خدمات الكترونيك

آنچه در لينك زير مشاهده مي نمائيد چكيده اي از مجموعه مطالب ارائه شده در شماره دوم دوره جديد فصلنامه تحول اداري است. براي دريافت و مطالعه كامل مطالب ارائه شده در اين شماره مي توانيد از آدرسhttps://aro.gov.ir  مشترك فصلنامه تحول اداري شويد. 

                                

 

                              طراحي مدل مفهومي مديريت دانش  دستگاههاي اجرايي

                              كارآفريني سازماني،گامي به سوي دولت كار آفرين

                              استاندارد سازي خدمات دولتي

                              بررسي گزارش شاخص جهاني حكمراني خوب با تاكيد بر جايگاه ايران

                            

                               نقش و جايگاه زنان در نظام اداري و مديريت كشور

                               مديريت سرمايه انساني

                             

                                طرح راهبري يكپارچه مديريت دانش در وزارت نيرو

                              

                                آموزه هاي سياستي براي توسعه اقتصادي با رويكرد سرمايه اجتماعي

                                بهبود كيفيت مقررات ،تصميمات

                                معرفي كتاب

                             

                                فراخوان مقالات و تجربيات موفق

 
Powered by Tetis PORTAL