خدمات الكترونيك

فراخوان و ارسال مقاله

فراخوان مقاله و تجربيات موفق فصلنامه تحول اداري

فصلنامه تحول اداري، نشريه تخصصي سازمان اداري و استخدامي كشور، بنا بر تاكيدات جناب آقاي مهندس انصاري معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان، در قالب جديد و با رويكردهاي نوين منتشر گرديده است. اين فصلنامه در نظر دارد تا مقالات، كتابها و تجربيات موفق مرتبط با موضوع سياستهاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون مديريت خدمات كشوري، برنامه هاي اصلاح و توسعه نظام اداري، توسعه رهبري و مديران آينده در بخش دولتي، ساختار و سازماندهي در بخش دولت، توسعه سرمايه انساني، دولت الكترونيك، نظامهاي مديريتي نوين، سلامت و شفافيت اداري، فرهنگ سازماني در نظام اداري، نظامهاي تنظيم گري، مديريت توسعه استعدادها، رويكردهاي مديريت هزينه نيروي انساني، آينده پژوهي در مديريت سرمايه انساني، مديريت شايستگي و شايسته پروري، حرفه اي گرايي در مديريت، جانشين پروري و فناوريهاي مديريتي را بازتاب دهد. علاقه مندان مي توانند موضوعات پيشنهادي، مقالات كاربردي و تجربيات مورد نظر خود را براي بررسي و انتشار به دبيرخانه فصلنامه ارسال نمايند. خاطر نشان مي سازد اطلاعات تفصيلي در خصوص فصلنامه در پرتال سازمان اداري و استخدامي كشور به نشاني https://aro.gov.ir و در بخش امور مطالعات نظامها و فناورهاي مديريتي قابل دسترسي و مشاهده مي باشد. از اساتيد و پژوهشگران علاقه مند به مسائل نظام اداري دعوت مي نمايد براي مشاركت در توليد محتواي فصلنامه، مقالات و مطالعات كاربردي و پژوهش هاي علمي خود در حوزه نظام اداري را به آدرس پست الكترونيكي (tahavol@arogov.ir) ارسال فرمايند.

ضوابط و شرايط پذيرش مقالات در فصلنامه تحول اداري

از نويسندگان محترم كه علاقه مند ارسال مقالات خود به فصلنامه هستند، درخواست مي شود ضمن رعايت ضوابط و چهارچوب هاي تعيين شده، مقالات خود را به در قالب محورهاي موضوعي زير به دبيرخانه فصلنامه تحول اداري ارسال نمايند. لازم به ذكر است مقالات پس از داوري، قابل نشر در اين فصلنامه خواهد بود.

محورهاي موضوعي

 • 1- سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري
 • 2-قانون مديريت خدمات كشوري
 • 3-برنامه هاي اصلاح و توسعه نظام اداري
 • 4-نظريه هاي دولت و سياست گذاري عمومي
 • 5-نظام هاي تنظيم گري
 • 6-تئوري ها و رويكردهاي مديريت بخش عمومي
 • 7-مهندسي نقش و ساختار دولت
 • 8-مديريت سرمايه انساني
 • 9-توسعه دولت الكترونيك و مديريت فرايندهاي سازماني
 • 10- مديريت عملكرد در نظام اداري
 • 11- حقوق شهروندي در نظام اداري
 • 12- مديريت بهره وري نظام اداري و اجرايي كشور
 • 13- ارائه خدمات عمومي در فضاي رقابتي
 • 14- نظارت و ارزيابي در نظام اداري
 • 15- نظام ها و فناوري هاي مديريتي نوين
 • 16- سلامت و شفافيت اداري
 • 17- مديريت اطلاعات نظام اداري
 • 18- فرهنگ سازماني در نظام اداري
 • 19- جانشين پروري و تربيت مديران آينده
 • 20- مديريت توسعه استعدادها
 • 21- رويكردهاي مديريت هزينه سرمايه انساني
 • 22- آينده پژوهي در مديريت سرمايه انساني
 • 23- مديريت شايستگي و شايسته پروري
 • 24- حرفه اي گرايي در مديريت

شرايط پذيرش مقاله

 • 1-با اهداف فصلنامه تناسب داشته باشند.
 • 2-ويژگي مقالات علمي پژوهشي يا علمي ترويجي را داشته باشند.
 • 3-داراي فهرست منابع و ماخذ مستند و اطلاعات كتاب شناختي معتبر باشند.
 • 4-قبلا در نشريه هاي داخلي و خارجي يا مجموعه مقالات سمينارها و مجامع علمي چاپ نشده يا بطور همزمان براي انتشار به جايي ديگر واگذار نشده باشند.

ساير ضوابط فصلنامه

 • 1-دريافت مقاله بصورت الكترونيكي مي باشد.
 • 2-مقاله هاي ارسالي مورد ارزيابي داوران تعيين شده از طرف شوراي نويسندگان قرار خواهند گرفت و پذيرش نهايي آنها منوط به تاييد شوراي نويسندگان است.
 • 3-حق ويرايش مقاله هاي پذيرفته شده براي فصلنامه محفوظ است.
 • 4-مسئوليت مطالب، نظريات و اطلاعات ارائه شده در مقاله ها و صحت و سقم آنها برعهده مولف، مولفان و مترجم است.
 • 5-مقاله هاي دريافت شده به مولف يا مؤلفان و مترجم بازگردانده نمي شوند.

نحوه نگارش مقاله

 • 1-مقاله حداقل 10 و حداكثر در 15 صفحه A4 با فاصله خطوط Single و حاشيه هاي 3 سانتي متر از هر طرف در نرم افزار Wordتايپ و تنظيم گردد.
 • 2-نوع قلم فارسي و انگليسي و اندازه آنها مطابق جدول زير استفاده شود.
 • 3-اصول نگارش زبان فارسي بطور كامل رعايت شده و از به كاربردن اصطلاحات انگليسي كه معادل فارسي آنها در فرهنگستان زبان فارسي تعريف شده اند، حتي الامكان پرهيز گردد.

 

بخش

نام قلم

اندازه قلم

عنوان مقاله

Nazanin B پر رنگ

14

متن مقاله

Nazanin B

11

عناوين بخش­هاي مقاله

Nazanin B پر رنگ

12

نام مولفان

Nazanin B پر رنگ

12

كلمه چكيده و كلمات كليدي

Nazanin B پر رنگ

12

عناوين جداول و اشكال

Nazanin B پر رنگ

11

متن جداول و شكل ها و منابع

Nazanin B

11

متن انگليسي

Times New Roman

يك واحد كمتر از اندازة

فارسي در هر موقعيت

نحوه تنظيم مقاله

 • 1-صفحه اول مقاله موارد زير را شامل گردد.
  • عنوان مقاله به فارسي، در سطر بعد نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان به ترتيب نويسنده يا مترجم اصلي، نويسنده يا مترجم دوم و بقيه
  • مرتبه علمي و سازماني متبوع آنها در پاورقي اولين صفحه درج گردد.
  • عكس پرسنلي مولف و يا مولفان و يا مترجمين
  • نشاني (آدرس پستي و كدپستي)، تلفن، دورنگار، و پست الكترونيك مسئول مكاتبات مقاله و تاريخ ارسال مقاله در پا نويس صفحة اول مشخص شود.
  • چكيده ساختارمند بوده و شامل بخش هايي از قبيل هدف مطالعه، روش، يافته ها و نتايج باشد. لذا از اشاره به مراجع و استفاده از پاورقي در چكيده خودداري فرماييد. 
  • چكيده فارسي در حداكثر 200 كلمه به همراه كليدواژه ها
  • چكيده انگليسي و كليدواژه  هاي انگليسي در صفحه مجزا
  • تعداد كلمات كليدواژه فاريسي و انگليسي حداكثر 5 و حداقل 3 كليد واژه كه با استفاده (،) از هر واژه جدا شود.
 • 2-ساختار متن اصلي مقاله حتي المقدور بخش هاي زير را شامل گردد.

  مقالات ترويجي

  • مقدمه
  • پيشينه و ادبيات نظري
  • بحث و بررسي
  • نتيجه گيري
  • منابع و ماخذ

   مقالات پژوهشي

  • مقدمه و بيان مسئله
  • پيشينه و ادبيات نظري
  • روش تحقيق
  • يافته هاي پژوهش
  • بحث و بررسي
  • نتيجه گيري و پيشنهادها
  • منابع و ماخذ
 • 3-نحوة درج جداول و نمودارها
  • جداول و نمودارها به ترتيب شماره گذاري شده و در متن مقاله در جاي خود مورد استفاده قرار گيرند.
  • عنوان تمام جداول در بالا و نمودار ها در پايين آنها درج شوند.
  • ذكر مرجع در كنار عنوان جداول و نمودار ها ضروري است.
 • 4-نحوة درج ساير موارد
  • نمادگذاري ها و زيرنويس ها در پايين هر صفحه درج شود.
  • ضمائم و يادداشت ها در انتهاي مقاله و بعد از مراجع آورده شوند.
 • 5-شيوة تنظيم مراجع

  در متن مقاله مراجع (با نام مؤلف و سال) اشاره شده و در زيرنويس هر صفحه به زبان اصلي آورده شوند، سپس مراجع به ترتيب حروف الفبا و با شروع از مراجع زبان فارسي و سپس مراجع زبان انگليسي، مرتب شده و در انتهاي مقاله آورده شوند. ضروري است تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند.

 • 6-شيوه استناد:

  فهرست منابعي كه در مقاله استفاده شده است در انتهاي مقاله با رعايت حروف الفبا مبتني بر روش (APA) به شرح زير ارايه شود.

  • كتاب ها

   الف) تاليف: نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، نام، (سال انتشار). عنوان كتاب، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر

   • ب‌)ترجمه: نام خانوادگي نويسنده، نام، (سال انتشار). عنوان كتاب، نوبت چاپ، نام كامل مترجم، محل انتشار: نام ناشر
  • مقالات
   نام خانوادگي نويسندگان، نام (سال انتشار). عنوان مقاله، نام مجله، دوره و شماره مجله، شماره صفحات مقاله

توضيح
 
عنوان كتابها، نام مجلات و روزنامه ها با قلم (ايتاليك) تايپ شود. در صورتيكه تعداد نويسندگان بيش از دو نفر باشند نام خانوادگي نويسنده اول ذكر گردد و در پي آن براي منابع فارسي (و ديگران) و منابع لاتين (et al) ذكر گردد.

راهنماي نگارش تجارب موفق

از كليه دستگاه هاي اجرايي، مديران، كاركنان و صاحبان تجربه در بخش دولتي دعوت مي شود تجربيات ارزشمند خود در زمينه اجراي طرح ها و پروژه هاي موفق، پياده سازي مدلهاي نوين، اجراي موفق برنامه هاي تحول اداري و يا حل يك مساله و مشكل اساسي در سازمان هاي دولتي را به منظور به چاپ و اشتراك گذاري به دبيرخانه فصلنامه تحول اداري ارسال نمايند. همچنين از علاقه مندان تقاضا مي شود تا تجربيات خود را بر اساس ساختار كلي نگارشي زير تنظيم نمايند.

 ساختار كلي براي نگارش تجربه موفق

 1. مقدمه شامل معرفي سازمان و معرفي تجربه موفق ارائه شده به صورت خلاصه
 2. تعريف واژه ها و اصطلاحات
 3. تشريح رخداد/ مساله اصلي/ فرصت بلااستفاده بعنوان نقطه شروع
 4. تبيين اهميت و ارزش تجربه رخ داده در حل مساله يا بهره مندي از ظرفيت موجود
 5. قلمرو (زمان و مكان) وقوع تجربه و مستندسازي آن
 6. تشريح چگونگي اعمال تجربه و مستندسازي آن ( اعم از قدامات انجام شده براي حل مساله و يا بهره مندي از فرصت، وضعيت سازمان/ شركت و بخش مربوطه (در ارتباط با مساله) قبل و پس از تجربه و ...)
 7. احصاء دستاوردهاي كمي و كيفي تجربه موفق در عمل
 8. ارائه پيشنهادات كاربردي

 

 

 

 
Powered by Tetis PORTAL