايي

دكتر بهروز زارعي

دكتر فرهاد عليپور

دكتر نورمحمديعقوبي

دكتر عباسعلي حاج كريمي

دكتر ميرعلي سيد نقوي

دكتر ابوالحسن فقيهي

دكتر جليل يونسي

دكتر مجيد پسران قادر

دكتر مهدي مرتضوي

دكتر سيداحمد طباطبايي

دكترعلي اله قنبري

دكترعمران رمضاني

مهندس ابراهيم صادقي

دكتر نسترن علئي

دكتر محمد محمدي

مهندس يوسف رضوي

دكتر علي پيران نژاد

دكتر رحمت الله قلي پور

دكتر رضا واعظي

 

ويراستاري:

علمي: آقاي پرويز بلقيسي

ادبي:--

 

مسئول توزيع، پخش و اشتراك:

واحد روابط عمومي

 

دوره انتشار:

فصلنامه

 

قطع و اندازه نشريه :

A4

گستره انتشار:

دستگاه هاي اجرايي

محل انتشار :

تهران

شمارگان توزيع :

1000 نسخه 
Powered by Tetis PORTAL