معاون نوسازي اداري
3 تير 1396 10:19:54
وظايف معاونت نوسازي اداري

 

  • سياست گذاري و تنظيم خط مشي­ها، راهبردها و تدابير عمومي نوسازي دولت در حوزه ساختارهاي سازماني، توسعه دولت الكترونيك، مديريت عملكرد و ارتقاء فرهنگ سازماني.
  • نظارت راهبردي بر چگونگي برنامه ها و فعاليت­ها در انطباق با سياستها، قوانين و مقررات در حوزه­هاي مذكور.
  • راهبري مطالعات و بررسي­هاي لازم و ارائه خط مشي­ها، مدل­ها، چارچوب­ها، طرح­ها و پيشهادهاي مناسب و مقتضي در خصوص ساختار اداري و تشكيلات دستگاههاي اجرايي و كلان دولت.
  • تدوين سياست­ها و راهبردهاي معطوف به ايجاد زير ساخت­هاي لازم بمنظور توسعه دولت الكترونيك.
  • راهبري و هدايت مطالعات و بررسي­هاي لازم مربوط به استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي و بهبود عملكرد مديريت و سازمان.
  • سياست گذاري و برنامه ريزي­هاي لازم در جهت ايجاد و ارتقاء فرهنگ سازماني.
  • برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم و تنظيم راهبردها و راهكارهاي عمومي مؤثر براي بهره­گيري از توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در اصلاح فرآيندهاي انجام كار.
  • انجام ساير وظايف و ماٌموريت­ها كه در اجراي قوانين و مقررات به حوزه مسئوليت­هاي اين معاونت محول مي­گردد.
  • نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در زمينه هاي فوق و اخذ گزارش از واحدهاي زير نظر و ارائه گزارشهاي دوره اي به رياست سازمان بمنظور شناخت بازخورد ، بازدهي آنها و رفع مشكلات احتمالي.

 

 


Powered by Tetis PORTAL