5 فروردين 1399 21:52:20
با تصويب ستاد ملي مديريت كرونا و تاييد رييس جمهور نحوه حضور كاركنان دولت در دستگاه‌هاي اجرايي تا 15 فروردين مشخص شد

سازمان اداري و استخدامي كشور بر اساس مصوبه ستاد ملي مديريت كرونا كه به تاييد رييس جمهور رسيده است در خصوص حضور يك سوم كاركنان دستگاه‌هاي اجراي اعلام كرد: كاهش حضور دو سوم كاركنان از طريق نوبت‌بندي و اعطاي مرخصي صورت گرفته و اين مرخصي جزء مرخصي استحقاقي كاركنان محسوب نخواهد شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري،‌معاون رئيس جمهور در بخشنامه‌اي سازوكار مصوبه ستاد ملي مديريت كرونا را به كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ كرد.

در اين بخشنامه تصريح شده است: وزراء و روساي دستگاه‌هاي اجرايي ضمن تعيين و اعلام عناوين خدمات عمومي ضروري حوزه مسئوليت دستگاه متبوع خود، نسبت به شيفت‌بندي كاركنان به نحوي اقدام كنند كه خدمات عمومي ضروري با حضور روزانه حداقل يك سوم كاركنان ارائه شود.

در اين بخشنامه آمده است: تعداد كاركنان حاضر در محيط‌هاي اداري از طريق نوبت‌بندي و اعطاي مرخصي و يا انجام دوركاري به ميزان تا دوسوم كاهش يابد.

در بخشنامه ابلاغي رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تاكيد شده است كه «مرخصي موضوع اين بخشنامه جزء مرخصي استحقاقي كاركنان محسوب نخواهد شد».

شايان ذكر است ستاد ملي مديريت كرونا در بند 10 مصوبه مورخ 5 فروردين 1399 كه به تاييد رياست محترم جمهوري رسيده ، آورده است: با توجه به ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومي در عين كاهش تردد و تجمع، با تشخيص وزرا، روساي سازمان‌ها و مديران در كليه دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌ها و بيمه‌ها به گونه‌اي عمل شود كه حداقل يك سوم نيروها به طريق شيفت‌بندي تا 15 فروردين در محل كار حضوريابند و بقيه به صورت دوركاري به خدمات خود ادامه دهند يا به آنان مرخصي اعطا شود.

دريافت فايل بخشنامه شماره ۱۲۳۵ مورخ ۹۹/۱/۵


Powered by Tetis PORTAL