19 ارديبهشت 1397 12:10:8
اطلاعيه مهم سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص سامانه حقوق و دستمزد

سازمان اداري و استخدامي كشور در راستاي اجرايي شدن ماده 29 قانون برنامه توسعه در خصوص راه اندازي سامانه حقوق و و مزايا اطلاعيه اي صادر كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور متن اين اطلاعيه بدين شرح است:

به منظور فراهم شدن بستر اجراي ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر راه اندازي سامانه حقوق و مزايا و امكان تجميع كليه پرداختها به مقامات، روسا و مديران كليه دستگاه هاي اجرايي، سامانه مذكور توسط سازمان اداري استخدامي طراحي، توليد و راه اندازي و مراتب بانضمام دستورالعمل نحوه بهره برداري آن طي بخشنامه شماره 66111 مورخ 1397/2/18 به تمامي دستگاه هاي مشمول ماده مذكور ابلاغ شد.

به موجب بخشنامه ابلاغي و دستورالعمل آن كليه دستگاه هاي بايد پس از اخذ نام كاربري و شناسه ورود، با مراجعه به سايت سازمان، قالب اطلاعات كليه اقلام پرداختي (شامل حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزينه‌ها، كمك ‌هزينه‌ها، كارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي و ساير مزايا به مقامات، روسا و مديران و كاركنان) را از سامانه مذكور دريافت و پس از استقرار در سامانه اطلاعاتي خود نسبت به ورود، تكميل و ثبت اطلاعات اقلام پرداختي از ابتداي سال 1397 اقدام نمايند. برابر مفاد بخشنامه دستگاه هاي اجرايي موظفند در بازه زماني بيست و پنجم هرماه و تا حداكثر پنجم ماه بعد اطلاعات پرداختي به مقامات، روسا و مديران و كاركنان را در سامانه اطلاعاتي خود ثبت نموده و همزمان در سامانه حقوق و مزاياي سازمان نيز بارگذاري نمايند.

در دستورالعمل نحوه بهره برداري و بارگذاري سامانه، ضمن تشريح فرايند ورود به سامانه و ثبت اطلاعات مربوط به حقوق و مزايا، نحوه دريافت نام كاربري و شناسه ورود به سامانه توسط دستگاه هاي اجرايي نيز مشخص گرديده است. دستگاه هاي اجرايي حداكثر به مدت ده روز از تاريخ ابلاغ بخشنامه فرصت دارند تا نام كاربري و شناسه ورود به سامانه را از مراجع مشخص شده دريافت نمايند.

در ادامه اين اطلاعيه مراجع اعطاي  نام كاربري و شناسه ورود دستگاه هاي مشمول به سامانه را بدين شرح اعلام كرده است:

*  دفتر مقام معظم رهبري، وزارتخانه ها، سازمانهاي مستقل زير نظر رئيس جمهور، شوراي نگهبان قانون اساسي، قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، قرارگاه هاي سازندگي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي از طريق سازمان اداري و استخدامي كشور

*  بنيادها، نهادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند از طريق دفتر مقام معظم رهبري

*  سازمانها و موسسات وابسته به قوه قضاييه از طريق وزارت دادگستري

*  نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سازمان‌ها و مراكز وابسته به مجلس شوراي اسلامي از طريق هيات رئيسه مجلس

* شركت‌ها و موسسات وابسته و تابعه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

* سازمان‌ها، موسسات و ادارات وابسته و تابعه دستگاه‌هاي اجرايي(ملي و استاني) از طريق دستگاه‌هاي اجرايي اصلي مربوطه

* دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي عالي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از طريق وزارتخانه مربوط

* دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و موسسات پژوهشي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق وزارتخانه مربوط

* شهرداري‌هاي سراسر كشور از طريق سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

* بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت هاي بيمه دولتي از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي

* شركت‌هاي دولتي و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ( اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته باشند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند.) و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از طريق وزارتخانه مربوط

* در صورتيكه دستگاه هايي مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بوده و نام آنها در مراجع فوق ذكر نشده باشد، بايد حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ صدور بخشنامه، نماينده ذيصلاح و تام الاختيار خود را به صورت مكتوب براي اخذ نام كاربري و شناسه عبور به سازمان اداري و استخدامي كشور ( مركز هوشمند سازي و فناوري اطلاعات ) معرفي نمايند.

در بخشنامه آمده است، پس از طي يك دوره آزمايشي و انجام اصلاحات  احتمالي سامانه، نحوه دسترسي مراجع نظارتي و دسترسي عمومي به اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي پرداختي به مقامات، روسا و مديران و سطوح آنان توسط هيات محترم وزيران تصويب و ابلاغ خواهد شد. همچنين تصريح شده است كه مسئوليت حسن اجراي اين امر و مراقبت از صحت و دقت ورود اطلاعات كليه اقلام حقوق و مزاياي پرداختي به افراد به عهده ذيحساب/ مدير مالي و بالاترين مقام مجاز هزينه‌ دستگاه اجرايي خواهد بود. 

 


Powered by Tetis PORTAL