1 آبان 1398 10:50:4
انتصاب مديران جديد سازمان اداري و استخدامي كشور

رؤساي امور «حقوقي و مجلس»، «سلامت اداري و دبيرخانه هيات عالي نظارت»، «بازرسي، رسيدگي به شكايات و صيانت از حقوق مردم»، «امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني» و رئيس «مركز مطالعات نظام‌ها و فناوري‌هاي مديريتي» سازمان اداري و استخدامي كشور منصوب شدند.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس داود ملائي، معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان در توضيح فرآيند انتخاب رؤساي امور جديد گفت: در راستاي سياست‌هاي دولت و سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر ايجاد فرصت هاي برابر و فراهم آوردن شرايط براي شايسته‌گزيني، سازمان در رويكردي جديد نسبت به انتشار فراخوان براي انتخاب مديران اقدام نمود. وي افزود با اين رويكرد اولين رئيس امور در سال 96 انتخاب و به سمت رئيس امور مطالعات نظام‌ها و فناوري‌هاي مديريتي منصوب گرديد. باتجربه بدست آمده و با تسري اين روند تلاش شد تمامي انتصابات در سمت¬هاي رؤساي امور، معاونان امور و رؤساي گروه‌ها، به روش مذكور انجام شود.
وي افزود: باتوجه به كسب افتخار بازنشستگي براي برخي از روساي امور و همچنين ضرورت بازنگري ساختار سازماني مقرر گرديد براي انتخاب روساي امورِ"حقوقي و مجلس، سلامت اداري و دبيرخانه هيات عالي نظارت، بازرسي، رسيدگي به شكايات و صيانت از حقوق مردم و رئيس مركز مطالعات نظام‌ها و فناوري‌هاي مديريتي" فراخوان منتشر شود. متعاقب انتشار فراخوان در تيرماه سال جاري و اعلام شرايط احراز سمت هاي مذكور ترتيبي اتخاذ شد تا متقاضيان به‌صورت الكترونيكي نسبت به اعلام دواطلبي و تكميل فرم‌هاي ثبت نام اقدام نمايند.
مهندس ملائي با بيان اينكه 94 داوطلب حائز شرايط از ميان 108 متقاضي در اين فراخوان جهت ارزيابي به مصاحبه دعوت شدند، افزود: از اين تعداد 35 داوطلب از همكاران سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان‌هاي تابعه و مابقي از ساير دستگاه هاي دولتي در اين فراخوان شركت كردند.
با تمهيدات بعمل آمده شرايطي فراهم گرديد تا هر دواطلب بتواند براي شركت در دو سمت متقاضي شود كه در نهايت براي سمت رئيس امور حقوقي و مجلس 13 نفر، رئيس امور سلامت اداري و دبيرخانه هيات عالي نظارت 13 نفر، رئيس امور بازرسي، رسيدگي به شكايات و صيانت از حقوق مردم 21 نفر، رئيس امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني 27 نفر و رئيس مركز مطالعات نظام‌ها و فناوري‌هاي مديريتي 20 نفر ثبت نام نمودند.
معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به اين نكته كه در شرايط برابر اولويت انتخاب با همكاران شاغل در سازمان بوده است، بيان داشت: بعد از تطبيق مدارك ارسالي در نهايت در طي 6 روز كاري و250 نفرساعت زمان مصاحبه به صورت تيمي با متقاضيان در خصوص مهارت هاي عمومي و اختصاصي، روانشناسي و تعيين سطح زبان انگليسي انجام و از ميان مصاحبه شوندگان كه مشتمل بر 86 داوطلب مرد و 8 داوطلب زن بودند براي هر امور سه نفر و در مجموع 15 داوطلب كه 1 نفر آنان زن و 14 نفر ديگر مرد بودند، موفق به كسب امتيازات بالاتر شدند و براي طي ساير مراحل انتخاب گرديدند و در نهايت 5 رئيس امور بصورت نهايي انتخاب گرديدند كه 4 نفرِ آنان از همكاران سازمان و 1 نفر از ميان شركت كنندگان ساير دستگاه هاي اجرايي بود. 
مهندس ملائي در پايان گفت: خوشبختانه پس از طي روند ارزيابي متقاضيان و اخذ تأييديه‌هاي لازم، با صدور ابلاغي از سوي رياست محترم سازمان، رؤساي امور جديد از اول آبان‌ماه آغاز به كار كردند.
وي در خاتمه از كليه داوطلبين عزيزي كه در فراخوان شركت نموده بودند تشكر و اظهار اميدواري كرد كه در آينده شرايطي فراهم شود تا از ظرفيت ساير داوطلبان نيز در مسئوليت هاي ديگر سازمان بهره مند شويم.

Powered by Tetis PORTAL